Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 710/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 710/VPCP-KTN
V/v chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận đầu tư sản xuất thép

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 8438/BCT-CNNg ngày 20 tháng 8 năm 2010, số 8673/BCT-NL ngày 30 tháng 8 năm 2010), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6762/BKH-KTCN ngày 23 tháng 9 năm 2010, 5937/BKH-KTCN ngày 03 tháng 8 năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 1765/BXD-VLXD ngày 15 tháng 9 năm 2010), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4671/BTNMT-ĐCKS ngày 15 tháng 11 năm 2010), Tập đoàn điện lực EVN (công văn số 3193/EVN-KD-KH ngày 03 tháng 8 năm 2010), về việc chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận đầu tư sản xuất thép, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phồ trực thuộc Trung ương, Ban quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc Quy hoạch phát triển ngành thép được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007.

Chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án thép tại địa phương, theo đúng quy định hiện hành; kiểm tra đánh giá, xem xét từng dự án để thu hồi giấy chứng nhận đầu tư các dự án không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã cam kết mà không có lý do chính đáng.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ sớm xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật-công nghệ, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho các thiết bị sản xuất thép theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 216/TB-VPCP ngày 04 tháng 8 năm 2010, công văn số 287/VPCP-KTN ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ làm căn cứ pháp lý trong việc xem xét, thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư và tăng cường quản lý các dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Các Vụ: ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(5), Dg (89)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 710/VPCP-KTN ngày 30/01/2011 về chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận đầu tư sản xuất thép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.000

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!