Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3697/SGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Chung
Ngày ban hành: 26/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3697/SGDĐT-VP
V/v hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng các phòng thuộc Sở;
- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội;
- Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục (thay thế Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT); Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố);

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn một số nội dung công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2020-2021 như sau:

I. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

2. Việc đăng ký danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân trong Ngành được thực hiện vào đầu năm học sau khi đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị.

3. Các Cụm phòng GDĐT, Cụm trường trung học phổ thông (THPT), Cụm trường chuyên biệt tổ chức sinh hoạt Cụm, đăng ký danh hiệu Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của Thành phố theo đúng quy định.

II. Một số vấn đề cần lưu ý

Để việc xét, trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm đảm bảo nguyên tắc bầu chọn được những tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu và đúng quy định, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, cá nhân cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT, Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố, đồng thời căn cứ vào thành tích đã đạt được trong các năm học trước để đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp, theo đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ %.

1. Những điểm mới cần lưu ý của Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

- Cờ thi đua của Bộ GDĐT: các phòng GDĐT, đơn vị cấp phòng thuộc Sở GDĐT; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không thuộc các khối, cụm thi đua do Bộ GDĐT quy định sẽ không được xét, tặng Cờ thi đua.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được tặng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT.

2. Những điểm mới cần lưu ý của Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Cờ thi đua của UBND Thành phố: Được xét tặng cho các tập thể là đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua do Thành phố thành lập hoặc do sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố thành lập; được đánh giá, bình xét, suy tôn là đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua theo Cụm thi đua và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng và theo Điều 12 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (Sở GDĐT Hà Nội đã thành lập các 05 Cụm thi đua khối phòng GDĐT và 17 cụm thi đua khối các trường THPT trực thuộc, các trường mầm non, chuyên biệt. Cụm mầm non, tiểu học, THCS được thành lập theo Quyết định của quận, huyện, thị xã). Số lượng các đơn vị được tặng Cờ thi đua quy định tại mục b khoản 1 Điều 14 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được tặng quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội (Bằng khen của UBND Thành phố cho tập thể, cá nhân đề nghị trong khi kết thúc năm học 2020-2021: xét thành tích đạt được trong 02 năm học: 2019-2020; 2020-2021).

3. Đối với cá nhân được Luật thi đua, khen thưởng quy định “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức hiện hành hoặc do cấp có thẩm quyền nhận xét, xác nhận.

4. Danh hiệu Cờ Thi đua Chính phủ, Thành phố: các đơn vị đề nghị đăng ký danh hiệu Cờ Thi đua các cấp phải kèm theo đăng ký mô hình thi đua (Tên mô hình; thời gian thực hiện; tóm tắt nội dung, giải pháp thực hiện).

Đối với các đơn vị đề nghị khen cao (Cờ Thi đua, Bằng khen các cấp; Huân chương...) phải phát hiện, giới thiệu được gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của đơn vị; đồng thời tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Ngành.

Đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của các năm trong thời gian đề nghị xét, khen.

5. Giấy khen Giám đốc Sở GDĐT: khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chuyên đề, phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất, đặc biệt (Không đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT nhân dịp tổng kết năm học).

6. Các đơn vị rà soát các thành tích đã đạt được của tập thể, cá nhân; căn cứ vào các điều kiện, thời gian khen thưởng quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ để xây dựng lộ trình đề nghị khen thưởng phù hợp với các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng; đặc biệt là danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ- CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ.

III. Thời hạn đăng ký

Các đơn vị gửi bản đăng ký thi đua của đơn vị mình (theo biểu mẫu đính kèm) về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở), đồng thời nhập dữ liệu đăng ký của đơn vị vào phần mềm quản lý thi đua khen thưởng trên Cổng thông tin điện tử của Ngành.

- Gửi bản đăng ký thi đua (bản scan và file dữ liệu) về địa chỉ email thidua@hanoiedu.vn trước ngày 08/11/2020 (không thu bản giấy).

- Nhập dữ liệu đăng ký thi đua của đơn vị vào phần mềm quản lý dữ liệu thi đua, khen thưởng từ ngày 10/11/2020 đến ngày 10/12/2020.

Sau thời gian trên đơn vị nào không gửi bản đăng ký thi đua, không nhập dữ liệu đăng ký thi đua của đơn vị vào phần mềm quản lý dữ liệu thi đua, khen thưởng thì coi như không đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về công tác Thi đua, khen thưởng trước Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ngành.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi thông tin qua Văn phòng Sở GDĐT Hà nội (81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Chung


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường .....................................

Mẫu số: 01
(Dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở)

 

ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20 - 20

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: ..............Trong đó: Biên chế..............Hợp đồng................

1. Đối với tập thể:

TT

Tên tập thể

Năm thành lập

Tập thể LĐTT

Tập thể LĐXS

Cờ Thi đua của T.phố

Cờ Thi đua của C.phủ

Bằng khen của T.Phố

Bằng khen của Bộ

Bằng khen của C.Phủ

Huân chương Lao động

Huân chương Độc lập

Anh hùng lao động

Hạng Ba

Hạng Nhì

Hạng Nhất

Hạng Ba

Hạng Nhì

Hạng Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mô hình thi đua (bắt buộc đối với các đơn vị đề nghị Danh hiệu Cờ thi đua các cấp)

TT

Tên tập thể

Danh hiệu Cờ thi đua/Hình thức khen cao

Tên mô hình

Thời gian thực hiện

Tóm tắt nội dung, giải pháp thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối với cá nhân:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nam, nữ

Chức vụ, Môn (Ghi rõ môn dạy)

Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở

Chiến sĩ Thi đua cấp Th.phố

Chiến sĩ Thi đua toàn quốc

Bằng khen của Th.phố

Bằng khen của Bộ

Bằng khen của Ch.Phủ

Huân chương Lao động

Hạng Ba

Hạng Nhì

Hạng Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Chủ tịch Công đoàn
(Ký tên, đóng dấu)

Hà Nội, ngày........tháng........năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý: Các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng nào đánh dấu X vào cột tương ứng.

 

UBND…………………………….
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mẫu số: 02
(Dùng cho các phòng Giáo dục và Đào tạo)

 

ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20….- 20….

Số trường : Mầm non……………….Tiểu học…………………THCS…………

1. Đối với tập thể:

TT

Tên tập thể

Năm thành lập

Tập thể Lao động xuất sắc

Cờ Thi đua của T.phố

Cờ Thi đua của Ch.phủ

Bằng khen của T.Phố

Bằng khen của Bộ

Bằng khen của Ch.Phủ

Huân chương Lao động

Huân chương Độc lập

Anh hùng lao động

Hạng Ba

Hạng Nhì

Hạng Nhất

Hạng Ba

Hạng Nhì

Hạng Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mô hình thi đua (bắt buộc đối với các đơn vị đề nghị Danh hiệu Cờ thi đua các cấp)

TT

Tên tập thể

Danh hiệu Cờ thi đua/Hình thức khen cao

Tên mô hình

Thời gian thực hiện

Tóm tắt nội dung, giải pháp thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối với cá nhân:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nam, nữ

Chức vụ

Đơn vị

Bằng khen của Bộ

Bằng khen của Ch.Phủ

Huân chương Lao động

Hạng Ba

Hạng Nhì

Hạng Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

................., ngày........tháng........năm 20….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý: Các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng nào đánh dấu X vào cột tương ứng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.635

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97