Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 2321/TCT-CC of July 07, 2011, on guiding tax policy for foreign contractors doing business in Vietnam in the form of import, export on the spot

Số hiệu: 2321/TCT-CC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 07/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2321/TCT-CC
V/v Hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1609/CT-KT1 ngày 15/06/2011 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với trường hợp Công ty ở nước ngoài ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa từ các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam (bao gồm cả các Doanh nghiệp chế xuất), sau đó chỉ định các Doanh nghiệp này giao hàng cho Doanh nghiệp FDI Việt Nam khác (hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ), có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh này tại Việt Nam có phải nộp thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh thương mại theo quy định tại Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hay không. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1, Mục I, phần A Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng thông tư này là “Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam… kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam.”

- Tại Điểm 2.2 Mục I, Phần A quy định: “Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam… thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty ở nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức mua hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam và chỉ định cho các Doanh nghiệp này giao hàng cho Doanh nghiệp khác tại Việt Nam (hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ) và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa Doanh nghiệp nước ngoài với các Doanh nghiệp tại Việt Nam thì Công ty ở nước ngoài là đối tượng nộp thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh thương mại theo quy định tại Thông tư 134/2008/TT-BTC .

Doanh nghiệp Việt Nam được Công ty ở nước ngoài chỉ định nhận hàng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho Công ty ở nước ngoài theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh, TP (để biết);
- Vụ CS, Vụ PC, Vụ DNL;
- Lưu VT, CC

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 2321/TCT-CC
on guiding tax policy for foreign contractors doing business in Vietnam in the form of import, export on the spot

Hanoi, July 07, 2011

 

To: Bac Ninh Tax Department

Taxation General Department has received official dispatch No.1609/CT-KT1 dated 15/06/2011 of the Bac Ninh Department of Taxation proposing for guidance of the contractor tax policy for the case that overseas-based company signs goods import contract with the enterprises with foreign-owned capital (FDI) in Vietnam (including export processing enterprises), then appoint these enterprises to deliver goods for other enterprises of FDI Vietnam (in the form of import and export on the spot), with income arising from this business activity in Vietnam if they are required to pay enterprise income tax for commercial business activities as stipulated in Circular No.134/2008/TT-BTC dated 31/12/2008 of Ministry of Finance or not. In this regard, General Department of Taxation has the following opinion:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 2321/TCT-CC of July 07, 2011, on guiding tax policy for foreign contractors doing business in Vietnam in the form of import, export on the spot

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.732
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13