Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 458/UBND-VX về trợ cấp chăm lo Tết Canh Dần năm 2010 cho ngành Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 458/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 458/UBND-VX
Về trợ cấp chăm lo Tết Canh Dần năm 2010 cho ngành Giáo dục và Đào tạo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 422/STC-HCSN ngày 12 tháng 01 năm 2010 về trợ cấp Tết năm 2010 cho ngành Giáo dục và Đào tạo (khối thành phố);

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1. Mức chi quà Tết Canh Dần năm 2010 là 600.000 đồng/người cho cán bộ, giáo viên khối các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện như sau:

- Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên: đơn vị tự cân đối chi từ nguồn thu của đơn vị để chi quà Tết cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Đối với đơn vị sự nghiệp ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, được chi từ nguồn dự toán năm 2010.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo thủ tục chi và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- VPUB: CPVP; các Phòng CV,
- Lưu: VT, (VX/LC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 458/UBND-VX về trợ cấp chăm lo Tết Canh Dần năm 2010 cho ngành Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.246
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116