Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5414/SGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Bảo Quốc
Ngày ban hành: 21/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5414/SGDĐT-GDTrH
Về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2023 - 2024.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);
- Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục (PCGD) - xóa mù chữ (XMC);

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận PCGD-XMC;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ GDĐT về đính chính thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ;

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024.

Căn cứ công văn số 4284/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024.

Sở GDĐT hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PCGD-XMC năm học 2023 - 2024 như sau:

1. Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ GDĐT về đính chính thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ; Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình Xóa mù chữ; Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022 của Bộ GDĐT Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ.

2. Tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhằm mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người dân về vai trò của công tác PCGD-XMC, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nguồn nhân lực cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4. Phòng GDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, cán bộ quản lý, giáo viên theo dõi PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD. Bổ sung đầy đủ nguồn chuyên trách PCGD-XMC ở cơ sở và đảm bảo 100% chuyên trách được tập huấn phương pháp điều tra, thống kê, lưu trữ và cập nhật trên hệ thống quản lý.

Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, nhập liệu trên phần mềm hệ thống, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC và thường xuyên kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

5. Triển khai thực hiện hệ thống dữ liệu dùng chung toàn Thành phố, số hóa các dữ liệu điều tra, lưu trữ, tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác PCGD-XMC.

6. Phòng GDĐT tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD.

7. Các trường học trên địa bàn thành phố hoàn chỉnh danh sách và thông tin học sinh để cung cấp cho Ban chỉ đạo PCGD các cấp. Các trường trung học cập nhật đầy đủ dữ liệu học sinh trên hệ thống quản lý giáo dục trung học tại địa chỉ quanly.hcm.edu.vn.

8. Ban chỉ đạo cơ sở chủ động thống kê số liệu, nhập liệu trên phần mềm hệ thống về trình độ, học vấn của đối tượng trong độ tuổi, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và trình độ giáo viên để kịp hoàn thiện số liệu và tăng cường, bổ sung nhân sự, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCGD- XMC của đơn vị.

9. Ban chỉ đạo PCGD-XMC thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiến hành công tác kiểm tra công nhận kết quả PCGD-XMC theo quy định, trong đó chú trọng đến số liệu trên phần mềm; cập nhật số liệu trên hệ thống thông tin quản lý https://pcgdhcm.hcm.edu.vn đúng với hồ sơ sổ sách, đảm bảo đúng tiến độ thời gian; trình Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức ban hành Quyết định công nhận kết quả của các phường, xã, thị trấn trực thuộc; hoàn thành hồ sơ đề nghị Thành phố kiểm tra, công nhận kết quả PCGD-XMC của quận, huyện, thành phố Thủ Đức trước 45 ngày kể từ ngày Thành phố tổ chức kiểm tra công nhận.

Sở GDĐT sẽ trích xuất dữ liệu trên phần mềm để phục vụ đợt kiểm tra công tác PCGD-XMC toàn Thành phố. Sở GDĐT tham mưu UBND Thành phố công nhận PCGD-XMC năm 2023 đối với thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện theo các quy định.

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng các nội dung nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ PCGD-XMC Thành phố (để báo cáo);
- UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Các phòng chuyên môn Sở (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDTrH (Phong).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bảo Quốc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5414/SGDĐT-GDTrH ngày 21/09/2023 thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


637

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!