Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11785/BGDĐT-TCCB về việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 11785/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Mạnh Hải
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11785/BGDĐT-TCCB
V/v: Thành lập Hội đồng Hiệu trưởng

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Đại học, Học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học

 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu thành lập Hội đồng (hoặc Câu lạc bộ) Hiệu trưởng các trường đại học cùng chuyên ngành và xây dựng Quy chế khung về tổ chức và hoạt động của tổ chức trên.

Để có cơ sở xây dựng Quy chế khung về tổ chức và hoạt động của tổ chức trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý trường cho biết ý kiến và đề xuất ý kiến về các vấn đề nêu ở phiếu điều tra đính kèm.

Ý kiến của Quý Trường xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 10/1/2009.

Trân trọng

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng TT Bành Tiến Long (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ TCCB,

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Mạnh Hải

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHIẾU ĐIỀU TRA

Nội dung

Đồng ý

Không đồng ý

1. Về tên gọi của tổ chức:

- Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học cùng chuyên ngành?

- Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường đại học cùng chuyên ngành?

- Ý kiến đề xuất:

 

 

 

 

 

2. Về vị trí pháp lý của tổ chức

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận tổ chức?

- Không ra quyết định công nhận tổ chức?

- Ý kiến đề xuất:

 

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các vấn đề về chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của khối ngành về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục?

- Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các chủ trương, chính sách và quy định khác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học?

- Tư vấn xây dựng chương trình khung của khối ngành, chuẩn đào tạo, đánh giá chương trình đào tạo.

- Tổ chức việc liên kết biên soạn giáo trình (bao gồm cả giáo trình điện tử) dùng chung cho các môn học theo khối ngành?

- Duy trì quan hệ, đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động khác?

- Thiết lập các mối quan hệ giữa các trường với các cơ quan, tổ chức trong, ngoài nước?

- Thiết lập các mối quan hệ giữa các trường với các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu xã hội?

- Các chức năng và nhiệm vụ khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Cơ cấu của tổ chức gồm có:

+ Hội nghị toàn thể?

+ Ban thường trực?

+ Số lượng thành viên Ban thường trực không quá 1/5 số thành viên của tổ chức?

+ Chủ tịch

+ 03 Phó Chủ tịch?

+ Ban thư ký?

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận Chủ tịch?

- Không ra quyết định công nhận chủ tịch?

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận Ban thường trực?

- Ý kiến đề xuất:

 

 

 

 

 

5. Về quyền hạn của tổ chức

- Được thông tin về những vấn đề có liên quan đến nội dung tư vấn?

- Được tham dự vào quá trình xây dựng các nội dung có liên quan đến việc phát triển ngành?

- Được bố trí kinh phí từ ngân sách để duy trì hoạt động?

- Ý kiến đề xuất:

 

 

 

 

 

6. Thành viên của tổ chức:

- Thành viên là Hiệu trưởng các trường đại học cùng chuyên ngành?

- Thành viên bao gồm cả các nhà khoa học và quản lý có uy tín đã từng đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng và hiện đang công tác trong ngành giáo dục?

- Hiệu trưởng các trường đại học đa ngành được tham gia:

+ Tất cả Hội đồng (hoặc Câu lạc bộ) Hiệu trưởng?

+ Tối đa là 03 Hội đồng (hoặc Câu lạc bộ) Hiệu trưởng?

- Thành viên tham gia tổ chức theo tinh thần tự nguyện?

- Ý kiến đề xuất:

 

 

 

 

 

7. Nghĩa vụ của thành viên

- Thực hiện đầy đủ Quy chế hoạt động của tổ chức?

- Thu thập, cung cấp thông tin và đóng góp ý kiến tư vấn để phát triển khối ngành?

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao?

- Các nghĩa vụ khác?

 

 

 

 

 

8. Về quyền lợi của thành viên

- Được sử dụng thông tin, học tập kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý giáo dục trong lĩnh vực giáo dục đại học mà tổ chức thu thập được?

- Được hợp tác, giúp đỡ trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ?

- Được đề xuất các ý kiến về các vấn đề chính sách, cơ chế, quyền lợi để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét?

- Được hỗ trợ để phát triển hợp tác quốc tế?

- Các quyền lợi khác:

 

 

 

 

 

9. Chế độ làm việc

- Nhiệm kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch: 5 năm?

- Chế độ làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch:

+ Kiêm nhiệm?

+ chuyên trách?

- Ý kiến đề xuất:

 

 

 

 

 

10. Điều kiện hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng

- Hoạt động theo Quy chế khung về tổ chức và hoạt động được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành?

- Hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do tổ chức quy định?

- Được bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để duy trì hoạt động?

- Hoạt động bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên của trường?

- Bằng tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước, của các trường?

- Thành viên nộp niên liễn?

- Ý kiến đề xuất:

 

 

 

 

 

11. Các đề xuất khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11785/BGDĐT-TCCB về việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84