Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1710/TTCP-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 26/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/TTCP-PC
V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 12/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị). Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng và cơ quan được giao giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị, thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Chỉ thị đã giao. Đối với các bộ, ngành được giao nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện và phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy dùng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc nhiệm vụ quản lý của bộ, ngành mình thì việc rà soát, hoàn thiện và phê duyệt phải hoàn thành vào tháng 8/2013 để kịp phục vụ cho năm học 2013-2014; giao nhiệm vụ cho đơn vị đầu mối thuộc bộ, ngành mình để phối hợp với đơn vị chức năng của Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ được giao và có văn bản thông báo đến Thanh tra Chính phủ để thuận tiện cho việc phối hợp, theo dõi, đôn đốc.

Đối với các tài liệu cần phải chỉnh lý, hoàn thiện cho phù hợp với người học thì việc chỉnh lý hoàn thiện, phê duyệt phải hoàn thành chậm nhất vào tháng 6/2014 để đảm bảo việc phát hành, chuẩn bị kịp thời cho năm học mới tiếp theo.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng, việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng từ năm học 2013-2014 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo nhiệm vụ quản lý của bộ, ngành mình.

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng, việc giảng dạy nội dung này tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo nhiệm vụ quản lý của bộ, ngành mình về Thanh tra Chính phủ như sau:

- Kỳ báo cáo: hàng năm;

- Nội dung và phương thức báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện theo các nội dung tại Mục 2, Mục 3, Mục 6 và Điểm a, Mục 7, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo được lồng ghép vào Điểm d, Mục 1, phần I, Mẫu báo cáo số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thời điểm lấy số liệu báo cáo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo được tính theo thời điểm kết thúc năm học; báo cáo được gửi về Thanh tra Chính phủ qua Vụ Kế hoạch, tài chính và Tổng hợp theo quy định (báo cáo chung) và qua Vụ Pháp chế, Cục Chống tham nhũng để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra (báo cáo theo mẫu số 03).

4. Đối với các bộ, ngành được giao nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện và phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy dùng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc nhiệm vụ quản lý của bộ, ngành mình, sau khi tài liệu được phê duyệt vào tháng 8/2013 hoặc tháng 6/2014 (nếu có), gửi ngay về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày cuối cùng của tháng để đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên, giảng viên, học viên và học sinh, sinh viên.

5. Các bộ, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về phòng, chống tham nhũng; gửi kế hoạch và nhu cầu hỗ trợ tổ chức tập huấn về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Pháp chế) ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt.

6. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thanh tra Chính phủ (gửi kèm theo), Thanh tra Chính phủ thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện và giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TƯMTTQVN và cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Nội chính trung ương;
- Lãnh đạo TTCP;
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, PC.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1710/TTCP-PC ngày 26/07/2013 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.688

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204