Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5031/BGDĐT-GDQPAN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 15/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp ĐH đi đào tạo sĩ quan dự bị

Đây là một trong những yêu cầu được nêu tại Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/09/2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024.

Công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp ĐH đi đào tạo sĩ quan dự bị

Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên Nghị định 78/2020/NĐ-CP ; Nghị định 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 và các văn bản, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ Quốc phòng về tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị.

- Khi có quyết định giao chỉ tiêu đào tạo sĩ quan dự bị của Bộ trưởng Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển chọn, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, khoa, bộ môn bảo đảm khoa học, chặt chẽ.

- Tổ chức thành lập Hội đồng tuyển chọn, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn là một lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, các thành viên là lãnh đạo các đơn vị chức năng, khoa, bộ môn được giao nhiệm vụ tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học.

- Tổ chức tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học theo đúng thủ tục, nguyên tắc, công khai, dân chủ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng ngành, chuyên ngành theo quy định và có ít nhất 20% nguồn dự bị đối với từng ngành, chuyên ngành.

- Quá trình đào tạo, phối hợp chặt chẽ với cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị trong Quân đội nắm chắc kết quả học tập, chất lượng rèn luyện, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, kịp thời giải quyết các vướng mắc.

- Kết thúc khóa đào tạo, tiếp nhận sinh viên từ cơ sở đào tạo về trường bảo đảm chặt chẽ và tổ chức tuyên dương, khen thưởng các sinh viên có thành tích cao trong quá trình đào tạo, báo cáo kết quả đào tạo về Bộ GDĐT qua Vụ GDQPAN.

Xem chi tiết tại Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5031/BGDĐT-GDQPAN
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm;
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Nghị định số 168/2018/NĐCP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Bộ GDĐT hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị, nhà trường) thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN); công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố năm học 2023-2024 nội dung chủ yếu như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; thực hiện nghiêm Luật GDQPAN số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ và Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ. Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDQPAN.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí nhà nước về GDQPAN theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của cơ quan, đơn vị, nhà trường trong nâng cao chất lượng công tác GDQPAN.

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chung của ngành Giáo dục bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm học, tổ chức triển khai dạy học môn học GDQPAN theo Luật GDQPAN và các thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT bảo đảm chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên học tập, hoàn thành chương trình GDQPAN theo kế hoạch. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, giảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường theo từng đối tượng bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

4. Kết hợp chặt chẽ công tác GDQPAN với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên và các nội dung hoạt động giáo dục khác bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn phù hợp với từng lứa tuổi.

5. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm tốt, đủ về số lượng và từng bước chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn học GDQPAN.

6. Tiếp tục đầu tư, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu dạy học theo các quy định hiện hành. Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị; đối với súng tiểu liên AK hoán cải cấp 5 phải được đăng ký với cơ quan quân sự địa phương theo quy định và sử dụng bảo đảm an toàn. Tăng cường tiến hành thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trong dạy học môn GDQPAN, kịp thời chấn chỉnh các cơ sở giáo dục, trung tâm GDQPAN tổ chức giảng dạy không đủ các điều kiện bảo đảm.

7. Công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố

Quán triệt và thực hiện nghiêm các luật, nghị định, thông tư về công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố. Ban Chỉ huy quân sự, Tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cơ quan, đơn vị, nhà trường ban hành quy chế hoạt động và xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng; công tác phòng, chống khủng bố đúng quy định.

Tổ chức huấn luyện, diễn tập, tập huấn cho Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ, Tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố theo đúng kế hoạch của cấp trên và đơn vị.

Thực hiện nghiêm chế độ sơ kết, tổng kết và báo cáo về Ban Chỉ huy quân sự, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Các sở giáo dục và đào tạo

a) Thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dạy học môn học GDQPAN theo đúng quy định, bảo đảm khoa học, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường và học sinh.

- Đối với lớp 5 cấp tiểu học, lớp 9 cấp trung học cơ sở tiếp tục thực hiện dạy học lồng ghép GDQPAN theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Năm học 2023-2024, các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cấp tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện dạy học lồng ghép tập trung các chủ đề: giáo dục tinh thần yêu nước; truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; tình yêu quê hương, yêu hoà bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện dạy học lồng ghép tập trung các chủ đề: giáo dục truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống lịch sử của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; tình yêu quê hương, biển đảo Việt Nam,... Nội dung lồng ghép GDQPAN được thực hiện thông qua các bài học trong các môn học; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

- Đối với lớp 10 và lớp 11 cấp trung học phổ thông thực hiện nội dung GDQPAN theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình môn GDQPAN cấp trung học phổ thông; sử dụng sách giáo khoa mới đã được phê duyệt. Năm học 2023-2024, lớp 12 tiếp tục sử dụng sách giáo khoa hiện hành theo hướng tiếp cận Chương trình GDQPAN được quy định tại Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT và bổ sung những kiến thức mới đã được tập huấn tháng 7/2023.

- Các nhà trường tổ chức dạy học theo phân phối chương trình cả năm học; nội dung thực hành, dạy tập trung dứt điểm theo bài nhưng không quá 3 tiết/buổi và phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng vũ khí, trang bị.

b) Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả GDQPAN theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) tổ chức tuyển dụng giáo viên GDQPAN, thực hiện rà soát, bố trí, sử dụng giáo viên dạy đúng, đủ theo quy định của môn học GDQPAN; kiên quyết khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, có kế hoạch cụ thể điều chuyển, biệt phái, tăng cường giáo viên GDQPAN từ nơi thừa sang nơi thiếu; đối với nội dung huấn luyện thực hành không sử dụng giáo viên không đúng với chuyên ngành GDQPAN.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên GDQPAN bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng từng bước đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn học. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên GDQPAN cốt cán để triển khai tập huấn, bồi dưỡng tại địa phương; gắn bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường, cụm trường để nâng cao năng lực chuyên môn; phát huy tính tích cực, chủ động, linh hoạt, tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện nội dung chương trình GDQPAN theo sách giáo khoa mới.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá môn học trên cơ sở định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đối với học sinh lớp 12 tiếp tục đánh giá theo Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 về Ban hành quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả môn học GDQPAN và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Đối với học sinh lớp 10, lớp 11 đánh giá theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Đề nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí ngân sách và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục đầu tư, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định, Hướng dẫn các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông bố trí phòng học bộ môn và mang mặc trang phục GDQPAN theo đúng quy định hiện hành; sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm việc lựa chọn sách giáo khoa GDQPAN lớp 12 theo quy định.

2. Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

a) Thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai giảng dạy nội dung môn học GDQPAN theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình GDQPAN trong trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

- Đối với đối tượng sinh viên đã hoàn thành chương trình môn học GDQPAN ở trình độ cao đẳng khi học liên thông lên trình độ đại học, các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm GDQPAN căn cứ vào nội dung môn học để xây dựng chương trình GDQPAN phù hợp theo hướng công nhận các nội dung đã học, bổ sung các nội dung chưa học theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học.

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN. Tổ chức dạy học, đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học theo quy định.

- Các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ môn học GDQPAN, các trung tâm GDQPAN thực hiện nghiêm quy định tổ chức dạy học tập trung theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Luật GDQPAN năm 2013.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm GDQPAN không được tự điều chỉnh liên kết GDQPAN, khi cần điều chỉnh liên kết phải báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ GDĐT và Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

- Tổ chức quản lý, cấp phát chứng chỉ GDQPAN bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; khi kết thúc khóa đào tạo, báo cáo kết quả đào tạo, số lượng cấp phát chứng chỉ về Bộ GDĐT qua Vụ GDQPAN.

b) Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả GDQPAN

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên GDQPAN có phẩm chất, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm tốt; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm chuẩn hóa trình độ đội ngũ giảng viên GDQPAN đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 34/2018/QH14. Giảng viên thỉnh giảng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi theo Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có trình độ, chuyên ngành đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ đúng với nội dung giảng dạy.

- Các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ môn học GDQPAN xây dựng kế hoạch bổ sung giảng viên GDQPAN thay thế giảng viên là sĩ quan biệt phái khi Bộ Quốc phòng điều động rút sĩ quan biệt phái tại các cơ sở giáo dục đại học theo Công văn số 2046/BQP-CT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tạm hoãn rút sĩ quan biệt phái tại các cơ sở giáo dục đại học.

- Bảo đảm đủ các điều kiện dạy học môn GDQPAN, củng cố nơi ăn, ở của sinh viên; bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng thao trường, bãi tập đáp ứng yêu cầu dạy, học theo đúng quy định.

c) Tăng cường công tác quản lý kỷ luật; quản lý sinh viên, xây dựng môi trường văn hóa quân sự

- Thực hiện nghiêm quy định sinh viên học môn GDQPAN phải được tổ chức ăn, ở tập trung theo nếp sống quân sự và biên chế thành tiểu đội, trung đội, đại đội; cán bộ đại đội là cán bộ, giảng viên cơ hữu của nhà trường, trung tâm. Sinh viên nữ phải được bố trí khu vực riêng và bảo đảm ăn, ở phù hợp.

- Trên cơ sở điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệ, các chế độ, quy định của quân đội để vận dụng duy trì nền nếp, chế độ trong ngày, trong tuần cho phù hợp như: thức dậy; thể dục sáng; kiểm tra sáng; học tập; ăn uống; thể thao; đọc báo, nghe tin; ngủ nghỉ,...

- Thực hiện xưng hô, chào hỏi theo quy định; lễ tiết, tác phong, đi lại theo nếp sống quân sự. Giảng viên thỉnh giảng là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an đã nghỉ hưu, xuất ngũ thống nhất sử dụng trang phục giảng viên GDQPAN trong giảng dạy, công tác, không được mang mặc quân phục quân đội, công an.

- Các ngày nghỉ theo lịch giảng dạy phải tổ chức các hoạt động ngoại khóa, vui chơi, giải trí lành mạnh, chặt chẽ phù hợp với lứa tuổi của sinh viên.

- Nghiêm cấm cán bộ, giảng viên, sinh viên sử dụng rượu, bia, chất kích thích, chất cấm và vui chơi, giải trí ăn tiền dưới mọi hình thức.

d) Thực hiện tốt công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị

- Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của thủ tướng Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và các văn bản, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ Quốc phòng về tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị.

- Khi có quyết định giao chỉ tiêu đào tạo sĩ quan dự bị của Bộ trưởng Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển chọn, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, khoa, bộ môn bảo đảm khoa học, chặt chẽ. Tổ chức thành lập Hội đồng tuyển chọn, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn là một lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, các thành viên là lãnh đạo các đơn vị chức năng, khoa, bộ môn được giao nhiệm vụ tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học.

- Tổ chức tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học theo đúng thủ tục, nguyên tắc, công khai, dân chủ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng ngành, chuyên ngành theo quy định và có ít nhất 20% nguồn dự bị đối với từng ngành, chuyên ngành.

- Quá trình đào tạo, phối hợp chặt chẽ với cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị trong Quân đội nắm chắc kết quả học tập, chất lượng rèn luyện, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, kịp thời giải quyết các vướng mắc. Kết thúc khóa đào tạo, tiếp nhận sinh viên từ cơ sở đào tạo về trường bảo đảm chặt chẽ và tổ chức tuyên dương, khen thưởng các sinh viên có thành tích cao trong quá trình đào tạo, báo cáo kết quả đào tạo về Bộ GDĐT qua Vụ GDQPAN.

3. Ban Chỉ huy quân sự các sở GDĐT; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT

- Triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật GDQPAN và Nghị định số 168/2018/NĐCP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; các thông tư, hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng của Bộ Quốc phòng, Bộ GDĐT và các bộ, ngành Trung ương.

- Ban Chỉ huy quân sự các cơ sở giáo dục đại học tham mưu cho lãnh đạo và triển khai thực hiện nghiêm các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ GDĐT về tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024 theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị, nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn thường xuyên tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo quy định.

- Xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ đạt chất lượng và hiệu quả, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra theo quy định; tham gia tập huấn công tác quốc phòng, quân sự đúng, đủ thành phần khi được triệu tập; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. Tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các sở GDĐT; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT

- Quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ và các quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia; các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ GDĐT về công tác phòng, chống khủng bố.

- Tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của cơ quan, đơn vị, nhà trường phải thường xuyên được kiện toàn; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch; chủ động nắm chắc tình hình, các phương án xử trí tình huống trong công tác phòng, chống khủng bố, không để xảy ra khủng bố tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường.

- Khi nhận được thông tin về khủng bố hoặc nghi ngờ tình huống khủng bố có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị, nhà trường, Tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhà trường phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp trên để phối hợp xử lý và nhanh chóng áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống khủng bố; ngăn chặn, loại trừ, hạn chế tác hại của khủng bố gây ra; tổ chức sơ tán cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên đến vị trí an toàn.

- Xây dựng kế hoạch luyện tập, diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố; tham gia tập huấn phòng, chống khủng bố đúng, đủ thành phần khi được triệu tập; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ GDĐT.

5. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Bộ GDĐT tổ chức tập huấn nội dung GDQPAN, công tác quốc phòng, quân sự như sau:

- Tập huấn công tác GDQPAN cho cán bộ quản lý, nhà giáo các cơ quan, đơn vị, nhà trường:

+ Đợt 1, các đơn vị phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra dự kiến tuần 2 tháng 7/2024 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Đợt 2, các đơn vị phía Nam từ thành phố Đà Nẵng trở vào dự kiến tuần 3 tháng 7/2024 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

+ Các các cơ quan, đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng nội dung GDQPAN cho đơn vị mình hoàn thành trong tháng 8/2024.

- Tập huấn cho Ban Chỉ huy quân sự, Tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các sở GDĐT, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT dự kiến tuần 3 tháng 8/2024 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các các cơ quan, đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức, tập huấn công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố cho đơn vị mình sau tập huấn của Bộ.

- Bộ GDĐT tổ chức tổng kết công tác GDQPAN dự kiến vào tuần 4 tháng 7/2024.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, BÁO CÁO

1. Công tác thi đua, khen thưởng

- Phát động các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, địa phương và đặc thù của môn học GDQPAN.

- Cụ thể hóa các tiêu chí thi đua theo hướng dẫn của Bộ GDĐT thành các hoạt động cụ thể, tập trung vào các tiêu chí: Ban hành văn bản về công tác quân sự, quốc phòng và công tác GDQPAN; tổ chức dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN; cơ sở vật chất, vũ khí, trang thiết bị bảo đảm cho môn học.

- Triển khai thực hiện tốt việc thi đua, khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN, học sinh, sinh viên bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

2. Công tác báo cáo

Báo cáo định kỳ (có phục lục kèm theo):

- Báo cáo học kỳ 1, trước ngày 25/01/2024.

- Báo cáo năm học, trước ngày 05/6/2024.

Báo cáo đột xuất: Khi có kiến nghị hoặc vướng mắc, nảy sinh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ hoặc theo yêu cầu của Bộ, các cơ quan, đơn vị, nhà trường báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, nhà trường gửi về Bộ GDĐT qua Vụ GDQPAN số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: ông Vũ Minh 0904609999, Email: vuminh@moet.gov.vn hoặc Ông Nguyễn Sơn Hà 0989142565, Email: nsha@moet.gov.vn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ hướng dẫn của Bộ, các cơ quan, đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường phản ánh về Bộ GDĐT qua Vụ GDQPAN để kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Quốc phòng (để p/h);
- Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan thuộc Bộ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDQPAN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

Phụ lục 1

MẪU BÁO CÁO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỰ CHỦ; TRUNG TÂM
(kèm theo Công văn số 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

…, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm học …

Phần I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
NĂM HỌC...

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

2. Kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Báo cáo tình hình và các các điều kiện tự chủ dạy học môn GDQPAN theo đúng quy định của Thông tư liên tịch 123....

2.1. Số lượng liên kết, tuyển sinh trong năm học ………, hình thức tổ chức dạy học, tổng số lượng từng đợt/năm

2.2. Số lượng cấp phát chứng chỉ GDQPAN từng năm, tổng số

2.3. Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên: Trình độ đào tạo, chuyên ngành; tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định, kế hoạch, lộ trình chuẩn hóa đội ngũ giảng viên

2.4. Công tác quản lý kỷ luật; quản lý sinh viên, xây dựng môi trường văn hóa quân sự

2.5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

2.5.1. Số lượng, chất lượng phòng học, thiết bị dạy học, vũ khí hoán cải cấp 5, trang bị

2.5.2. Số lượng, diện tích thao trường bãi tập: Thao trường kĩ thuật, chiến thuật, sân tập điều lệnh đội ngũ

2.5.3. Nơi ăn, ở tập trung: Diện tích, lưu lượng bảo đảm

2.6. Số lượng giáo trình, tài liệu dạy học

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

2.2. Nguyên nhân chủ quan

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
NĂM HỌC..

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ...

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giảng viên

3. Công tác tổ chức dạy học GDQPAN; quản lý kỷ luật; quản lý sinh viên

4. Cơ sở, vật chất

Phần III

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

2. Đối với Bộ GDĐT

2. Đối với Bộ Quốc phòng

3. Đối với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

4. Ý kiến khác (nếu có)


Nơi nhận

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC (TRUNG TÂM)
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục kèm theo

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số Giảng viên

Sỹ quan biệt phái

Học hàm, học vị

Đào tạo GDQPAN

Chuyên ngành khác

Ghi chú

GS

PGS

TS

Ths

Đại học

Khác

Cử nhân

VB2

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

(Kết quả của năm học ……..)

Số lượng sinh viên

Kết quả

Kết quả đánh giá chất lượng

Ghi chú

Nam

Nữ

Tổng

Đã cấp CC

Chưa được cấp CC

Giỏi

Tỷ lệ %

Khá

Tỷ lệ %

Đạt

Tỷ lệ %

Không đạt

Tỷ lệ %

Phụ lục 2

MẪU BÁO CÁO CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(kèm theo Công văn số 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(T. PHỐ)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

….., ngày tháng năm ….

BÁO CÁO

Kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm học …..

Phần I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
NĂM HỌC...

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Quy mô trường, lớp, giáo viên, học sinh

- Số lượng trường, lớp

- Số lượng, chất lượng giáo viên: trình độ đào tạo; đạt chuẩn, kiêm nhiệm; thừa, thiếu.

- Số lượng học sinh

2. Thuận lợi

3. Khó khăn

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDQPAN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

2. Kết quả triển khai thực hiện cụ thể

2.1. Thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

2.2. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả GDQPAN theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

a) Đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên GDQPAN

b) Cơ sở vật chất

c) Sách giáo khoa

2.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDQPAN

III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

2.2. Nguyên nhân chủ quan

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
NĂM HỌC....

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ...

1. Phương hướng

2. Nhiệm vụ

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên

3. Công tác tổ chức dạy học GDQPAN

4. Cơ sở, vật chất

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Bộ GDĐT

2. Đối với Bộ Quốc phòng

3. Đối với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

4. Ý kiến khác (nếu có)


Nơi nhận

GIÁM ĐỐC
(Kí tên, đóng dấu)

Phụ lục kèm theo

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN GDQPAN, HỌC SINH

Sỹ quan biệt phái

Tổng số Giáo viên

Học hàm, học vị

Đào tạo GDQPAN

Đào tạo chuyên ngành khác

Học sinh

Ghi chú

GS

PGS

TS

Ths

Cử nhân

Khác

Cử nhân

VB2

Số lượng

Chất lượng (kết quả môn học)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/09/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.845

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!