Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3650/BGDĐT-CTHSSV về việc sơ kết 01 năm phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3650/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3650/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Sơ kết 01 năm phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Các Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

Theo Kế hoạch liên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình phối hợp số 205/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN ngày 22/4/2009 với Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, để chuẩn bị tổ chức sơ kết phong trào này vào dịp tổng kết năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học tỉnh (thành phố) và các ban ngành liên quan tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện phong trào ở địa phương như sau:

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các trường đã đăng ký và công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2008 - 2009. Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo Công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009, trên cơ sở cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực cho phù hợp với điều kiện địa phương;

- Tổ chức sơ kết 1 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Sơ kết được tiến hành ở các cấp với nội dung thiết thực gắn với điều kiện cụ thể ở địa phương, khẳng định việc đã đạt được, những vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục trong quá trình chỉ đạo và thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt lưu ý tới báo cáo các gương điển hình, sáng kiến trong việc triển khai phong trào (theo nội dung của công văn số 10297/BGDĐT-VP ngày 06/11/2008).

Báo cáo được tổng hợp gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) - 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội trước ngày 25/6/2009 (theo mẫu gửi kèm) ĐT/Fax: 04.3869.4029, email: ltkdung@moet.gov.vn, minh.nguyenha@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ VHTTDL, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội KHVN, Hội LHPNVN (để phối hợp);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MẪU BÁO CÁO

(Kèm theo công văn số 3650/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/5/ 2009)

BÁO CÁO SƠ KẾT MỘT NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

1. Tình hình triển khai

a. Thuận lợi và kết quả đạt được.

b. Khó khăn.

c. Đề xuất phương hướng giải quyết các vướng mắc, khó khăn.

2. Phương hướng tiếp tục thực hiện Phong trào trong năm học 2009 - 2010

a. Kế hoạch chung của sở giáo dục và đào tạo.

b. Các vấn đề trọng tâm trong năm học 2009 - 2010 của Phong trào này ở địa phương. Thời gian dự kiến triển khai Phong trào này đến 100% các trường.

c. Các đề xuất, kiến nghị với Bộ, địa phương.

3. Số lượng trường  được sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục chỉ đạo điểm phong trào (CĐĐPT) / tổng số trường tham gia Phong trào (TGPT)/ tổng số trường của tỉnh (TS)

a. Mầm non:.................CĐĐPT/ ...................TGPT/..................... TS

b. Tiểu học: .................CĐĐPT/ ...................TGPT/..................... TS

c. THCS   : .................CĐĐPT/ ...................TGPT/..................... TS

d. THPT   : .................CĐĐPT/ ...................TGPT/..................... TS

4. Kết quả kiểm tra, đánh giá và công nhận trường tham gia Phong trào thi đua năm học 2008 - 2009: loại trường cần cố gắng (CCG), trường trung bình(TB), trường Khá (K), trường Tốt (T), trường Xuất sắc (XS) / Tổng số trường được đánh giá (TS):

a. Mầm non:..............CCG, ......... TB,......... K,............T, ..........XS/.........TS

b. Tiểu học: ..............CCG, ......... TB,......... K,............T, ..........XS/.........TS

c. THCS   : ..............CCG, ......... TB,......... K,............T, ..........XS/.........TS

d. THPT   : ..............CCG, ......... TB,......... K,............T, ..........XS/.........TS

5. Dạy và học có hiệu quả:

a. Đánh giá kết quả việc đổi mới phương pháp giảing dạy của giáo viên.

b. Những chuyển biến của học sinh trong việc tích cực học tập, rèn luyện.

6. Đưa trò chơi dân gian vào nhà trường:

a. Hiện nay đã đưa trò chơi dân gian nào vào trường học (nêu tên một số trò chơi phổ biến).

b. Dự kiến đưa trò chơi dân gian nào tiếp theo (nêu tên).

c. Những thuận lợi, khó khăn khi đưa trò chơi dân gian vào nhà trường.

7. Đưa loại hình văn nghệ dân gian vào nhà trường:

a. Hiện nay đã đưa loại hình văn nghệ dân gian nào vào trường học (nêu tên cụ thể từng loại hình).

b. Dự kiến đưa loại hình văn nghệ dân gian nào tiếp theo (nêu tên).

c. Những thuận lợi, khó khăn khi đưa văn nghệ dân gian vào nhà trường.

8. Hỗ trợ và chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá (DTLSVH):

a. Số lượng DTLSVH được các trường học nhận chăm sóc trong năm học 2008 - 2009:

- Số lượng DT LSVH cấp Quốc gia: ........ DT/....... tổng số DT Quốc gia ở tỉnh.

- Số lượng DT LSVH cấp tỉnh: ........DT/.......... tổng số DT cấp tỉnh.

- Số lượng Nghĩa trang liệt sĩ (hoặc đền thờ, đài tưởng niệm liệt sĩ):........ công trình

- Các công trình, đối tượng khác (nêu số lượng và tên của một số công trình, đối tượng chính).

b. Những thuận lợi và khó khăn trong việc hỗ trợ, chăm sóc, phát huy giá trị DTLS.

9. Về công trình vệ sinh, nước sạch trong trường học:

a. Số lượng trường có công trình vệ sinh và công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh (CTHVS) / tổng số trường có công trình vệ sinh (CTVS)/ tổng số trường(TS)

- Mầm non:..........CTHVS/..........CTVS/....................TS

- Tiểu học: ..........CTHVS/..........CTVS/....................TS

- THCS   : ..........CTHVS/..........CTVS/....................TS

- THPT   : ..........CTHVS/..........CTVS/....................TS

b. Dự kiến kế hoạch đạt 100% trường có CTHVS  hợp vệ sinh vào năm nào?

10. Kết quả việc triển khai phong trào trồng cây xanh trong toàn ngành giáo dục của tỉnh trong năm học 2008-2009 (khoảng bao nhiêu cây, những loại cây gì, nơi trồng).

11. Sáng kiến trong việc triển khai Phong trào thi đua do sở giáo dục và đào tạo công nhận trong năm học 2008-2009. Có bao nhiêu sáng kiến; nêu ít nhất 1 sáng kiến tiêu biểu (Tên sáng kiến, nội dung, phạm vi áp dụng, kết quả cụ thể, khả năng mở rộng, tên của tập thể (hay cá nhân) có sáng kiến, địa chỉ liên hệ; trình bày thành bài riêng trên khổ giấy A4 dài không quá 4 trang, gửi vào địa chỉ email đã nêu trong công văn) để xem xét đưa vào tập kỷ yếu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3650/BGDĐT-CTHSSV về việc sơ kết 01 năm phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.617
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152