Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3476/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3476/BGDĐT-GDTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3476/BGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) ngày 12/8/1991; Nghị định số 338/HĐBT ngày 26/10/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Luật Phổ cập Giáo dục tiểu học; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 2005; Quyết định số 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận PCGDTH đúng độ tuổi (ĐĐT), Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTH và PCGDTHĐĐT, trong 10 năm qua các địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đạt được các mục tiêu PCGDTHĐĐT. Đến nay, đã có 52 tỉnh, thành phố được Bộ GDĐT tổ chức kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT, 11 tỉnh còn lại sẽ tiếp tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT trong thời gian một vài năm tới.

Để chuẩn bị tổng kết 10 năm (2000-2010) thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT trên phạm vi cả nước, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số công việc sau đây:

I. Về công tác tham mưu, chỉ đạo tổng kết PCGDTHĐĐT

1. Các Sở GDĐT báo cáo với Ban chỉ đạo PCGD của tỉnh, thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) và UBND tỉnh, thành phố (gọi chung là tỉnh) chủ trương của Bộ GDĐT về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT ở các địa phương, tiến tới tổ chức tổng kết toàn quốc.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT và chỉ đạo các quận, huyện, thị xã (gọi chung là huyện) và các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT.

II. Về các bước tiến hành tổ chức tổng kết PCGDTHĐĐT

1. Các Sở GDĐT tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra, rà soát số liệu theo tiêu chuẩn PCGDTHĐĐT từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh quá trình thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT từ 2000 đến thời điểm tháng 5/2010; số các đơn vị cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1, mức độ 2 theo Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2010 về Kiểm tra, công nhận PCGDTH và PCGDTHĐĐT.

2. Ban chỉ đạo các cấp tham mưu cho các cấp chính quyền tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT theo các nội dung Bộ GDĐT hướng dẫn (có mẫu báo cáo kèm theo).

3. Sau khi hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT cấp tỉnh, các Sở GDĐT gửi báo cáo có đầy đủ các biểu mẫu thống kê (có mẫu đính kèm) về Bộ GDĐT theo đường công văn và emai, địa chỉ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; điện thoại và fax: 043.8681079, email: vugdth@moet.edu.vn.

III. Về công tác khen thưởng

Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PCGDTHĐĐT theo hướng dẫn tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ. Đối với các tỉnh, thành phố đã được Bộ GDĐT công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT, mỗi tỉnh, thành phố được đề nghị Bộ trưởng tặng bằng khen với số lượng như sau:

- Tập thể: 03 đơn vị (trong đó có ít nhất 01 cấp huyện, 01 cấp xã).

- Cá nhân: 05 người (trong đó có ít nhất 01 người cấp huyện và 01 người cấp xã).

Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc xin liên hệ với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của Bộ: Ông Phạm Ngọc Định – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, số điện thoại: 0903.417430, email: pndinh@moet.edu.vn hoặc Thư kí Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của Bộ: Ông Hoàng Mai Lê, số điện thoại: 043.8682062, di động: 01234.384268, email: hmletn@yahoo.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- BCĐ PCGDTHCS của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

MẪU BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI GIAI ĐOẠN 2000-2010
 (Kèm theo Công văn số 3476 /BGDĐT-GDTH ngày 17 / 6 /2010)

Phần thứ nhất

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI

1. Đặc điểm tình hình (Đặc điểm về địa lí, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục; Thuận lợi, khó khăn.)

2. Quá trình thực hiện

2.1. Công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng, HDND, UBND

- Các văn bản chỉ đạo (chỉ thị, quyết định, nghị quyết, kế hoạch phổ cập, công văn, thông báo) của cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Quyết định thành lập và kiện toàn BCĐ hàng năm.

- Phân công trách nhiệm các thành viên BCĐ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các sở, ban, ngành (chỉ nêu phân công và nhiệm vụ).

2.2. Hoạt động của ngành giáo dục: Tham mưu, thực hiện

2.3. Công tác xã hội hóa giáo dục: Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, các hội, tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp, ...

2.4. Kinh phí thực hiện phổ cập: Kinh phí xây dựng trường, lớp hằng năm; Kinh phí chi cho người làm phổ cập; Tập huấn, in hồ sơ, phiếu điều tra, biểu mẫu, tài liệu; Khen thưởng, hỗ trợ đối tượng phổ cập; Kinh phí xã hội hoá giáo dục (tổng số; sử dụng).

3. Kết quả thực hiện PCGDTHĐĐT

3.1. Phát triển mạng lưới trường, lớp: Quá trình phát triển hệ thống trường, lớp tiểu học; Số lượng trường, lớp ở tiểu học; Đầu tư về CSVC, TBDH, xây dựng phòng học chức năng.

3.2. Đội ngũ giáo viên: Số lượng GVTH; Tỉ lệ đạt chuẩn, trên chuẩn, dưới chuẩn;- Tỉ lệ giáo viên/lớp; Cơ cấu giáo viên; Bố trí GV chuyên trách phổ cập.

3.3. Tổ chức duy trì sĩ số HS, biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng PC: Duy trì PCGDTH-CMC, PCGDTH-ĐĐT, giảm tỉ lệ HS bỏ học, nâng cao chất lượng dạy học.

3.4. Kết quả đạt được: Kết quả các tiêu chí từ năm 2000 đến 2010

- Số lượng các đơn vị cấp xã, huyện đạt chuẩn qua từng năm.

- Tiêu chuẩn về HS; Giáo viên, CSVC theo từng năm.

4. Bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị

4.1. Bài học kinh nghiệm: Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo; trong công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức thực hiện; duy trì sĩ số; quản lí hồ sơ...

4.2. Đề xuất, kiến nghị

- Cách thức thực hiện; chế độ, chính sách.

- Kiến nghị với Ban Chỉ đạo các cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện.

- Những vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới.

Phần thứ hai

PHƯỚNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Mục tiêu: Duy trì, củng cố, nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT.

2. Chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện PCGDTHĐĐT

2.1. Chỉ tiêu: Đạt chuẩn đối với các xã chưa đạt chuẩn; Nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn đối với các đơn vị có tỉ lệ đạt chuẩn thấp, chưa vững chắc.

2.2. Kế hoạch thực hiện

3. Các giải pháp thực hiện: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu; công tác tuyên truyền, vận động; Kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phổ cập; Xã hội hóa giáo dục...

Ghi chú:

- Nhận file mẫu báo cáo và các bảng số liệu tại địa chỉ email: phonggdth.so[tentinh]@moet.edu.vn (ví dụ: phonggdth.socamau@moet.edu.vn).

- Đặt tên file là: [tên tỉnh].xls (ví dụ: Cà Mau.xls).

- Gửi file số liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email: vugdth@moet.edu.vn.

- Gửi bản in kèm theo báo cáo.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3476/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.483
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77