Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5767/BGDĐT-GDCN về việc báo cáo thực trạng tình hình dạy - học môn Chính trị trong các trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5767/BGDĐT-GDCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5767/BGDĐT-GDCN
V/v báo cáo thực trạng tình hình dạy - học môn Chính trị TCCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các c
ơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Công văn số 1995-CV/BTGTW ngày 02/6/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xây dựng Báo cáo “Thực trạng việc giảng dạy, học tập các bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), những nội dung liên quan đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng ở cấp trung học phổ thông cùng những đề xuất về giải pháp, kiến nghị”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT; các trường TCCN và các cơ sở đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) tự đánh giá và báo cáo thực trạng tình hình giảng dạy, học tập môn Chính trị TCCN với các nội dung cụ thể sau:

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Thực trạng tình hình dạy - học và các điều kiện đảm bảo chất lượng môn học Chính trị TCCN

- Về mục tiêu, nội dung chương trình, giáo trình: cơ cấu kiến thức, hệ thống môn học, thời lượng, mức độ đảm bảo so với yêu cầu; đánh giá tính khoa học, tính cơ bản, tính hiện đại và tính thực tiễn.

- Về phương pháp giảng dạy và tổ chức lớp học: việc sử dụng các phương pháp giảng dạy của giáo viên; các hình thức tự học của học sinh; việc vận dụng các phương tiện hiện đại trong giảng dạy; thực trạng tổ chức lớp học: quy mô và phương thức quản lý lớp học.

- Về kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh: việc đổi mới cách đánh giá; hình thức và nội dung thi, kiểm tra; đánh giá tính khách quan và kết quả thực hiện.

- Về đội ngũ giáo viên và học sinh: việc đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên dạy môn Chính trị; mức độ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; công tác giảng dạy (thời gian lên lớp, chính khóa, thỉnh giảng); công tác nghiên cứu khoa học; công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; việc thực hiện chế độ chính sách và đời sống của giáo viên dạy môn Chính trị TCCN. Các đối tượng học sinh, trình độ đầu vào; kết quả, thái độ học tập và khả năng vận dụng kiến thức sau khi ra trường của học sinh; đồng thời thống kê số lượng đội ngũ giáo viên và học sinh trong 3 năm học gần đây nhất.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - học: đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học hiện có so với yêu cầu (thiếu, đủ), đầu tư bổ sung hàng năm.

- Về công tác quản lý, chỉ đạo: thái độ trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở, công tác chỉ đạo quản lý của cơ quan Đảng - Nhà nước; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành;

2. Những vấn đề bức xúc đang đặt ra cần giải quyết và nguyên nhân

Những vấn đề về mục tiêu, nội dung chương trình, giáo trình; phương pháp giảng dạy; phương pháp đánh giá kết quả người học; đội ngũ giáo viên và học sinh; việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - học; công tác quản lý, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo cơ quan chủ quản và nhà trường.

3. Các giải pháp và kiến nghị

Đề xuất các giải pháp để phát huy những mặt mạnh; khắc phục những tồn tại, yếu kém; đồng thời đề xuất kiến nghị với các cấp lãnh đạo trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học môn Chính trị TCCN trong thời kỳ Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, hội nhập khu vực và phát triển kinh tế thị trường.

II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nhận được Công văn này, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT tổ chức cho các trường TCCN và các cơ sở đào tạo TCCN trên địa bàn tỉnh/thành phố nghiêm túc đánh giá đúng thực trạng các nội dung trên; đề xuất các giải pháp và kiến nghị.

Bộ GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và một số địa phương trực tiếp khảo sát thc trạng tình hình dạy - học môn Chính trị TCCN tại một số trường TCCN và cơ sở đào tạo TCCN để nắm bắt tình hình thực tế về thực trạng nói trên, dự kiến vào tháng 7 năm 2008 (địa điểm và thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Các trường TCCN, các cơ sở đào tạo TCCN gửi báo cáo về Bộ GDĐT và các đơn vị chủ quản (sở GDĐT; Bộ, ngành có trường) trước ngày 15/7/2008; các sở GDĐT gửi báo cáo tổng hợp của các trường trên địa bàn tỉnh/thành phố (kể cả các trường TW và địa phương) về Bộ GDĐT trước ngày 20/7/2008, theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Fax: 04 8694995; Email:tsam@moet.gov.vn.

Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Trần Sâm - Chuyên viên Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 048694988 (cq); 0912336949 (dđ)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, ngành có c
ơ sở ĐT TCCN (để ph/h);
- VP đại diện Bộ GDĐT tại Tp.HCM (để ph/h);
- Vụ KH-TC, VP Bộ (P.Kế toán);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5767/BGDĐT-GDCN về việc báo cáo thực trạng tình hình dạy - học môn Chính trị trong các trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118