Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4745/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4745/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 15/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4745/BGDĐT-KHTC
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2012

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2012; Căn cứ công văn số 4106/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Căn cứ Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Bộ, ngành trực thuộc Trung ương, hai Đại học Quốc gia, hai Viện Khoa học và Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 theo các nội dung sau:

I. Đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2010 và ước thực hiện kế hoạch năm 2011:

1. Thực trạng mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo sau đại học thuộc đơn vị quản lý.

Báo cáo đánh giá số lượng các trường hiện có, phân bổ theo 7 vùng tính đến tháng 6 năm 2011, trong đó số trường mới thành lập từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2011.

2. Quy mô đào tạo các trường thuộc đơn vị.

- Kết quả thực hiện tuyển sinh năm 2010, ước thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2011 của các trường (chia theo từng trình độ đào tạo và nhóm ngành đào tạo).

- Quy mô đào tạo (tính đến 31/7/2011) của tất cả các loại hình mà các trường đang đào tạo.

3. Về đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Số lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên (cơ hữu) của các trường chia theo trình độ;

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Diện tích đất của từng trường (nói rõ mỗi trường có mấy cơ sở, tổng diện tích của các cơ sở), trong đó diện tích đã đưa vào sử dụng.

- Tổng diện tích xây dựng của từng trường (chỉ tính diện tích phòng học, hội trường, giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập, thư viện)

5. Nhận xét đánh giá chung

II. Xây dựng Kế hoạch đào tạo năm 2012

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2012

- Các nhiệm vụ, mục tiêu trong các Nghị quyết, Nghị định của Đảng, Chính phủ và của Bộ, ngành;

- Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2020.

2. Những định hướng cơ bản.

a) Về quy hoạch: Rà soát sắp xếp hệ thống mạng lưới các cơ sở đào tạo trực thuộc theo các vùng; dự kiến kế hoạch thành lập trường ĐH, CĐ, TCCN trong năm 2012.

b) Về chỉ tiêu tuyển sinh. Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2010 và Quyết định số 649/QĐ-BGDĐT ngày 15/2/2011 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hàng năm, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2012 của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo sau đại học trực thuộc theo các nội dung sau:

- Chỉ tiêu đào tạo sau đại học, khuyến khích các trường tăng quy mô đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trên cơ sở năng lực của đội ngũ giảng viên.

- Chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy tăng không quá 6%, chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp tăng không quá 7% so với năm 2011. Một số ngành đặc thù hoặc một số cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các vùng khó khăn, các Khu kinh tế trọng điểm, tùy theo năng lực cụ thể của từng trường, cơ quan chủ quản xác định chỉ tiêu cho phù hợp trên cơ sở năng lực của trường.

- Chỉ tiêu vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai bằng 60% so với chỉ tiêu chính quy. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhân lực cho ngành y tế, sư phạm, nghệ thuật; chỉ tiêu của các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn các vùng đặc biệt khó khăn được xác định trên cơ sở nhu cầu của xã hội, địa phương và năng lực của cơ sở đào tạo.

- Chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học giảm dần, tiến tới không xác định chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp cho các trường đại học. Chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp trong các trường cao đẳng bằng 80% chỉ tiêu chính quy. Riêng các trường khối ngành y, sư phạm, nghệ thuật, các trường đào tạo nhân lực cho các vùng khó khăn tùy theo nhu cầu và năng lực của từng trường xác định chỉ tiêu cho phù hợp.

3. Xác định các chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch 2012

a) Về mạng lưới: Xác định số trường sẽ thành lập mới trong năm 2012.

b) Về chỉ tiêu tuyển sinh, bao gồm các chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo (trường, viện)

- Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN chính quy và hệ liên thông, văn bằng 2 theo hình thức chính quy của từng trường, chia theo nhóm ngành đào tạo, trong đó ghi rõ số chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đào tạo nhân lực cho các khu kinh tế trọng điểm, các vùng đặc biệt khó khăn (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ).

- Chỉ tiêu vừa làm vừa học và chỉ tiêu liên thông, văn bằng hai theo hình thức VLVH.

- Chỉ tiêu đào tạo từ xa.

- Chỉ tiêu dự bị, năng khiếu (nếu có)

c) Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu của các trường;

- Diện tích sàn xây dựng của các trường.

Các chỉ tiêu trên được thể hiện qua các biểu phụ lục đính kèm.

III. Thời gian gửi kế hoạch

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị gửi kế hoạch đào tạo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) theo địa chỉ số 49 Đại Cồ Việt - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 20/7/2011.

Đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, căn cứ hướng dẫn tại công văn này, triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo, đảm bảo thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Phụ lục 1

BỘ NGÀNH, UBND …

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN MỚI ĐÀO TẠO NĂM 2012

(Kèm theo công văn số 4745/BGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2011)

Số thứ tự

Loại hình đào tạo

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2010

Ước TH năm 2011

Kế hoạch năm 2012

So sánh (%)

Kế hoạch giao

Ước thực hiện

Ước TH 11/TH 2010

KH 2012/ Ước TH 2011

1

Đào tạo sau đại học

Người

 

 

 

 

 

 

 

a) Tiến sĩ

người

 

 

 

 

 

 

 

b) Thạc sĩ

người

 

 

 

 

 

 

 

c) Chuyên khoa

người

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % so với năm trước

%

 

 

 

 

 

 

2

Đào tạo đại học

người

 

 

 

 

 

 

 

a) Hệ chính quy

người

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % so với năm trước

%

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Đào tạo sư phạm

người

 

 

 

 

 

 

 

- Đào tạo theo địa chỉ

người

 

 

 

 

 

 

 

b) Hệ Vừa làm vừa học, liên thông, V2

người

 

 

 

 

 

 

 

- Liên thông, văn bằng 2 theo hình thức CQ

 

 

 

 

 

 

 

 

- VLVH, LT, VB2 theo hình thức VLVH

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % so với chính quy

%

 

 

 

 

 

 

 

c) Hệ Đào tạo từ xa

 

 

 

 

 

 

 

3

Đào tạo cao đẳng

người

 

 

 

 

 

 

 

a) Hệ chính quy

người

 

 

 

 

 

 

 

Tỳ lệ % so với năm trước

%

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Đào tạo sư phạm

người

 

 

 

 

 

 

 

- Đào tạo theo địa chỉ

người

 

 

 

 

 

 

 

b) Hệ Vừa làm vừa học, liên thông

người

 

 

 

 

 

 

 

- Đào tạo liên thông theo hình thức CQ

 

 

 

 

 

 

 

 

- VLVH, liên thông theo hình thức VLVH

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % so với chính quy

%

 

 

 

 

 

 

4

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

người

 

 

 

 

 

 

 

a) Hệ chính quy

người

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % so với năm trước

%

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đào tạo sư phạm

người

 

 

 

 

 

 

 

b) Hệ Vừa làm vừa học

người

 

 

 

 

 

 

5

Các loại hình đào tạo khác

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cử tuyển

Người

 

 

 

 

 

 

 

b) Dự bị đại học, cao đẳng.

Người

 

 

 

 

 

 

 

c) Học sinh PT năng khiếu và DTNT

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng (ký tên, đóng dấu)

 


Phụ lục 2

BỘ NGÀNH, UBND....

CHỈ TIÊU TUYỂN MỚI ĐÀO TẠO NĂM 2012 THEO TRƯỜNG

(Kèm theo công văn số 4745/BGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2011)

Số thứ tự

Cơ sở đào tạo

Đào tạo sau đại học

Đào tạo đại học và cao đẳng

Trung cấp chuyên nghiệp

Đào tạo từ xa

Đào tạo khác

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Chuyên khoa

Chính quy đại học

Chính quy cao đẳng

VLVH, liên thông, VB2

Dự bị ĐH-CĐ

PT Năng khiếu

PT Dân tộc nội trú

Tổng số

Trong đó đào tạo

Tổng số

Trong đó đào tạo

Vừa làm vừa học

Liên thông, VB 2

Tổng số

Trong đó Ch. quy

Sư phạm

Theo đ/c

Sư phạm

Theo đ/c

Ch.quy

VLVH

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Cơ sở chỉ đào tạo sau đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cơ sở đào tạo đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Học viện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Cơ sở đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Cơ sở đào tạo trung cấp CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng (ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 3

BỘ NGÀNH, UBND …

QUY MÔ ĐÀO TẠO NĂM 2012

(Kèm theo công văn số 4745/BGDĐT-KHTC ngày 5 tháng 7 năm 2011)

Số thứ tự

Loại hình đào tạo

Quy mô năm 2010

Ước Quy mô Năm 2011

Dự kiến Quy mô Năm 2012

So sánh (%)

Ước QM 2011 /QM 2010

QM 2012/ ước QM 2011

1

Đào tạo sau đại học

 

 

 

 

 

 

a) Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

b) Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

c) Chuyên khoa

 

 

 

 

 

2

Đào tạo đại học

 

 

 

 

 

 

a) Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đào tạo sư phạm

 

 

 

 

 

 

b) Hệ Vừa làm vừa học, liên thông, V2

 

 

 

 

 

 

- Liên thông, văn bằng 2 theo hình thức CQ

 

 

 

 

 

 

- VLVH, LT, VB2 theo hình thức VLVH

 

 

 

 

 

 

c) Hệ Đào tạo từ xa

 

 

 

 

 

3

Đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

 

 

a) Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đào tạo sư phạm

 

 

 

 

 

 

b) Hệ Vừa làm vừa học, liên thông

 

 

 

 

 

 

- Liên thông theo hình thức chính quy

 

 

 

 

 

 

- VLVH, liên thông theo hình thức VLVH

 

 

 

 

 

4

Đào tạo trung cấp CN

 

 

 

 

 

 

a) Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đào tạo sư phạm

 

 

 

 

 

 

b) Hệ Vừa làm vừa học

 

 

 

 

 

5

Các loại hình đào tạo khác

 

 

 

 

 

 

a) Cử tuyển

 

 

 

 

 

 

b) Dự bị đại học, cao đẳng.

 

 

 

 

 

 

c) Học sinh PT năng khiếu và DTNT

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng (ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 4

BỘ NGÀNH, UBND…

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

(Kèm theo công văn số 4745/BGDĐT-KHTC ngày 5 tháng 7 năm 2011)

Số thứ tự

Loại hình đào tạo

Đơn vị tính

Trong các Viện SĐH

Trong các trường Đại học

Trong các trường Cao đẳng

Trong các trường TCCN

Ghi chú

I

Đội ngũ giảng viên cơ hữu

Người

 

 

 

 

 

1

Giáo sư

người

 

 

 

 

 

2

Tiến sĩ Khoa học

người

 

 

 

 

 

3

Phó Giáo sư

người

 

 

 

 

 

4

Tiến sĩ

người

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % tiến sĩ trở lên so với tổng số

 

 

 

 

 

5

Thạc sĩ

người

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % thạc sĩ so với tổng số

 

 

 

 

 

6

Đại học

người

 

 

 

 

 

7

Cao đẳng

người

 

 

 

 

 

8

Khác

người

 

 

 

 

 

II

Đất đai & Diện tích xây dựng

 

 

 

 

 

1

Đất đai

ha

 

 

 

 

 

 

Trong đó số đã đưa vào sử dụng

ha

 

 

 

 

 

2

Diện tích sàn xây dựng

m2

 

 

 

 

 

 

a) Phòng học, giảng đường

m2

 

 

 

 

 

 

b) Hội trường các loại

m2

 

 

 

 

 

 

c) Phòng thí nghiệm, thực hành

m2

 

 

 

 

Bao gồm cả phòng máy tính, ngoại ngữ, nhà thi đấu đa năng

 

d) Thư viện

m2

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng (ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 5

BỘ NGÀNH, UBND …

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG NĂM 2012

(Kèm theo công văn số 4745/BGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2011)

Số TT

Trường - vùng

Tổng số trường có đến 31/12/2010

Ước Năm 2011

Kế hoạch TL mới năm 2012

Ghi chú
(Tên trường thành lập mới)

Số trường thành lập mới

Dự kiến số trường đến 31/12/2011

I

Trường đại học

 

 

 

 

 

1

Miền núi phía Bắc

 

 

 

 

 

2

Đồng bằng Sông Hồng

 

 

 

 

 

3

Bắc Trung bộ

 

 

 

 

 

4

Duyên hải Nam Trung bộ

 

 

 

 

 

5

Tây Nguyên

 

 

 

 

 

6

Đông Nam bộ

 

 

 

 

 

7

Đồng bằng Sông Cửu Long

 

 

 

 

 

II

Trường cao đẳng

 

 

 

 

 

1

Miền núi phía Bắc

 

 

 

 

 

2

Đồng bằng Sông Hồng

 

 

 

 

 

3

Bắc Trung bộ

 

 

 

 

 

4

Duyên hải Nam Trung bộ

 

 

 

 

 

5

Tây Nguyên

 

 

 

 

 

6

Đông Nam bộ

 

 

 

 

 

7

Đồng bằng Sông Cửu Long

 

 

 

 

 

III

Trường trung cấp CN

 

 

 

 

 

1

Miền núi phía Bắc

 

 

 

 

 

2

Đồng bằng Sông Hồng

 

 

 

 

 

3

Bắc Trung bộ

 

 

 

 

 

4

Duyên hải Nam Trung bộ

 

 

 

 

 

5

Tây Nguyên

 

 

 

 

 

6

Đông Nam bộ

 

 

 

 

 

7

Đồng bằng Sông Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng (ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4745/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190