Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4317/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4317/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng I đối với CTCP Pin-Ắc quy MN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty hóa chất Việt Nam

Trả lời công văn số 1436/CV-HĐQT ngày 08/12/2005 của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Công ty cổ phần Pin-Ắc quy miền Nam là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, được quyền xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước.

2/ Trường hợp Công ty cổ phần Pin-Ắc quy miền Nam vẫn vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do nhà nước quy định cho các công ty nhà nước thì Hội đồng quản trị công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty nhà nước để quyết định việc xếp hạng. Công ty đạt tiêu chuẩn hạng nào thì xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty theo hạng đó, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của công ty và đại diện sở hữu phần vốn nhà nước để theo dõi, kiểm tra.

Đề nghị Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Công ty CP Pin-Ắc quy MN;
- Lưu VP, Vụ TL
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4317/LĐTBXH-TL ngày 19/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng I đối với CTCP Pin-Ắc quy MN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!