Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4375/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4375/TCT-ĐTNN
V/v: hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty công nghiệp TNHH Tung Kuang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1500 CT-DN2 ngày 17/8/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn trả thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tái đầu tư, gửi kèm hồ sơ xin hoàn thuế TNDN đã nộp năm 2003 của Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Khoản 1, Điều 50, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ quy định tại Mục 2, Phần II Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Từ ngày 1/1/2004, nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận thu được và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ không được hoàn thuế TNDN đối với khoản lợi nhuận tái đầu tư. Đối với những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp giấy phép tái đầu tư hoặc có văn bản trước ngày 1/1/2004, chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư để tăng vốn đầu tư mở rộng dự án đang đầu tư hoặc tái đầu tư vào dự án mới, doanh nghiệp dùng khoản lợi nhuận thu được trước ngày 1/1/2004 để tái đầu tư, doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì sẽ được xem xét hoàn thuế TNDN tái đầu tư.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quy định mới hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vì vậy, theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành thì trường hợp Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang được Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai chuẩn y việc tăng vốn đầu tư và vốn pháp định tại Giấy phép điều chỉnh số 1191/GPĐC9-BKH-KCN-ĐN từ ngày 6/8/2003 nhưng tại Giấy phép này không nêu rõ được sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư. Việc xác nhận Công ty đã đăng ký sử dụng lợi nhuận thu được trong năm 2003 để tái đầu tư tại công văn số 622/KCN.ĐN-ĐT ngày 23/6/2004 là không đáp ứng được các thủ tục, hồ sơ theo quy định nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế TNDN đối với khoản lợi nhuận tái đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4375/TCT-ĐTNN ngày 01/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tái đầu tư, gửi kèm hồ sơ xin hoàn thuế TNDN đã nộp năm 2003 của Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222