Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4489/CT-TTHT về chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4489/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 16/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4489/CT-TTHT
V/v chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Tân Bình

Trả lời văn bản số 3604/CCT-TTHT ngày 18/06/2010 của Chi cục thuế về chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1. Xử lý khi chuyển đổi từ DNTN lên Công ty TNHH một thành viên cùng tên trong tháng 10/2008:

a. Về chế độ hóa đơn chứng từ khi điều chuyển tài sản:

Căn cứ tiết b2 điểm 5.18 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn về thuế GTGT thì:

"Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định",

Trường hợp khi chuyển đổi từ DNTN lên Công ty TNHH có điều chuyển tài sản thì Chi Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

b. Về trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp trước khi chuyển đổi:

Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:

Doanh nghiệp trước khi chuyển đổi phải quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định chuyển đổi và làm thủ tục hoàn thuế GTGT nếu có số thuế GTGT còn được khấu trừ và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

c. Về kế thừa quyền lợi đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi:

Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 24/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, Công ty TNHH một thành viên sau khi chuyển đổi được kế thừa ưu đãi thuế TNDN đang được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. Không được kế thừa chuyển lỗ của DNTN.

2. Xử lý khi bán DNTN, chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là cá nhân chuyển nhượng toàn bộ vốn năm 2009:

a. Về chế độ hóa đơn chứng từ:

Căn cứ tiết b2 điểm 2.18 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn về thuế GTGT thì:

"Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;

- Góp phần bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;

- Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;

- Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

- Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh",

Trường hợp chủ DNTN bán DNTN cho một cá nhân khác, chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng toàn bộ vốn cho một cá nhân khác có điều chuyển tài sản thì phải lập hóa đơn GTGT kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

b. Về trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp trước khi chuyển đổi:

Căn cứ Thông tư số 60/2006/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:

Doanh nghiệp trước khi chuyển đổi phải quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định chuyển đổi và làm thủ tục hoàn thuế GTGT nếu có số thuế GTGT còn được khấu trừ và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

c. Về kế thừa quyền lợi đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

Từ ngày 01/01/2009 doanh nghiệp sau khi chuyển đổi chịu trách nhiệm trả khoản nợ tiền thuế, tiền phạt và được kế thừa ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN và kế thừa chuyển lỗ của doanh nghiệp được chuyển đổi theo quy định.

Cục thuế TP thông báo Chi Cục Thuế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4489/CT-TTHT về chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.454
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102