Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 532/UBCK-QLPH hướng dẫn thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 532/UBCK-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Bùi Hoàng Hải
Ngày ban hành: 08/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/UBCK-QLPH
V/v hướng dẫn thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về QTCT áp dụng cho các công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về việc hướng dẫn ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết theo nội dung công văn số 615/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ngày 02/4/2009 như sau:

Theo quy định tại Điều 4.2 Quy chế Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên SGDCK/ TTGDCK ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007, công ty niêm yết phải xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Để tạo điều kiện cho các công ty niêm yết trong việc ban hành Quy chế này, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007, UBCKNN đề nghị SGDCK/ TTGDCK tạm thời hướng dẫn các công ty niêm yết giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành không được trái với các nguyên tắc được quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 và Quyết định số 15/2007/QĐ-BT ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy chế này phải được công bố rộng rãi cho các cổ động và nhà đầu tư thông qua trang thông tin điện tử của công ty.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Sở/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán hướng dẫn và giám sát việc thực hiện của các công ty niêm yết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Ban QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Hoàng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 532/UBCK-QLPH hướng dẫn thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171