Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 181/SGD&ĐT-CN&TX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Ngày ban hành: 06/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/SGD&ĐT-CN&TX
(v/v Thực hiện Quy định của Bộ GD&ĐT về liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ và ĐH)

Hạ Long, ngày 06 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

Các trường ĐH, CĐ và Trung cấp chuyên nghiệp,
Các trung tâm HN&Giáo dục thường xuyên,
Các trường Cao đẳng và Trung cấp Nghề,
Trung tâm ĐT-BD tại chức tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc “Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học”, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh được qui định tại Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị có thực hiện liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các lớp liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao đẳng (CĐ) và đại học (ĐH) trên địa bàn tỉnh đã khai giảng trước ngày Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, tất cả các đơn vị có thực hiện liên kết đào tạo cần rà soát tình hình của đơn vị, đối chiếu với văn bản Quyết định của Bộ GD&ĐT để điều chỉnh, bổ sung theo đúng các nội dung “Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học”, đặc biệt là các qui định về: thẩm quyền liên kết; nội dung hợp đồng liên kết; địa điểm đặt lớp; hồ sơ liên kết; chế độ báo cáo… Những trường hợp đã thực hiện trước đây, nay xét thấy trái với qui định của Bộ GD&ĐT phải được hai bên tham gia liên kết (đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo) kịp thời thống nhất phương án giải quyết và báo cáo với cơ quan quản lí cấp trên để xử lí theo tinh thần chấp hành đúng qui định của Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người học, duy trì sự ổn định trong hoạt động đào tạo.

2. Đối với các hoạt động liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ và ĐH trên địa bàn tỉnh triển khai sau ngày Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT có hiệu lực, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT.

3. Để thực hiện nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động liên kết, đặc biệt là “thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng và trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động liên kết đào tạo diễn ra tại địa phương mình” (theo mục 2, điều 14 Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT), Sở GD&ĐT Quảng Ninh qui định trình tự, nội dung và thời hạn báo cáo Sở GD&ĐT để trình UBND tỉnh (đối với tất cả các đơn vị thuộc UBND hoặc các Sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh quản lý) như sau:

3.1. Về việc thực hiện tư cách “chủ trì đào tạo”:

3.1.1. Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khi xây dựng chỉ tiêu đào tạo hàng năm để báo cáo Sở GD&ĐT thẩm định, trình UBND tỉnh ra văn bản chấp thuận và báo cáo các Bộ GD&ĐT, KH&ĐT, phải thuyết trình đầy đủ các điều kiện đảm bảo mở lớp (về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị…) và định rõ các chỉ tiêu đào tạo theo từng hình thức chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa…

3.1.2. Việc xác định chỉ tiêu đào tạo cho năm sau phải được thực hiện và báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30 tháng 11 của năm trước.

3.2. Về việc thực hiện tư cách “phối hợp đào tạo”:

3.2.1. Các đơn vị (trường, trung tâm) cần đảm bảo các thủ tục và nội dung như sau:

- Tờ trình (gửi UBND tỉnh và Sở GD&ĐT) nêu rõ nội dung đề nghị phối hợp đào tạo: đối tượng phối hợp, ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, thời gian đào tạo, thời điểm triển khai mở lớp, đối tượng tuyển sinh, địa điểm đặt lớp, kinh phí đào tạo.

- Văn bản thuyết minh về kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo đối với ngành nghề, trình độ dự định tiến hành phối hợp đào tạo tại địa phương; các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường, đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

3.2.2. Việc đề xuất chỉ tiêu phối hợp liên kết đào tạo trình UBND tỉnh ra công văn đề nghị gửi các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (theo qui định tại mục 2, điều 8, Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT) phải được các đơn vị thực hiện và gửi báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30 tháng 11 năm trước để triển khai cho kế hoạch của năm sau.

Trường hợp thay đổi nội dung liên kết (vì những lí do khách quan, đột xuất), các đơn vị phải có Tờ trình (kèm theo Hồ sơ giải trình về lí do và nội dung đề nghị điều chỉnh) để báo cáo Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh giải quyết.

4. Về công tác thông tin, báo cáo và hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra:

Các đơn vị cần thực hiện tốt chế độ báo cáo theo điều 13 của Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT và tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo chất lượng đào tạo, làm cơ sở phối hợp tốt với hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra định kỳ của Sở GD&ĐT và của các ban ngành chức năng trên địa bàn.

Trên đây là một số qui định cụ thể để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần liên hệ chặt chẽ và gửi các thông tin, đề xuất về Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên) để kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h)
- UBND tỉnh (để b/c)
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo)
- Ban GĐ Sở (để chỉ đạo)
- Phòng GDCN&GDTX (để chỉ đạo)
- Thanh tra Sở, VP Sở (để phối hợp)
- Lưu phòng GDCN&GDTX, VT

GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Thuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 181/SGD&ĐT-CN&TX thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196