Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3831/BKH-PTDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trương Văn Đoan
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3831/BKH-PTDN
V/v: đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; khoản 7 Điều 7 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2804/VPCP-KG ngày 24/5/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP , Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ áp dụng theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP .

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí, đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại điện và địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí thực hiện như sau:

2.1 Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí gồm có:

a) Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh được lập theo Mẫu số 01 kèm theo công văn này;

b) Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

c) Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí;

d) Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;

đ) Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP đối với Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;

e) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

f) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ hoặc các chức danh quản lý khác được quy định tại Điều lệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

2.2 Hồ sơ đăng ký hoạt động đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí gồm có:

a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện được lập theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo công văn này.

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ (đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức khoa học công nghệ đặt trụ sở chính thì không phải nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

c) Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh.

2.3 Hồ sơ đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ gồm có:

a) Thông báo được lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo công văn này.

b) Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập địa điểm kinh doanh.

2.4 Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi đối với các tổ chức khoa học và công nghệ; đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ được áp dụng theo trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi và đăng ký hoạt động quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

2.5 Mã số và mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:

a) Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ được ghi tương tự mãsố giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp theo quy định tại điểm 1 Mục V Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP , trong đó mã loại hình tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo công văn này.

b) Mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ được ghi tương tự mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo công văn này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Uỷ ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu VP, KHGD&MT, PTDN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Văn Đoan

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ………………………

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) …………………………………………………Nam/Nữ

Chức danh: ………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …../…../………… Dân tộc: ……………………..Quốc tịch: ………………………..

Chứng minh nhân dân số ……………… Ngày cấp: …../……/…………..Nơi cấp: ……………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: …………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……./……./…………… Nơi cấp: ………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….. Fax: …………………..

Email: ……………………………………. Website: ……………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của Tổ chức khoa học và công nghệ.

Đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ với nội dung sau:

1. Tên Tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN): (ghi bằng chữ in hoa: …………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Tên Tổ chức KH&CN viết bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………

Tên Tổ chức KH&CN viết tắt: ………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………Fax:…… …………………………………………

Email: ………………………………………Website: ………………………………………………

3. Tên cơ quan chủ quản: (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………… Fax:………………………………………

Email: ………………………………………………………Website: ………………………………

4. Ngành nghề kinh doanh:

STT Mã ngành cấp 4 Tên ngành

5. Tổng giá trị tài sản được giao quản lý và sử dụng tại thời điểm đăng ký kinh doanh:………

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết:

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của Tổ chức;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

……….., ngày………. tháng……….. năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC KH&CN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

Mẫu số 02

TÊN TỔ CHỨC KH&CN
-------

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh…………………………………….

1. Tên tổ chức KH&CN: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………………………………………

Do: ………………………………………….cấp ngày………./………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………… Fax:……………………………………………..

Email: …………………………………. Website:…………………………………….

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diên với nội dung sau:

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)……………………

Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện:…………………………………………….

Điện thoại:……………………………Fax:………………………………………….

Email:………………………………… Website:…………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh hoặc nội dung hoạt động của VPĐD:

………………………………………………………………………………………….

4. Họ tên của người đứng đầu chi nhánh, VPĐD:…………………. Nam/Nữ………...

Sinh ngày:…./…./…….. Dân tộc:……………… Quốc tịch:………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………

Ngày cấp:…………/………/……………….Nơi cấp:………………………………….

Giấy tờ chứng thực khác (nếu có)…………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân:…………………………………………………………..

Ngày cấp:………/……/…….. Nơi cấp:…………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….

5. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………..

Tổ chức KH&CN cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

……….., ngày………. tháng……….. năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC KH&CN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

Mẫu số 03

TÊN TỔ CHỨC KH&CN
-------

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh…………………………………………

1. Tên tổ chức KH&CN: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………..

Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh số………………………………………

Do: ………………………………………….cấp ngày………./……/…………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………… Fax:……………………………………………..

Email: …………………………………. Website:…………………………………….

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diên với nội dung sau:

1. Tên địa điểm: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………Fax:………………………………………….

Email:………………………………… Website:…………………………………….

2. Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh:

STT Mã ngành Tên ngành

3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh:…………………. Nam/Nữ……….

Sinh ngày:…./……/…….. Dân tộc:…………Quốc tịch:………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………

Ngày cấp:………/………/…………….Nơi cấp:………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):…………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………………………..

Ngày cấp:………/……/…….. Nơi cấp:…………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….

4. Tên, địa chỉ Chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………..

Tổ chức KH&CN cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

……….., ngày……tháng…….năm………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

-………………….

-………………….

-………………….

Mẫu số 04

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:…………………

Đăng ký lần đầu, ngày…. tháng…. năm……..

Đăng ký thay đổi lần thứ … ngày ……tháng……..năm…………..

Đăng ký lại lần thứ… ngày …….tháng…. năm……….

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh……………………………………………………

1 Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)……………

Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………

Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết tắt:………………………………………..

………………………………………….cấp ngày………./…………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Điện thoại:………………………… Fax:……………………………………………..

Email: …………………………………. Website:…………………………………….

3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

4. Ngành, nghề kinh doanh:

STT Mã ngành Tên ngành

………………………………………………………………………………………….

5. Tổng giá trị tài sản được giao quản lý và sử dụng tại thời điểm đang ký kinh doanh:………

6. Tên cơ quan chủ quản: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………… Fax:……………………………………………..

Email: …………………………………. Website:…………………………………….

7. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:

Chức danh:……………………………………………………………………………….

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………Nam/Nữ

Ngày: ………/………./…………Dân tộc: ………………..Quốc tịch: ………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……../………../……… Nơi cấp: …………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác:………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………………………….

Ngày cấp: ……../………../……… Nơi cấp: ……………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Chữ ký: ……………………………………………………………………………………

8. Tên, địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………….

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ………………………………………………………

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số: ………….....

Đăng ký lần đầu, ngày……….tháng……..năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: …… ngày……….tháng……..năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: … ngày……….tháng……..năm……

1. Tên chi nhánh, VPĐD: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ chi nhánh, VPĐD: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………Fax: ………………………………………………

Email: ……………………………………Website: …………………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh hoặc nội dung hoạt động của VPĐD:

STT Mã ngành Tên ngành

4. Họ và tên người đứng đầu chi nhánh, VPĐ D: ………………………………Nam/Nữ

Sinh ngày: ……../……./……..Dân tộc: …………………Quốc tịch: ……………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……../………/………Nơi cấp: ………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có): ……………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………….

Ngày cấp: ……../………/………Nơi cấp: ………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………..

Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh, VPĐD:……………………………………………

Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh, VPĐD:…………………………………………..

5. Hoạt động theo ủy quyền của tổ chức KH&CN:

Tên tổ chức KH&CN (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………..

Do: ……………………………………………………Cấp ngày: ………../………/…….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………Fax: ……………………………………………..

Email: ……………………………………………..Website: ……………………………

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3831/BKH-PTDN ngày 04/06/2007 về đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!