Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 444/SGD&ĐT-KHTC&CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Trần Xuân Hưng
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 444/SGD&ĐT-KHTC&CNTT
V/v: Hướng dẫn thu, chi, tổ chức các kỳ thi từ năm 2008

Yên Bái, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Phổ thông liên cấp 2+3;
- Ông (Bà) Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh.

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 49/2007/TTLT-BTC-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Quyết định số: 769/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt một số khoản thu và mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp phổ thông của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái;

Để thống nhất việc sử dụng kinh phí thi tuyển sinh, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp năm 2008; Sau khi thống nhất với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức kinh phí chi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp năm 2008 và những năm tiếp theo như sau:

I- Nội dung và định mức

1. Các khoản thu phục vụ trực tiếp học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông

a) Thu tiền bằng tốt nghiệp (gồm tiền mua phôi bằng, ghi trên bằng, ép bằng): 10.000 đồng/học sinh.

b) Thu tiền Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bao gồm tiền giấy, in ấn): 1.000 đồng/học sinh.

2- Kinh phí phục vụ trực tiếp cho học sinh dự thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT, xét tốt nghiệp THCS, BTTHCS bao gồm:

- Tờ giấy thi, tờ đề thi giấy nháp, thẻ học sinh do các trường THPT, các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục tổ chức thi, xét thi tốt nghiệp chi.

Các đơn vị lập dự toán và thực hiện chi như các khoản chi ấn phẩm khác theo chế độ hiện hành.

3- Kinh phí phục vụ cho cán bộ, giáo viên tham gia in sao đề, coi chấm thi và phục vụ kỳ thi, xét thi tốt nghiệp lấy từ ngân sách của đơn vị, mức chi qui định như sau (Có Phụ lục mức chi cho việc tổ chức kỳ thi đính kèm).

II- Nguồn và sử dụng kinh phí

1- Kinh phí được sử dụng từ ngân sách chi thường xuyên, thu học phí và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

2- Đối tượng được thụ hưởng kinh phí thi

2.1 - Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, giáo viên coi thi:

- Cán bộ, giáo viên các trường THCS đến trường THPT coi thi, thì trường THPT nơi cán bộ, giáo viên đến coi thi trả tiền bồi dưỡng.

- Cán bộ, giáo viên các trường THPT được phân công đến trường khác coi thi thì trường nơi cán bộ, giáo viên đến làm công tác coi thi trả tiền bồi dưỡng.

2.2- Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, giáo viên chấm thi, xét thi tốt nghiệp:

- Xét tốt nghiệp THCS do phòng Giáo dục - Đào tạo (PGD-ĐT) chi; các PGD-ĐT căn cứ vào định mức chi để lập, duyệt dự toán chi cho các trường và ở Phòng;

- Chấm thi TN THPT, BTTHPT do Sở GD-ĐT chi, phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó chấm thi các bộ môn không nằm trong định mức bài chấm.

2.3 – Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, nhân viên an ninh, bảo vệ, y tế và nhân viên phục vụ các hội đồng coi thi được trả từ nguồn kinh phí của các trường có hội đồng thi.

2.4- Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, giáo viên thanh tra thi và xét tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo chi.

3- Công tác phí: Cán bộ, giáo viên đi làm công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi thanh toán tiền công tác phí tại đơn vị mình theo chế độ hiện hành (trường đã tách tài khoản do trường chi, trường chưa tách tài khoản do Phòng GD-ĐT chi)

4- Các cơ sở giáo dục không được thu bất cứ khoản thu nào, ngoài các khoản ghi ở tiết (a) và (b) mục 1 phần I. Nếu có các khoản hỗ trợ khác từ các tập thể, cá nhân, thì nguồn kinh phí đó hoàn toàn là sự tự nguyện của tập thể, cá nhân tự quyên góp; nhà trường sử dụng trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục đích.

5- Các đơn vị chi đảm bảo chế độ, thực hành tiết kiệm và phải mở sổ sách quản lý theo dõi thu, chi, quyết toán kinh phí thi theo đúng quy định tài chính - kế toán hiện hành.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí thi, xét thi tốt nghiệp năm 2008 này thay thế công văn số 317/SGD&ĐT-KHTC&CNTT ngày 28/5/2007 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thi, xét thi tốt nghiệp năm 2007.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn trên; tham mưu với UBND huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ thi đúng qui chế và thực hiện thu, chi theo chế độ tài chính qui định./.

 

 

Nơi nhận :
 - Như trên (T/hiện);
 - Sở Tài chính (phối hợp);
 - Kho bạc NN (phối hợp);
 - Lưu VT, KHTC&CNTT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 444/SGD&ĐT-KHTC&CNTT hướng dẫn thu, chi, tổ chức kỳ thi từ ngày 19/05/2008 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!