Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 58/BXD-KHTK về việc báo cáo tình hình Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 58/BXD-KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Đức Hưng
Ngày ban hành: 04/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 58/BXD-KHTK
V/v: Báo cáo tình hình Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng
- Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7264/VPCP-ĐMDN ngày 14/12/2007 của Văn phòng Chính phủ về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước và Công văn số 324/TTg-KTTH ngày 4/3/2008 về việc xác định tỷ lệ vốn các doanh nghiệp nhà nước tham gia đầu tư vào các lĩnh vực.

Căn cứ vào công văn số 3654/BTC-TCND ngày 31/3/2008 về việc báo cáo tình hình Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam gửi báo cáo hàng quí về tình hình sản xuất kinh doanh, sắp xếp doanh nghiệp, đầu tư, công nợ, tài chính, cụ thể theo nội dung sau:

1. Về tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, công nợ, đầu tư:

Các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam báo cáo theo biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và báo cáo bổ sung thêm một số chỉ tiêu theo biểu kèm theo.

2. Phân tích

- Tình hình sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách, lãi, lỗ sản xuất kinh doanh; lãi, lỗ do đầu tư vốn ở doanh nghiệp khác; tăng, giảm so với quí trước; nguyên nhân, thuận lợi và khó khăn.

- Biện pháp xử lý và các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Khả năng trả nợ các khoản vay đầu tư từ các nguồn (Khấu hao, vay trong nước, vay nước ngoài, tiền thu từ cổ phần hoá các đơn vị thành viên, thu từ lợi nhuận sau thuế, nguồn khác...).

- Tính hiệu quả của việc đầu tư tài chính (chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản...) và các dự án đầu tư.

3. Về tổ chức, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp (báo cáo 6 tháng/lần)

- Nêu khái quát mô hình tổ chức, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức hạch toán.

- Tổng số doanh nghiệp của Tổng công ty, Tập đoàn. Trong đó:

+ Các công ty do Tập đoàn, Tổng công ty nắm giữ 100% vốn nhà nước.

+ Các công ty cổ phần. Trong đó: Số đơn vị do Tập đoàn, Tổng công ty nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

- Số doanh nghiệp đã sắp xếp đến đầu năm (Cổ phần hoá, giao, bán, khoán, cho thuê).

- Số doanh nghiệp thực hiện sắp xếp trong kỳ (kể cả trường hợp thành lập mới hoặc sát nhập).

- Phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp.

4. Đánh giá và kiến nghị

- Đánh giá thuận lợi

- Đánh giá khó khăn

- Các kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan

5. Thời gian nộp báo cáo

- Đối với báo cáo quí: Đề nghị gửi chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc quí.

- Đối với báo cáo 6 tháng: Đề nghị gửi chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quí và 20 ngày đối với báo cáo năm.

Đề nghị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng, Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Kế hoạch Thống kê) và Bộ Tài chính đầy đủ, đúng thời hạn, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, KHTK

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH THỐNG KÊ
Bùi Đức Hưng

 


DANH MỤC

KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2008

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC - HT

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2008

Ghi chú

Đã bố trí

Điều chỉnh sau rà soát

I

Danh mục các dự án hoàn thành trong năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

 

 

 

 

II

Danh mục các dự án đề nghị đình hoãn (chưa khởi công) năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

 

 

 

 

III

Danh mục dự án đề nghị giãn tiến độ

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 58/BXD-KHTK về việc báo cáo tình hình Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85