Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3507/BGDĐT-KHTC xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3507/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3570/BGDĐT-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi : Các cơ sở đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Chỉ thị 751/CT-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015; Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp triển khai xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015 với các nội dung chính sau đây:

I – Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo 5 năm 2006-2010

1. Đánh giá tốc độ tăng trưởng quy mô học sinh, sinh viên của nhà trường 5 năm 2006-2010

Tình hình thực hiện kế hoạch tuyển sinh các loại hình đào tạo và quy mô đào tạo qua các năm (số liệu tính đến 30/6/2010). Tỷ lệ % tuyển mới hàng năm so với năm trước.

2. Đánh giá các điều kiện thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường, gồm:

a) Đội ngũ giáo viên, giảng viên (cơ hữu và hợp đồng dài hạn, giảng viên thỉnh giảng) của cơ sở đào tạo hiện có (số lượng, trình độ đào tạo).

b) Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất nhà trường bao gồm: Diện tích đất đai (diện tích đã có quyết định của địa phương giao đất, phần diện tích đã triển khai xây dựng. Diện tích sàn xây dựng. Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo của trường trong 5 năm 2006-2010.

c) Về tài chính: Tập trung đánh giá các nguồn thu, chi giai đoạn 2006 – 2010, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia (đối với cơ sở đào tạo công lập), kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo.

II – Đình hướng kế hoạch phát triển đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015

1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011- 2015:

- Luật Giáo dục sửa đổi (năm 2009) sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2010;

- Thông báo 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 về Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020;

- Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII ngày 19/6/2009 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

- Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

2. Một số định hướng của kế hoạch đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015.

- Tăng cường quản lý giáo dục đại học, gắn phát triển quy mô với các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng chỉ tiêu đào tạo sau đại học (tiến sĩ, thạc sĩ), nhằm góp phần nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học trong các cơ sở đào tạo đạt mức quy định. Chỉ tiêu tuyển mới đại học, cao đẳng trong giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân không quá 7%/năm so với năm 2010.

- Từng bước điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giữa các trình độ (từ trung cấp đến đại học, sau đại học). Giảm dần chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học. Cân đối hài hòa giữa chỉ tiêu chính quy và chỉ tiêu đào tạo các loại hình khác (vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai) để góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên, đội ngũ giảng viên, giáo viên. Ưu tiên dành chỉ tiêu đào tạo đào tạo sau đại học, đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ sử dụng, đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và của các doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực cho những ngành nghề thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật (công nghệ điện tử-tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới-công nghệ nano, công nghệ thông tin), lĩnh vực y tế, nông lâm, nghệ thuật, thể dục thể thao, đội ngũ giáo viên một số bộ môn còn thiếu cho các vùng khó khăn.

3. Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị trường học:

Đối với các cơ sở đào tạo, trên cơ sở phát triển quy mô đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015, dựa trên các tiêu chí về diện tích đất, diện tích sàn xây dựng/ 1 sinh viên, phối hợp với cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương xác định quỹ đất dành cho cơ sở đào tạo đảm bảo tối thiểu 5 ha/ 1 trường đại học, cao đẳng; huy động các nguồn lực tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để đến năm 2015 các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt mục tiêu 3 m2 diện tích sàn xây dựng /1 sinh viên, học sinh; 50% - 60% số sinh viên, học sinh được ở trong ký túc xá của nhà trường hoặc của các khu đại học tập trung.

4. Kế hoạch tài chính.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và các chế độ chính sách hiện hành, căn cứ Nghị định 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 và 5 năm 2011-2015, báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III - Hệ thống các biểu mẫu.

Kèm theo bản kế hoạch là hệ thống các số liệu, chỉ tiờu tuyển sinh đào tạo được đăng ký theo các biểu mẫu đính kèm.

IV – Thời gian và nơi gửi báo cáo kế hoạch:

1. Thời gian gửi báo cáo: Ngày 5 tháng 7 năm 2010.

2. Nơi gửi: Cơ sở đào tạo gửi báo cáo kế hoạch về các địa chỉ sau:

a) Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo 49 Đại Cồ Việt- Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội;

b) Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

c) Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các cơ sở đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung triển khai xây dựng kế hoạch năm 2011 và 5 năm 2011-2015 để đảm bảo tiến độ kế hoạch hàng năm của nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
 - Cỏc Bộ, ngành TƯ;
 - UBND và Sở GD&ĐT 63 tỉnh, TP;
 - Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3507/BGDĐT-KHTC xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.216
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144