Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 566/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 566/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 01/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 566/LĐTBXH-KHTC
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Thanh tra;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương;
- Công ty cổ phần SONA;
- Công ty cổ phần SOVILACO;

- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Lao động Xã hội;
- Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ hữu vốn nhà nước (viết tắt là doanh nghiệp thuộc Bộ) tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Để đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019-2020, giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2018-2020 của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA), Công ty cổ phần nhân lực quốc tế SOVILACO để thực hiện thoái vốn nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội theo đúng quy định tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch chuyển giao Công ty cổ phần SONA, Công ty cổ phần SOVILACO, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội sang SCIC theo quy định.

- Xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm của tập thể, cá nhân không chấp hành quy định của pháp luật để gây ra tổn thất cho Nhà nước (nếu có).

- Thực hiện nghiêm việc quyết toán cổ phần hóa, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo đúng quy định hiện hành.

2. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật, phục vụ quá trình cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trong năm 2019:

a) Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tổng kết, trình Bộ để báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động.

b) Cục Quan hệ lao động và Tiền lương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao.

3. Công ty cổ phần SONA, Công ty cổ phần SOVILACO khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.

4. Thanh tra chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và 03 doanh nghiệp thuộc Bộ, không để thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Thực hiện việc báo cáo kết quả xử lý các kết luận của cơ quan thanh tra theo quy định.

5. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy; tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước, giao người đại diện vốn nhà nước; sắp xếp giải quyết chế độ cho Người đại diện phần vốn nhà nước do Bộ cử khi không đảm nhiệm chức năng đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước (nếu có).

6. Người đại diện vốn nhà nước, Chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần SONA, Công ty cổ phần SOVILACO, Quyền chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, ban hành các quy chế, định mức kinh tế - kỹ thuật, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh; kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo khoản 7 mục V Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn và gây ra tổn thất cho Nhà nước (nếu có).

- Thực hiện nghiêm việc quyết toán cổ phần hóa; công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước làm cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện các thủ tục để bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo đúng hướng dẫn của Bộ và Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Thủ trưởng các đơn vị (Cục, Vụ, Thanh tra) theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các khoản 1 đến khoản 5 Công văn này và Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để đạt các mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

7.2. Người đại diện vốn nhà nước, Chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần SONA, Công ty cổ phần SOVILACO, Quyền chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Lao động xã hội xây dựng kế hoạch, các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại khoản 6 Công văn này, điểm 5.3 khoản 5 mục II Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH ngày 21/3/2018 để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

7.3. Báo cáo kết quả thực hiện: Trước ngày 15 hàng quý, thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp và người đại diện chung phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ nêu tại điểm a, b khoản này có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

7.4. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị báo cáo Bộ xem xét quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 566/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121