Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5058/BKH-QLKTTƯ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Kiếm
Ngày ban hành: 27/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5058/BKH-QLKTTƯ

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 5058/BKH-QLKTTƯ NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 03/2005/TT-BKH

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
- Tòa án Nhân dân tối cao
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng công ty nhà nước
- Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp)
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Công báo

Ngày 18 tháng 7 năm 2005, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2005/TT-BKH hướng dẫn về nội dung và quy trình xây dựng Điều lệ Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và Điều lệ Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản nêu trên đã có một số sai sót. Nay xin được đính chính như sau:

1. Tại Mục "II. Nội dung Điều lệ" của Thông tư:

- Tại Khoản 8.5 Mục II, sửa đoạn: "Phần lợi nhuận phân chia theo vốn công ty tự huy động được trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty theo tỷ lệ do của Nghị định 199/2004/NĐ-CP quy định" thành đoạn "Phần lợi nhuận phân chia theo vốn công ty tự huy động được trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty theo tỷ lệ do Nghị định 199/2004/NĐ-CP quy định".

- Tại Điểm b Khoản 9.1 Mục II, sửa đoạn: "Chia công ty thành viên hạch toán độc lập thành nhiều đơn thành viên" thành đoạn: "Chia công ty thành viên hạch toán độc lập thành nhiều đơn vị thành viên" và sửa đoạn "Tách công ty thành viên hạch toán độc lập thành nhiều đơn thành viên" thành đoạn "Tách công ty thành viên hạch toán độc lập thành nhiều đơn vị thành viên".

- Sửa "Quyết định 155/2004/NĐ-CP" thành: "Quyết định 155/2004/QĐ-TTg" tại Điểm d Khoản 9.1 và Điểm c Khoản 9.2 của Mục II.

- Sửa: "Nghị định 180/2004/ND-CP" tại Điểm c Khoản 9.1 Mục II thành: "Nghị định 180/2004/NĐ-CP".

2. Tại Phụ lục 1Phụ lục 2 của Thông tư:

- Sửa đoạn: "Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty do Hội đồng quản trị quyết định hoặc theo hợp đồng đã ký hoặc theo hợp đồng đã ký" thành đoạn: "Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty do Hội đồng quản trị quyết định hoặc theo hợp đồng đã ký" tại Khoản 13 Điều 28 của Phụ lục 1.

- Sửa: "Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên" thành: "công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên" tại Khoản 2 Điều 40Điểm g Khoản 2 Điều 40 của Phụ lục 1; Khoản 2 Điều 37 Điểm g Khoản 2 Điều 37 của Phụ lục 2.

- Sửa đoạn: "Doanh nghiệp tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc công ty liên doanh mà Tổng chiếm trên 50% vốn Điều lệ và giữ quyền chi phối, là đơn vị thành viên của Tổng công ty" thành đoạn: "Doanh nghiệp tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc công ty liên doanh mà Tổng công ty chiếm trên 50% vốn Điều lệ và giữ quyền chi phối, là đơn vị thành viên của Tổng công ty" tại Khoản 1 Điều 41 của Phụ lục 1.

- Sửa: "Công ty công ty nhà nước" thành: "công ty nhà nước" tại Khoản 1 Điều 3 của Phụ lục 2.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan biết và Điều chỉnh trong quá trình thực hiện Thông tư.

Nguyễn Kiếm

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5058/BKH-QLKTTƯ ngày 27/07/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.944

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!