Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5413/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 về đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5413/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoach Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 29/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5413/BKHĐT-ĐTNN
V/v đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao

 

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp (Luật số 37/2013/QH13) về đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2013. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (Nghi định 101/2006/NĐ-CP) để trình Chính phủ trong tháng 8/2013.

Để khẩn trương triển khai thực hiện Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao (Ban quản lý) thực hiện các công việc sau:

1. Khẩn trương tổng rà soát, phân loại và lập Danh sách các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn mình quản lý được thành lập trước ngày 01/7/2006 mà chưa làm thủ tục đăng, ký lại và các doanh nghiệp chưa đăng ký lại, nhưng đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư mà vẫn chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp để gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 1/9/2013 để tổng hợp.

2. Đôn đốc các doanh nghiệp được cấp phép trước ngày 01/7/2006, đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư mà chưa làm thủ tục đăng ký lại, chưa thực hiện thủ tục giải thể và doanh nghiệp có đề nghị được tiếp tục hoạt động, thực hiện thủ tục đăng ký lại trong thời gian sớm nhất, trước ngày 1/2/2014.

Sau ngày 1/02/2014, doanh nghiệp đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép đầu tư, chưa tiến hành đăng ký lại mà vẫn hoạt động thì sẽ bị thu hồi Giấy phép đầu tư, bị xử phạt và phải giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ban quản lý chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký lại hoặc giải thể nêu trên.

3. Đối với các doanh nghiệp có đề nghị đăng ký lại nêu tại Mục 2 công văn này, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ban quản lý hướng dẫn thực hiện các điều kiện và thủ tục đăng ký lại như sau:

a) Doanh nghiệp cam kết tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, giao dịch thực hiện từ thời điểm hết hạn hoạt động đến thời điểm đăng ký lại.

b) Điều kiện đầu tư, kinh doanh và ưu đãi đầu tư đối với thời gian kéo dài của dự án sau thời điểm Giấy phép đầu tư hết hạn được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm cấp Giấy Chứng nhận đầu tư.

c) Hồ sơ được lập theo quy định tại Điều 7 Nghị định 101/2006/NĐ-CP.

d) Trình tự, thủ tục đăng ký lại thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 101/2006/NĐ-CP.

e) Các nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp (Luật số 37/2013/QH13), Luật Đầu tư, Nghị định 101/2006/NĐ-CP và các pháp luật có liên quan khác.

Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho doanh nghiệp có hiệu lực kể từ thời điểm hết hạn hoạt động ghi trên Giấy phép đầu tư. Doanh nghiệp đăng ký lại có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy phép đầu tư và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh (nếu có) cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục hướng dẫn. Trường hợp vượt thẩm quyền Bộ Kế hoạchĐầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; và các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Ủy ban kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành
- Sở KH&ĐT các tỉnh/thành phố;
- Các đ/c lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ: PC, QL KKT;
- Các Cục: ĐKKD, PTDN:
- Viện QLKTTƯ;
- Lưu VT, ĐTNN. (VXH)

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5413/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 về đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.630
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127