Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 226/SGD-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Huỳnh Hổ
Ngày ban hành: 01/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 226/SGD-ĐT
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định của UBND tỉnh quy định về dạy thêm học thêm

Trà Vinh, ngày 01 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- UBND các huyện – thị;
- Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện – thị;
- Các trường THPT, các Trung tâm GDTX, KTTH-HN;
- Các phòng chức năng Sở Giáo dục - Đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND, ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm học thêm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND tỉnh như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1,2. Về phạm vi và đối tượng áp dụng; về nguyên tắc thực hiện dạy thêm học thêm

Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 3. Về các trường hợp không được dạy thêm học thêm

Các trường học và giáo viên chú ý thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

1) Đối với các trường lớp có thực hiện dạy – học 2 buổi trong 1 ngày: không được tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh. Tất cả các hoạt động dạy và học các môn học chỉ bố trí trong các buổi học tại trường.

2) Đối với học sinh tiểu học:

Không dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp:

a) Về việc nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình: phải có bản yêu cầu của gia đình học sinh và người nhận quản lý phải cam kết không biến việc quản lý ngoài giờ học thành việc dạy thêm học thêm.

b) Về việc dạy thêm học thêm có thu tiền đối với học sinh tiểu học như phụ đạo cho những học sinh yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh: chỉ được thực hiện khi Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp giấy phép.

3) Đối với các trường Đại học, Cao đẳng:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì địa phương không cấp giấy phép dạy thêm học thêm cho các trường đại học, cao đẳng để dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là học sinh, học viên của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đó. Mọi cá nhân thuộc quyền quản lý của trường đại học, cao đẳng nếu dạy thêm, phải đăng ký để được cấp giấy phép theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

4) Cá nhân giáo viên được cấp phép mở lớp dạy thêm không được thực hiện mở lớp dạy thêm cho học sinh mà mình đang dạy chính khóa. Trong trường hợp đặc biệt, cá nhân người học và gia đình muốn học thêm với giáo viên mà học sinh đang học thì phải có đơn yêu cầu của gia đình học sinh (theo mẫu số 6), người dạy xin phép, hiệu trưởng xem xét đề nghị, Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét quyết định.

Chương II

DẠY THÊM HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG, NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Điều 4,5. Cần nắm vững các khái niệm này để xác định đúng đối tượng. Trong đề nghị dạy thêm học thêm cần xác định rõ là dạy thêm trong nhà trường hay dạy thêm ngoài nhà trường.

Chương III

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG DẠY THÊM HỌC THÊM, MỨC THU VÀ SỬ DỤNG TIỀN HỌC THÊM, CẤP GIẤY PHÉP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP DẠY THÊM

Điều 6,7,8. Yêu cầu các trường học, cán bộ, giáo viên, các Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện tốt các điều 6, điều 7, điều 8 theo quy định của UBND tỉnh.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 9. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã

Đề nghị Trưởng phòng GD-ĐT tham mưu UBND huyện – thị tổ chức thực hiện trách nhiệm đã được quy định tại điều 9, yêu cầu có tổ chức kiểm tra dạy thêm học thêm định kỳ 6 tháng một lần và kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Điều 10. Thực hiện trách nhiệm của sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT

1) Sở và Phòng cần triển khai thực hiện quy định của UBND tỉnh và của Bộ GD ĐT trong thời gian sớm nhất.

2) Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xin mở lớp dạy thêm học thêm:

a) Làm đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm:

Tổ chức hoặc cá nhân muốn mở lớp dạy thêm phải làm đơn đề nghị (theo mẫu số 1), kèm theo danh sách giáo viên thực hiện dạy thêm (theo mẫu số 2), và nộp cho thủ trưởng đơn vị.

b) Xác nhận và đề nghị của thủ trưởng đơn vị:

- Khi nhận được đơn đề nghị, thủ trưởng đơn vị (hiệu trưởng) xem xét, thấy đúng quy định, thủ trưởng đơn vị xác nhận và có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét quyết định (nội dung xác nhận và đề nghị được ghi bên dưới của đơn đề nghị).

- Trong vòng 6 ngày làm việc, thủ trưởng đơn vị (hiệu trưởng) gởi hồ sơ lên cấp có thẩm quyền cấp giấy phép. Nếu không đồng ý thủ trưởng (hiệu trưởng) đơn vị hoàn trả hồ sơ cho người nộp đơn đề nghị.

c) Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT xem xét cấp giấy phép:

Khi nhận được đề nghị mở lớp dạy thêm học thêm của thủ trưởng đơn vị (hiệu trưởng các trường học), trong vòng 10 ngày làm việc, các bộ phận chức năng của Sở và Phòng GD-ĐT tổ chức thẩm tra và trình Giám đốc Sở GD-ĐT (Trưởng phòng GD-ĐT) cấp giấy phép dạy thêm (theo mẫu số 3 hoặc số 4).

d) Về việc gia hạn giấy phép dạy thêm:

Giấy phép dạy thêm được cấp có giá trị trong từng năm học, muốn được tiếp tục dạy thêm, thì gần hết hạn, người được phép dạy thêm phải làm đơn xin gia hạn (theo mẫu số 5), nộp đơn xin gia hạn cùng giấy phép dạy thêm cho thủ trưởng đơn vị (hiệu trưởng), được thủ trưởng đơn vị (hiệu trưởng) xác nhận và đề nghị cho gia hạn; Sở GD-ĐT hoặc Phòng GD-ĐT sẽ xem xét quyết định cho gia hạn hay không. Việc gia hạn sẽ được ghi nhận bên dưới của giấy phép dạy thêm.

3) Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT tham mưu UBND các cấp chỉ đạo, quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm các hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn; định kỳ theo mỗi học kỳ có thanh tra, kiểm tra, sơ kết và báo cáo cùng với báo cáo học kỳ I và báo cáo tổng kết năm học.

4) Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT và các trường học phải thông báo công khai nơi tiếp công dân và số điện thoại tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận ý kiến phản ánh của công dân, của phụ huynh học sinh, của học sinh, của giáo viên về dạy thêm học thêm, để xử lý kịp thời.

Các số điện thoại của sở GD-ĐT bao gồm:

- Giám đốc Sở: 0913 891137, 074 863042.

- Phó Giám đốc: 074 865313

- Phòng Giáo dục Trung học: 074 864451

- Phòng Giáo dục Tiểu học: 074866639

- Thanh tra Sở 074867342

Điều 11. Trách nhiệm của hiệu trưởng và người đứng đầu cơ sở giáo dục khác

Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra

- Các trường học tổ chức kiểm tra định kỳ việc dạy thêm học thêm tại đơn vị và cán bộ giáo viên của đơn vị mình vào tháng 10, tháng 3 và trong hè.

- Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ việc dạy thêm học thêm vào cuối học kỳ I, cuối học kỳ II, trong hè và kiểm tra đột xuất khi cần thiết, khi có sự phản ánh của phụ huynh học sinh.

Điều 14. Khen thưởng

Thực hiện theo điều 14 trong quy định của UBND tỉnh, vào cuối năm học các trường đánh giá, đề nghị khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục trong việc nghiêm túc thực hiện các quy định dạy thêm học thêm.

Điều 15. Xử lý vi phạm:

Các trường học, các Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT tham mưu xử lý vi phạm theo điều 15 quy định của UBND tỉnh. Ngoài ra, hiệu trưởng các trường học có thể không phân công đứng lớp giảng dạy đối với những người cố tình vi phạm các quy định về dạy thêm học thêm, bố trí làm việc khác trong nhà trường.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban TGTU (báo cáo);
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- Như kính gởi (tổ chức thực hiện);
- Lưu: VP Sở, TTra Sở.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Huỳnh Hổ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 226/SGD-ĐT ngày 01/10/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về dạy thêm học thêm do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.052

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198