Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4914/BGDĐT-GDĐH về Kế hoạch triển khai tổ chức đánh giá, bình xét lĩnh vực công tác năm học 2011-2012 của Khối thi đua trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý toàn diện

Số hiệu: 4914/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4914/BGDĐT-GDĐH
V/v: Kế hoạch triển khai tổ chức đánh giá, bình xét các lĩnh vực công tác năm học 2011-2012 của Khối thi đua các trường ĐH, CĐ thuộc Bộ GD&ĐT quản lý toàn diện

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý toàn diện
- Các đơn vị trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Theo tinh thần công văn số 2361/BGDĐT-VP ngày 19/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012 và Công văn số 3652/BGDĐT-VP ngày 13/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức đánh giá, bình xét và thời gian gửi báo cáo các lĩnh vực công tác, Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị được giao chủ trì tổ chức đánh giá, bình xét, xếp loại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý toàn diện.

Để việc tổ chức, đánh giá, bình xét theo đúng kế hoạch, Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo đến các đơn vị và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch triển khai việc tổ chức đánh giá, bình xét, xếp loại của Khối thi đua các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ

Giáo dục và Đào tạo quản lý toàn diện (Phụ lục 1 kèm theo) và danh sách các cơ sở đào tạo trong Khối thi đua (Phụ lục 2 kèm theo).

Đề nghị các đơn vị và các cơ sở đào tạo căn cứ vào kế hoạch này chủ động phối hợp với Vụ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Giáo dục và Đào tạo để việc tổ chức đánh giá đạt được yêu cầu kế hoạch và mục tiêu đã đưa ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, các trường phản ánh về Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo theo số máy 04.38692392 để bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quang Quý (để b/c);
- Văn phòng Bộ (Phòng Thi đua- Khen thưởng) (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Bùi Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, BÌNH XÉT THI ĐUA CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC NĂM HỌC 2011 - 2012 CỦA KHỐI CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ GD&ĐT QUẢN LÝ TOÀN DIỆN
(Kèm theo công văn số 4914 /BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 7 năm 2012)

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

1

Xây dựng danh sách các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT

Ngày 20/6/2012

Vụ Giáo dục Đại học

2

Các cơ sở đào tạo hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (đến các đơn vị theo hướng dẫn tại công văn 2361)

Ngày 30/6/2012

Các học viện, các trường đại học thuộc Khối Bộ GD&ĐT quản lý toàn diện.

3

Gửi công văn thông báo kế hoạch triển khai của Cụm các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT quản lý toàn diện

Ngày 01/8/2012

Vụ Giáo dục Đại học

4

Tổng hợp dữ liệu kết quả điểm đánh giá do các cơ sở giáo dục đại học tự chấm

Ngày 05/8/2012

Vụ Giáo dục Đại học

5

Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT chấm điểm các cơ sở GDĐH gửi về Vụ Giáo dục Đại học

Ngày 10/8/2012

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

Tổng hợp kết quả chấm điểm của các Vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT

Ngày 15/8/2012

Vụ Giáo dục Đại học

7

Chuẩn bị Hội nghị và gửi giấy mời các cơ sở giáo dục, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ tham gia Hội nghị bình xét, đánh giá thi đua Khối các trường thuộc Bộ GD&ĐT

Ngày 20/8/2012

Vụ Giáo dục Đại học

8

Tổ chức Hội nghị đánh giá, bình xét thi đua cụm các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT (dự kiến 01 buổi)

Cuối tháng 8/2012

Vụ Giáo dục Đại học chủ trì Phòng thi đua khen thưởng của Văn phòng Bộ phối hợp

9

Tổng hợp kết quả đánh giá thi đua của Khối các trường thuộc Bộ GD&ĐT và gửi báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành

Ngày 10/9/2012

Vụ Giáo dục Đại học chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ GD&ĐT (Phòng Thi đua - Khen thưởng)

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA KHỐI CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ GD&ĐT QUẢN LÝ TOÀN DIỆN
(Kèm theo công văn số 4914 /BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 7 năm 2012)

STT

Tên cơ sở đào tạo

1

Trường Đại học Việt Đức

2

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

3

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

4

Trường Đại học Ngoại thương

5

Trường Đại học Thương mại

6

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

7

Trường Đại học Luật Tp.HCM

8

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

9

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

10

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

11

Trường Đại học Tây Nguyên

12

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.HCM

13

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

14

Trường Đại học Tây Bắc

15

Trường Đại học Quy Nhơn

16

Trường Đại học Giao thông Vận tải

17

Trường Đại học Mỏ Địa chất

18

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

19

Viện Đại học Mở Hà Nội

20

Trường Đại học Mở Tp.HCM

21

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

22

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

23

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp.HCM

24

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

25

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

26

Trường Đại học Cần Thơ

27

Trường Đại học Đà Lạt

28

Học viện Quản lý giáo dục

29

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

30

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

31

Trường Đại học Vinh

32

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

33

Trường Đại học Đồng Tháp

34

Trường Đại học Nha Trang

35

Trường Đại học Hà Nội

36

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

37

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4914/BGDĐT-GDĐH về Kế hoạch triển khai tổ chức đánh giá, bình xét lĩnh vực công tác năm học 2011-2012 của Khối thi đua trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý toàn diện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.975

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77