Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3706/TCT-KK triển khai giới thiệu nội dung mới thông tư 95/2016/TT-BTC đăng ký thuế 2016

Số hiệu: 3706/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 17/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn đăng ký thuế cho đơn vị trực thuộc

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 3706/TCT-KK về việc triển khai đăng ký thuế (ĐKT) theo Thông tư 95/2016/TT-BTC giai đoạn nâng cấp Hệ thống ứng dụng ĐKT.

Theo đó, khi Hệ thống ứng dụng ĐKT chưa nâng cấp kịp thì  cơ quan thuế (CQT) nơi đơn vị trực thuộc (ĐVTT) đóng trụ sở và  CQT quản lý đơn vị chủ quản (ĐVCQ) thực hiện đăng ký và cấp mã số thuế cho ĐVTT:

- Bước 1:  CQT nơi ĐVTT đóng trụ sở khi nhận hồ sơ ĐKT của ĐVTT thực hiện scan tờ khai ĐKT mẫu 02-ĐK-TCT và gửi thông tin cho  CQT quản lý ĐVCQ qua thư điện tử.

- Bước 2:  CQT quản lý ĐVCQ nhập thông tin của ĐVTT vào mẫu 07-MST trên hệ thống quản lý thuế tập trung, tạo mã số thuế (MST) 13 số cho ĐVTT.

 CQT quản lý ĐVCQ lập Thông báo về danh sách MSDN/MST của các ĐVTT, scan và gửi cho  CQT quản lý ĐVTTqua thư điện tử, không gửi cho ĐVCQ.

- Bước 3:  CQT quản lý ĐVTT khi nhận được Thông báo trên thì nhập thông tin mẫu 02-ĐK-TCT và MST của ĐVTT vào hệ thống quản lý thuế tập trung để cấp MST và trả kết quả cho ĐVTT.

Chi tiết tại Công văn 3706/TCT-KK ngày 17/8/2016.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3706/TCT-KK
V/v triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý đăng ký, cấp mã số thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thuế thông qua việc giảm bớt thủ tục, giảm bớt các chỉ tiêu không cần thiết trên mẫu biểu t khai đăng ký thuế; đng thời giải quyết các vướng mắc của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện đăng ký thuế, ngày 28/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012, có hiu lực thi hành từ ngày 12/8/2016.

Đ tạo thuận lợi và thng nht khi triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư vào thực tế, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện các nội dung sau:

I. Các nội dung cần triển khai Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung của Thông tư tới các bộ phận, từng cán bộ có liên quan và tuyên truyền tới ngưi nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dung mới của Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế theo phụ lục ban hành kèm theo công văn.

2. Công bố công khai các mẫu tờ khai đăng ký thuế và hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế tại bộ phận 1 cửa và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế đ người nộp thuế biết và thực hiện.

3. Kịp thi giải đáp các vưng mắc của người nộp thuế đối với các nội dung được quy định tại Thông tư s95/2016/TT-BTC, giải thích hướng dẫn người nộp thuế kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế và hồ sơ, thủ tục thay đi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và khôi phục mã số thuế khi người nộp thuế đề nghị.

II. Kế hoạch nâng cấp Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng quy định của Thông tư

1. Giai đoạn 1 (triển khai trong tháng 10 năm 2016):

- Nâng cp các mẫu Thông báo gửi cho người nộp thuế: Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế cá nhân, Thông báo mã s thuế của người phụ thuộc, Thông báo danh sách mã s thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập, Thông báo danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập,...

- Đổi tên trạng thái 03, lý do 09 “bỏ trốn, mất tích” thành “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06)”.

2. Giai đoạn 2 (Triển khai trong quý 1/2017): Nâng cấp các nội dung còn lại của Thông tư số 95/2016/TT-BTC .

III. Một số công việc chuyển tiếp

1. Trong thời gian chưa nâng cấp Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để đáp ứng quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC , khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế, h sơ thay đi thông tin đăng ký thuế theo quy định mới, cơ quan thuế thực hiện nhập vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế theo mẫu cũ.

2. Về sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho tổ chức và cá nhân:

Trong thời gian Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế chưa nâng cấp đáp ứng quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC , Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện in Giấy chứng nhận đăng ký thuế (mẫu số 10-MST) ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC và cấp phát cho cơ quan thuế các cấp sử dụng. Cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Tổng cục Thuế cấp phát để in trên máy tính và cấp cho người nộp thuế khi thực hiện đăng ký thuế theo quy định.

3. Về công khai thông tin đăng ký thuế ca người nộp thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và người nộp thuế khôi phục mã số thuế theo quy định tại điểm 1c, điểm 1d Điều 29 Thông tư số 95/2016/TT-BTC:

Cơ quan thuế sau khi ban hành các Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (mẫu số 16/TB-ĐKT) và Thông báo khôi phục mã số thuế (mẫu số 19/TB-ĐKT) theo quy định của Thông tư s 95/2016/TT-BTC tiếp tục gửi Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế các cấp để biết cho đến khi ứng dụng tin học được nâng cấp đáp ứng quy định công khai thông tin của Thông tư s 95/2016/TT-BTC .

4. Đối với hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế là đơn vị chủ quản, đơn vị trực thuộc; hồ sơ đăng ký thuế của người điều hành, công ty điều hành chung, doanh nghiệp liên doanh (đơn vị chủ quản) và nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí (đơn vị trực thuộc):

Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định đơn vị trực thuộc chỉ nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở, đơn vị chủ quản không phải kê khai với cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản như quy định trước đây. Trong thời gian Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế chưa nâng cấp đáp ứng quy định này thì cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở và cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản thực hiện đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc như sau:

Bước 1: -Cơ quan thuế (bộ phận đăng ký thuế) nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định tại thông tư số 95/2016/TT-BTC thực hiện scan tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT của đơn vị trực thuộc và gửi thông tin cho cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản qua địa chỉ thư điện tử của phòng kê khai và kế toán thuế.

Bước 2: Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản khi nhận được tờ khai 02-ĐK-TCT của cơ quan thuế có đơn vị trực thuộc qua thư điện tử, nhập thông tin của đơn vị trực thuộc vào mẫu thông báo 07-MST trên hệ thống quản lý thuế tập trung (Hệ thống TMS) để hệ thống TMS cập nhật vào Bảng kê các đơn vị trực thuộc và tạo mã sthuế 13 s cho đơn vị trực thuộc. Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản lập Thông báo về danh sách MSDN/MST của các đơn vị trực thuộc (mu 03/Qtr-ĐKT) ban hành kèm theo quy trình đăng ký thuế, scan và gửi cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc qua địa chỉ thư điện tử, không gửi cho đơn vị chủ quản.

Bước 3: Cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc khi nhận được Thông báo v danh sách MSDN/MST của các đơn vị trực thuộc của cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản nhập thông tin đăng ký thuế trên tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT và mã số thuế của đơn vị trực thuộc vào Hệ thống TMS để cấp mã số thuế và trả kết quả đăng ký thuế cho đơn vị trực thuộc theo đúng thời gian quy định tại thông tư số 95/2016/TT-BTC .

5. Đối với hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tin lương, tiền công và người phụ thuộc của cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế:

Trong thời gian Hệ thống TMS, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chưa nâng cấp đáp ứng quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC , cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập căn cứ vào hồ sơ đăng ký thuế (tờ khai đăng ký thuế tổng hp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT, tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT) do cơ quan chi trả thu nhập gửi đến bằng giấy để cấp mã số thuế cho các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và người phụ thuộc của cá nhân có ủy quyền, trả kết quả đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập theo quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tng hp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết, thực hiện/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu
: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo công văn số 3706/TCT-KK ngày 17/8/2016 của Tổng cục Thuế)

1. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư

Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp. Trường hợp Luật doanh nghiệp không có quy định mà Luật quản lý thuế có quy định thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của Thông tư này đảm bảo các quy định về đăng ký doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp không bị chồng chéo với quy định về đăng ký thuế của Luật quản lý thuế và dễ tra cứu khi áp dụng.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp tại Điều 1 và các điều khoản quy định khác dẫn đến áp dụng không thống nhất.

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản có liên quan và giải quyết vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 80/2012/TT-BTC

2.1. Về cấp mã số thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

Đ thực hiện cấp mã số cho đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thống nhất giữa cơ quan thuế và cơ quan ĐKKD theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP , Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định cấp mã số thuế 13 số cho các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp có phát sinh nghĩa vụ kê khai nộp thuế hoặc không phát sinh nghĩa vụ kê khai nộp thuế với cơ quan thuế), không cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh mà sử dụng số thứ tự 5 số để cấp cho địa điểm kinh doanh.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định chỉ cấp mã 13 số cho các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì chỉ theo dõi trên bảng kê tương ứng (theo số thứ tự gồm 5 chữ số) và không cấp mã số thuế.

2.2. Về thủ tục thay đi thông tin đăng ký thuế (thay đi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đi cơ quan thuế quản lý) của doanh nghiệp:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC đã bổ sung hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp khi thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đối chiếu nghĩa vụ thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi chuyn địa điểm cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC không có quy định này.

2.3. Về tạm ngừng kinh doanh:

a) Về hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp khi đăng ký tạm ngừng kinh doanh:

Đthống nhất quy định về hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp và Luật quản lý thuế, Thông tư s95/2016/TT-BTC bỏ quy định trước khi tạm ngừng kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định “Trước khi tạm ngừng kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước”.

b) V thời gian của người nộp thuế gửi thông báo cho cơ quan thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh:

Thông tư s 95/2016/TT-BTC sửa quy định thời hạn người nộp thuế gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thi hạn cho cơ quan thuế chậm nht là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn cho phù hợp với quy định của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư s 151/2014/TT-BTC. Đồng thi, bổ sung quy định hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế chm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh cho phù hợp với quy định của Thông tư số 92/2015/TT-BTC .

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định thời hạn tổ chức, cá nhân tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nht là 05 (năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc chậm nht là 05 (năm) ngày trước ngày tạm ngừng tiếp theo.

2.4. Về chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

a) Về trách nhiệm của doanh nghiệp/đơn vị chủ quản đối với đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc khi chm dứt hiệu lực mã s thuế (gii th) doanh nghiệp/đơn vị chủ quản hoặc chm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện/đơn vị trực thuộc:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung quy định người nộp thuế là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị trực thuộc cũng bị chấm dứt hiu lực mã số thuế theo quy định. Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã sthuế trước khi chm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 78/2014/NĐ-CP .

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định:

Đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đơn vị trực thuộc nhận được thông báo của đơn vị chủ quản v việc chấm dứt tồn tại.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cục thuế các tỉnh, thành phố có đơn vị trực thuộc về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản để các Cục thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Quy định này không yêu cầu trước khi đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

b) Về hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã s thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung vào hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khu của cơ quan Hải quan trong trường hợp đơn vị có hoạt động xuất, nhập khẩu để phù hợp với quy định của Luật quản lý thuế.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa có quy định này.

c) V thời gian người nộp thuế gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã s thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung thời hạn người nộp thuế gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:

- Đối với doanh nghiệp: Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp được cơ quan thuế thực hiện cùng với thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (giải thể) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh: Người nộp thuế có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động (đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, trừ hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) hoặc ngày kết thúc hp đồng hoặc ngày chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa có quy định này.

2.5. Về khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung quy định về khôi phục mã số thuế cho cả doanh nghiệp và tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh để thng nhất với các quy định này để phù hợp với Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và quy trình đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày 27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trước đây: Thông tư số 80/2012/TT-BTC chưa có quy định này mà chỉ đang quy định tại Quyết định số 329/QĐ-TCT nhưng không đầy đủ các trường hợp khôi phục mã số thuế.

2.6. Về bán, tặng, cho, thừa kế doanh nghiệp:

Thông tư s95/2016/TT-BTC bỏ quy định riêng về bán doanh nghiệp, đồng thời b sung quy định v tặng, cho, thừa kế, bán doanh nghiệp thì mã số thuế của doanh nghiệp được giữ nguyên đ phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định mã số thuế của doanh nghiệp sau khi bán được giữ nguyên nhưng lại quy định doanh nghiệp mua phải làm thủ tục đăng ký thuế mới là chưa phù hợp vì trường hợp bán doanh nghiệp thì doanh nghiệp mua chỉ cn làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định. Đng thời, Thông tư 80 chưa có quy định đối với trường hợp tặng, cho, thừa kế doanh nghiệp khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thuế cho người nộp thuế:

3.1. Thủ tục đăng ký thuế đối với đơn vị trực thuộc:

Hiện nay, ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế là ứng dụng tập trung trên toàn quốc, tận dng ưu điểm này Thông tư 95/2016/TT-BTC đã đơn giản hóa thủ tục đăng ký thuế đi với đơn vị trực thuộc, quy định người nộp thuế chỉ cần đến cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở để nộp hồ sơ đăng ký thuế thay vì phải thực hiện ở 2 cơ quan thuế theo 2 bưc như Thông tư 80/2012/TT-BTC .

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định thủ tục đăng ký thuế đối với đơn vị trực thuộc như sau:

Bước 1: Đơn vị chủ quản kê khai vào Bảng kê đơn vị trực thuộc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị chủ quản để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộc trước khi đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở.

Bước 2: Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở (ghi sẵn mã số thuế 13 số do đơn vị chủ quản thông báo) đ được cp Giy chứng nhận đăng ký thuế đối với đơn vị trực thuộc.

Quy định này sẽ khó khăn cho người nộp thuế khi vừa phải thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản, vừa phải thực hiện tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc, đng thời cũng khó khăn cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc xác định thời điểm mã số thuế của đơn vị trực thuộc có hiệu lực.

3.2. Thủ tục đăng ký thuế đối với người nộp thuế có hoạt động vãng lai ở tỉnh khác:

Đ đơn giản thủ tục hành chính trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp mã số thuế khi phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc thì phải đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi hoạt động kinh doanh vãng lai và đáp ứng quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC về việc người nộp thuế phải phân bổ số nộp ngân sách cho cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gm cả cơ sở gia công, lp ráp) đóng trên địa bàn khác với tỉnh, thành ph nơi đóng trụ sở chính, Thông tư 95/2016/TT-BTC đã quy định người nộp thuế được sử dụng mã s thuế đã cấp để kê khai, nộp thuế tại địa bàn có hoạt động vãng lai hoặc địa bàn có cơ sở sản xuất trực thuộc hoặc hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có từ 2 (hai) địa điểm kinh doanh trở lên và mỗi địa điểm kinh doanh do một cơ quan thuế quản lý và không phải nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh vãng lai.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định khi phát sinh các trường hợp nêu trên người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi có hoạt động vãng lai.

3.3. Về hồ sơ đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh:

Thực hiện đơn giản các thủ tục hành chính đối với hộ kinh doanh, Thông tư 92/2015/TT-BTC đã quy định cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh căn cứ thông tin trên hồ sơ khai thuế. Vì vậy, Thông tư 95/2016/TT-BTC đã b sung các quy định để hướng dẫn thực hiện nội dung này cho thống nhất với quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC .

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC chỉ quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh gửi trực tiếp cho cơ quan thuế, không có quy định đăng ký thuế trên hồ sơ khai thuế.

3.4. Về cấp thẻ mã số thuế cá nhân:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định trường hợp cá nhân có hồ sơ đăng ký thuế gửi đến cơ quan thuế thì cơ quan thuế in Giấy chứng nhận đăng ký thuế cá nhân, trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì cơ quan thuế không in Giấy chứng nhận cho từng cá nhân mà Thông báo danh sách mã số thuế cho cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập thông báo mã số thuế cho từng cá nhân, đồng thời cá nhân có thể tự tra cứu mã số thuế của mình trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định mỗi cá nhân đăng ký thuế sẽ được cấp thẻ mã số thuế cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, cá nhân không có nhu cầu cấp thẻ mã số thuế cá nhân vì cá nhân có thể tra cứu mã số thuế của mình trên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế nên đa số cá nhân không đến nhận thẻ, trong khi cơ quan thuế vẫn phải in Thẻ làm gây lãng phí về nhân lực và chi phí hành chính của cơ quan thuế.

4. Pháp lý hóa một số nội dung đã được triển khai trong thực tế:

4.1. Về tình hình hoạt động của người nộp thuế thông qua trạng thái mã s thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung danh mục trạng thái mã số thuế của người nộp thuế để thống nhất thông tin về doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/2/2016 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính và thực hiện công khai cho người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết vì trạng thái mã số thuế phản ánh tình hình hoạt động của người nộp thuế đang theo dõi tại cơ quan thuế.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa có quy định này.

4.2. Về người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh):

Thông tư số 95/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tại Thông tư 80/2012/TT-BTC và Quyết định 1006/QĐ-TCT cho phù hợp với thực tế quản lý thuế hiện nay.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC đã có quy định cơ quan thuế phải thực hiện khi người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Tuy nhiên, Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa quy định đầy đủ các trường hợp đ xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký như trường hợp cơ quan thuế gửi các văn bản do cơ quan thuế ban hành (Quyết định, Văn bản, Thông báo...) cho người nộp thuế qua đường bưu chính nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại hoặc trường hp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo v việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký,...

Quyết định 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng chưa được pháp lý hóa và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành.

4.3. Về đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập:

Để đồng bộ với việc cơ quan chi trả thu nhập thực hiện kê khai, khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, Thông tư số 95/2016/TT-BTC đã bổ sung quy định về việc cá nhân đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc thông qua cơ quan chi trả thu nhập, đồng thời quy định h sơ, thủ tục cho các trường hợp này.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC không có quy định này.

4.4. Yêu cầu công khai thông tin đăng ký thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC đã bổ sung quy định về công khai thông tin đăng ký thuế tại Thông tư để tạo cơ sở pháp lý đ triển khai thực hin.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa có quy định về việc công khai thông tin đăng ký thuế.

5. Đáp ứng yêu cầu quản lý thuế phát sinh:

5.1. Yêu cầu bsung quy định về mã số thuế trong trường hợp hộ kinh doanh có các cơ sở, cửa hàng kinh doanh đóng tại các địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác nhau:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung quy định cấp mã số thuế 13 số cho các địa điểm kinh doanh của Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh trong trường hợp các địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp huyện nhưng khác địa bàn cp xã được cp mã số thuế 13 số để đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế của cơ quan thuế.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thuế được cấp một mã số thuế 10 số. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng sang địa bàn khác quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký mã số thuế thì sử dụng mã số thuế 10 số đã được cấp để khai, nộp thuế.

5.2. Yêu cầu bổ sung quy định về cấp mã số thuế nộp thay cho t chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu, tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân để kê khai, nộp thuế thay:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung quy định cấp thêm một mã số nộp thay cho tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu, tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân để kê khai, nộp thuế thay.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC chỉ mới quy định cấp mã số thuế nộp thay cho bên Việt Nam kê khai nộp hộ cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, chưa có quy định cấp mã số thuế nộp thay cho tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu, t chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, trong khi quản lý thuế cần theo dõi riêng nghĩa vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ kê khai, nộp hộ.

5.3. Yêu cầu quản lý cấp mã số thuế và quản lý thuế đối với thương nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung quy định hồ sơ, thủ tục về đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho thương nhân hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu cho phù hp với quy định tại Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa có quy định này.

5.4. Yêu cầu quản lý rủi ro trong lĩnh vực đăng ký thuế:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC bổ sung thêm một số thông tin trên mẫu tờ khai đăng ký thuế để xây dựng mối liên hệ, liên kết giữa các tổ chức kinh tế, mối quan hệ giữa t chức kinh doanh và cá nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời có hộ kinh doanh cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa có quy định này.

6. Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác:

- Sửa đổi, bổ sung cấp mã s thuế cho nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí.

- Sửa đổi thời gian người nộp thuế thông báo thay đổi thông tin với cơ quan thuế đảm bảo thống nhất.

- Sửa đổi việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của cơ quan thuế do Thông tư 80/2012/TT-BTC đang quy định chưa thống nhất.

- Bổ sung đối tượng áp dụng, gồm: Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả cá nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đi hàng hóa tại chợ biên gii, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu) theo quy định tại TT 218/2015/TT-BT; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế cho người phụ thuộc theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan; Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Sửa đổi cấu trúc MST: Thêm dấu gạch ngang đối với MST 13 số để phù hợp với thực tế sử dụng ứng dụng hiện hành.

- Sửa đổi quy định về hai chữ số đầu N1N2 để phù hợp với cấu trúc mã số thuế đã cp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công vì mã số thuế này không phân khoảng theo tỉnh cấp mã.

7. Mẫu biểu đính kèm

a) Sửa đổi các mẫu 01-ĐK-TCT, 02-ĐK-TCT, 03-ĐK-TCT, 04-ĐK-TCT, 04.1-ĐK-TCT, 05-ĐK-TCT, 06-ĐK-TCT và các bảng kê đính kèm, 08-MST, 09-MST, 10-MST, 11-MST, 12-MST, 13-MST.

b) Bổ sung các mẫu 05-ĐK-TH-TCT, 14-MST, 15/BB-BKD, 16/TB-ĐKT, 17/TB-ĐKT, 18/TB-ĐKT, 19/TB-ĐKT, 20-ĐK-TCT, 20-ĐK-TH-TCT, 21-MST, 22-MST, 23/ĐK-TCT, 24/ĐK-TCT, 25/ĐK-TCT, 26/TB-ĐKT.

c) Bỏ mẫu Thông báo về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh (07-MST).

THE MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness

No.  3706/TCT-KK
Re: initiating and introducing new regulations of Circular No. 95/2016/TT-BTC on tax registration

Hanoi, July 17, 2016

 

To: Departments of Taxation of provinces and central-affiliated cities.

With a view to improving capacity and effectiveness of management of registration, issuance of taxpayer identification numbers (hereinafter referred to as TIN), to enabling taxpayers to fulfill tax liabilities, to keeping reforming administrative procedures in the field of tax registration by the way of reducing procedures and items unnecessary on the tax registration from, and handling difficulties incurred by organizations and individuals during the implementation of tax registration, on June 28, 2016, the Ministry of Finance promulgates a Circular No. 95/2016/TT-BTC replacing Circular No. 80/2012/TT-BTC dated May 22, 2012, which comes into force from August 12, 2016.

With the purpose of facilitating and ensuring the consistency in initiation of regulations prescribed in the Circular, General Department of Taxation requests Departments of Taxation to implement the following regulations:

I. Regulations in the Circular on guidelines for tax registration to be initiated

1. Enable departments and employers to have a thorough grasp of the Circular regulations and raise awareness of taxpayers in administrative divisions of new regulations of Circular No. 95/2016/TT-BTC on guidelines for tax registration according to Appendix issued herewith.

2. Publish tax registration forms and guidelines for filling in tax registration forms at the Single window department and on the website of the tax authorities.

3. Promptly reply to difficulties encountered by taxpayers in terms of regulations specified in the Circular No. 95/2016/TT-BTC, provide taxpayers with guidelines for filling in tax registration forms, and applications and procedures for amendments to tax registration, business suspension, TIN deactivation and TIN reactivation upon requests of taxpayers.

II. Plans for upgrade of information technology system in accordance with Circular

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Upgrade notification forms to be sent to taxpayers: Certificate of tax registration, tax identification number notification, certificate of individual tax registration, tax identification number notification of dependents, notification of employees’ TINs registered through employers,  notification of dependents’ TINs registered through employers, etc.

- Change the status 03 and reason 09 “make a getaway, go missing” to “non-operation at the registered address” (status 06”.

2. Stage 2 (to be initiated in quarter 1/2017): upgrade remaining information prescribed in the Circular No. 95/2016/TT-BTC.

III. Transitional tasks

1. During the period of time pending upgrade of tax registration system in accordance with the Circular No. 95/2016/TT-BTC, upon receipt of an application for tax registration, an application for amendments to tax registration information in accordance with new regulations, the tax authority shall insert information to the tax registration system according to old forms.

2. Using certificate of tax registration forms for organizations and individuals:

During the period of time pending upgrade of tax registration system in accordance with the Circular No. 95/2016/TT-BTC, General Department of Taxation shall keep printing certificates of tax registration (Form No. 10-MST) issued together with Circular No. 80/2012/TT-BTC and provide it for tax authorities. Each tax authority may keep using the certificate of tax registration form provided by General Department of Taxation to be printed and issued to taxpayers as prescribed.

3. Disclosure of tax registration information of taxpayers that fail to operate at the registered addresses and taxpayers that have their TINs reactivated in accordance with Points 1c and 1d Article 29 of the Circular No. 95/2016/TT-BTC:

The tax authority shall, after issuing a notification of non-operation at the registered address (Form No. 16/TB-DKT) and a notification of TIN reactivation (Form No. 19/TB-DKT) in accordance with the Circular No. 95/2016/TT-BTC, keep sending those notifications to tax authorities until the technology application is upgraded meeting requirements for information disclosure prescribed in the Circular No. 95/2016/TT-BTC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Circular No. 95/2016/TT-BTC stipulates that an affiliated entity only submit an application for tax registration to the tax authority in charge of administrative division where its head office is located (hereinafter referred to as tax authority of affiliated entity), the managing entity is not required to send a declaration to the supervisory tax authority as prescribed in previous regulations. In the period of time pending upgrade of tax registration system in accordance with the Circular No. 95/2016/TT-BTC, the tax authority of affiliated entity and the supervisory tax authority shall register for tax and issue the affiliated entity with a TIN as follows:

Step 1: - The tax authority (tax registration division) of affiliated entity shall, upon receipt of an application for tax registration as prescribed in the Circular No. 95/2016/TT-BTC, scan the tax registration form using Form No. 02-DK-TCT of the affiliated entity and sent it to the supervisory tax authority of its managing entity via mailing address of the office of tax return and tax accounting.

Step 2: - Supervisory tax authority of managing entity shall, upon receipt of the form No. 02-DK-TCT sent by tax authority of affiliated entity via email, insert the affiliated entity’s information in the form No. 07-TIN on the single tax management system (TMS) so as to the TMS update it to the list of affiliated entity and create a 13-digit TIN for the affiliated entity. The supervisory tax authority of managing entity shall make a notification of list of enterprise identification numbers/taxpayer identification numbers (EINs/TINs) of affiliated entities (Form No. 03/Qtr-DKT) issued together with procedures for tax registration, scan and send it to the supervisory tax authority of affiliated entity via email and not sent it to the managing entity.

Step 3: The supervisory tax authority of affiliated entity shall, upon receipt of the notification of list of EINs/TINs of affiliated entities sent by the supervisory tax authority of the managing entity, insert the tax registration information in the form No. 02-DK-TCT and affiliated entity’s TIN to the TMS for being issued with a TIN and notify the affiliated entity of results of tax registration within the period prescribed in the Circular No. 95/2016/TT-BTC.

5. Regarding applications for tax registration of taxpayers being individuals earning income from wages and dependents of employers authorizing their employers to register for tax:

During the period of time pending upgrade of TMS and website of General Department of Taxation in accordance with the Circular No. 95/2016/TT-BTC, the supervisory tax authority of the employer shall, according to the application for tax registration (a consolidated tax registration form No. 05-DK-TH-TCT, a consolidated tax registration form No. 20-DK-TH-TCT) sent by the employer in writing, issue a TIN to the employee and the employee’s dependent(s), and notify the employer of results of tax registration as prescribed in the Circular No. 95/2016/TT-BTC.

Difficulties that arise during the implementation of this Official Dispatch should be reported to the General Department of Taxation for consideration./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX

(Issued together with Official Dispatch No. 3706/TCT-KK dated August 17, 2016 of General Department of Taxation)

1. Scope of Circular

The Circular No. 95/2016/TT-BTC deals with scope of regulation for enterprises established and operating in accordance with Law on enterprises must comply with regulations on enterprise registration of Law on enterprises. If the Law on Tax administration provides for regulations not being stipulated in the Law on Enterprises, enterprises must comply with this Circular to ensure that regulations on enterprise registration of the Law on Enterprises and those on tax registration of the Law on Tax administration are not contradictory and easy for application.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC deals with scope of regulation for enterprises established and operating in accordance with Law on enterprises in Article 1 and other provisions leading inconsistent application.

2. Necessary amendments in accordance with the Law on enterprises and relevant documents and resolutions for difficulties arising during the implementation of Circular No. 80/2012/TT-BTC

2.1. Issuance of TINs to branches, representative offices, business locations of enterprises:

With a view to ensure the consistent issuance of identification numbers to affiliated entities of enterprises (branches, representative offices, and business locations) made by tax authorities and business registration authorities in accordance with the Law on Enterprise 2014 and Decree No. 78/2015/ND-CP, the Circular No. 95/2016/TT-BTC stipulates that 13-digit TINs shall be issued to branches, representative offices of enterprises (regardless of whether they bear responsibility for tax return or not), and 5-digit ordinal numbers (not 13-digit TINs) shall be issued to business locations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Procedures for amendments to tax registration (change of head office leading change of supervisory tax authority) of enterprises:

the Circular No. 95/2016/TT-BTC amends applications and procedures for change of head office’s address leading change of supervisory tax authority to be sent to supervisory tax authority for collation of tax liability and fulfillment of tax liability with the tax authority before relocation in accordance with Law on enterprises.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC does not have this regulation.

2.3. Business suspension:

a) Regarding fulfillment of tax liability of enterprises upon registration of business suspension:

With a view to ensure the consistent regulations on fulfillment of tax liability of enterprises before business suspension prescribed in the Law on enterprises and the Law on Tax administration, the Circular No. 95/2016/TT-BTC annuls the regulation that organizations and individuals must, before business suspension, pay off tax arrears payable to State budget.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC stipulates that "before the suspension, the organizations or individuals must pay off the tax arrears payable to the State budget”.

b) Time limit for notifications sent to tax authorities before taxpayer’s business suspension:

The Circular No. 95/2016/TT-BTC amends the regulation on time limit for notifications of business suspension/resuming business ahead of schedule sent by taxpayers to tax authorities at least 15 days before business suspension or resuming business ahead of schedule in accordance with Decree No. 78/2015/ND-CP and Circular No. 151/2014/TT-BTC. And it has amended the following: “If a household business is exempted from business registration, it must send a notification of business suspension to the tax authority at least 1 working day before the business suspension in accordance with Circular No. 92/2015/TT-BTC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4. Tax code deactivation:

a) Responsibilities of enterprise/managing entity for its affiliated entities upon TIN deactivation (dissolution) of enterprise/managing entity or shutdown of branch/representative office/affiliated entity:

The Circular No. 95/2016/TT-BTC adds the regulation that when a managing entity deactivates its TIN, its affiliated entities’ TINs also be deactivated as prescribed. If the managing entity has affiliated entities, all affiliated entities must deactivate their TINs before the managing entity also deactivate its TIN in accordance with the Law on Enterprises and Decree No. 78/2014/ND-CP.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC stipulates that:

When a managing entity deactivates its TIN, all of its affiliated entities’ TINs also be deactivated as prescribed The managing entity is responsible for notifying their shutdown to their affiliated entities.  The affiliated entities are responsible for implementing the procedures for deactivating their TINs within 10 (ten) days from being notified by their managing entity of the shutdown.

Within 05 (five) working days after deactivating the TIN of the managing entity, the supervisory tax authority of the managing entity must notify the Department of Taxation in the provinces and cities where the affiliated units are situated of TIN deactivation of the managing entity so that the Departments of Taxation can inspect the implementation of the procedures for TIN deactivation of the affiliated entities.  If the TINs of affiliated entities are not deactivated, the tax authority shall request them to implement the procedures for TIN deactivation as prescribed.

If the managing entity has affiliated entities, all affiliated entities must deactivate their TINs before the managing entity also deactivate its TIN.

b) Applications for TIN deactivation:

The Circular No. 95/2016/TT-BTC amends that a document certifying fulfillment of tax liability associated with export and import issued by the customs authority if the entity involves in export and import operation to be added to the application for TIN deactivation in accordance with the Law on Tax administration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Time limit for sending applications for TIN deactivation:

The Circular No. 95/2016/TT-BTC amends the time limit for sending applications for TIN deactivation as follows:

- For enterprises: An enterprise shall has its TIN deactivated by the tax authority within the same time limit over which the business registration authority updates the legal status of the enterprise as dissolution on the national business registration database.

- For business entities, other entities, contractors, investors entering into petroleum contracts, foreign contractors, and household businesses:  The taxpayer shall send an application for TIN deactivation within 10 working days from the date on which a decision on shutdown (for business entities, other entities, household businesses, except for household businesses without certificate of household business registration) is issued, or the date of contract termination, or the date of shutdown to the supervisory tax authority for the TIN deactivation procedures.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC does not have this regulation.

2.5. TIN reactivation of enterprises:

The Circular No. 95/2016/TT-BTC amends the regulation on TIN reactivation for enterprises, organizations, and household business in accordance with Decree No. 78/2015/ND-CP and procedures for tax registration issued together with Decision No. 329/QD-TCT dated March 27, 2014 of the Director of the General Department of Taxation.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC does not have this regulation. Only Decision No. 329/QĐ-TCT has the similar regulation without full cases of TIN reactivation.

2.6. Sale, giving, inheritance of enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC stipulates that the TIN of new enterprise of business sale shall remain but the former enterprise must follow the procedures for tax registration. This regulation is not suitable because in case of business sale, the new enterprise only need to follow the procedures for amendments to tax registration as prescribed. Besides, Circular No. 80 does not have the regulation on giving, inheritance of enterprises upon the sole proprietorship owner's death or missing in accordance with Law on enterprises.

3. Keep reforming administrative procedures in tax registration followed by taxpayers:

3.1. Procedures for tax registration followed by affiliated entities

TMS is a single application nationwide of which advantages are employed by Circular No. 95/2016/TT-BTC to simplify procedures for tax registration for affiliated entities, permit taxpayers to submit applications  for tax registration only at the tax authorities of affiliated entities instead of following the 2-step procedures at the two tax authorities as prescribed in Circular No. 80/2012/TT-BTC.

Former regulations: Circular 80/2012/TT-BTC stipulates procedures for tax registration followed by affiliated entities as follows:

Step 1: Before an affiliated entity apply for the tax registration at the tax authority in charge, its managing entity must put it on the “List of affiliated units” in order for its supervisory tax authority to issue a 13-digit TIN to the affiliated entity.

Step 2: The affiliated entity shall apply for tax registration at the tax authority in charge (13-digit TIN notified by the managing entity has been available) in order to be issued with the tax registration certificate.

This regulation causes difficulties to both taxpayers who must not only follow the procedure at the supervisory tax authority of managing entity but also must follow the procedure at the supervisory tax authority of the affiliated entity, and business registration authorities in determination of the validity time of affiliated entity’s TIN.

3.2. Procedures for tax registration followed by taxpayers conducting irregular operation in other provinces:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC stipulates that, in case of occurrence of the aforesaid cases, the taxpayer must apply for tax registration at the tax authority of irregular operation.

3.3. Application for tax registration applying to household businesses:

With a view to simplify administrative procedures applying to household businesses, Circular No. 92/2015/TT-BTC stipulates that the tax authority shall issue TINs to household businesses according to their tax returns. Accordingly, Circular No. 95/2016/TT-BTC adds regulations on guidelines for the above provision to obtain the consistency with Circular No. 92/2015/TT-BTC.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC only stipulates application for tax registration submitted directly by household businesses to tax authorities, not tax registration provision on tax returns.

3.4. Issuance of cards of individual taxpayer identification number (ITIN):

the Circular No. 95/2016/TT-BTC stipulates that if a person submits an application for tax registration to the tax authority, the tax authority shall print a certificate of individual tax registration, if an employee authorizes his/her employer to register for tax, the tax authority shall not print certificates for each employee but send a notification of list of TINs to the employer. The employer shall notify employee of his/her TIN hereafter so as to the employee may search his/her TIN himself/herself on the website of General Department of Taxation.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC stipulates that each person registering for tax shall be issued with an ITIN card. However, in fact, since persons may search their TINs on the website of General Department of Taxation and need not ITIN cards, most of them did not receive those cards while the tax authority still printed them causing its waste of manpower and administrative costs of the tax authority.

4. Legalizing some of contents having been implemented in practice:

4.1. Operation of taxpayers through TIN's statuses:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC does not have this regulation.

4.2. Taxpayers not operating at the registered addresses (business establishments remove business addresses):

The Circular No. 95/2016/TT-BTC amends the regulation on taxpayers not operating at registered addresses prescribed in Circular No. 80/2012/TT-BTC and Decision No. 1006/QD-TCT in accordance with actual tax management.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC stipulates responsibilities of the tax authority when a taxpayer stops filing tax return and remitting payment without notifying the tax authority. However, Circular No. 80/2012/TT-BTC has not stipulated full cases to certify a taxpayer not operating at the registered address, namely, the tax authority send documents issued by the tax authority (decision, notification, etc.) to the taxpayer by post but they are returned by the post for the reasons of no recipient or non-existent address, or the tax authority receives a document specifying that the taxpayer fails to operate at its registered address sent by competent authority, etc.

Decision No. 1006/QD-TCT dated June 13, 2006 of General Department of Taxation provides a Regulation on determination, notification, and processing tax matters applying to business establishments abandoning their business addresses but it is not legalized and amended in accordance with regulations of law in force.

4.3 Applications for tax registration of employees and their dependents  authorizing their employers to register for tax:

With a view to ensure the consistency in the case that employers file tax returns, withhold and make statement of personal income tax for their employees, the Circular No. 95/2016/TT-BTC adds a regulation that employees shall register for tax and claim dependents through their employers, and applications and procedures thereof.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC does not have this regulation.

4.4. Disclosure of tax registration information:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC has no regulation on disclosure of tax registration information.

5. Meeting requirements for management of additional taxes:

5.1. Requirements for adding regulation on TIN in case where household businesses have business facilities located in different districts or provinces:

The Circular No. 95/2016/TT-BTC adds a regulation on issuance of 13-digit TINs for business locations of household businesses that if the business locations are located in the same district but different communes, they shall be issued with 13-digit TINs so as to meet requirements for tax management of tax authorities.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC stipulates that household businesses registering for tax shall be issued with a 10-digit TIN. In case the household business or self-employed individual engages in new business activities or expands their business to other districts than that where the TIN is registered, the 10-digit TIN shall be used for tax return and payment .

5.2. Requirements for adding regulation on issuance of withholding TINs to collecting entities authorized by tax authorities (collecting entities) and entities entering into business cooperation contracts with individuals (withholding entities):

Circular No. 95/2016/TT-BTC adds a regulation on issuance of withholding TINs to collecting entities and withholding entities.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC only has the regulation on issuance of authorized TINs to Vietnamese party which files tax turn and remits payments on behalf of foreign contractors and sub-contractors, and has the regulation on issuance of authorized TINs to collecting entities and withholding entities while obligation to business and  obligation to file authorized tax return and payment remittance need to be monitored separately in tax management.  

5.3. Requirements for management of issuance of TINs and tax management of traders in the neighbor country on land with Vietnam that conduct business at border marketplaces, checkpoint marketplaces, marketplaces in checkpoint economic zones of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC does not have this regulation.

5.4. Requirements for risk management in tax registration:

the Circular No. 95/2016/TT-BTC adds some information in the tax registration form to establish the relation between business entities, relation between business entities and individuals, sole proprietorship owner and household businesses in accordance with Circular No. 204/2015/TT-BTC dated December 21, 2015 of the Ministry of Finance on application of risk management in tax management.

Former regulations: Circular No. 80/2012/TT-BTC does not have this regulation.

6. Other amendments:

- Amending issuance of TINs to contractors and investors that enter into petroleum contracts.

- Amending time limit over which taxpayers must notify tax authorities of information change.

- Amending the receipt of applications for tax registration by tax authorities due to the inconsistent regulation of Circular No. 80/2012/TT-BTC.

- Adding regulated entities, including: Household businesses conducting business and providing goods/services (including individuals of neighbor countries on land with Vietnam engaging in sale and barter at border marketplace, checkpoint marketplaces, marketplaces in checkpoint economic zones) as prescribed in Circular No. 218/2015/TT-BT, collecting entities, taxpayers registering tax registration for dependents in accordance with the Law on personal income tax, regulations of the General Department of Customs, Departments of Customs, Sub-department of Customs, Sub-department of Customs, regulatory agencies, other relevant organizations and individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Amending regulation on the first number N1N2 to conform to TIN structure to be issued to employees because this TIN is not indicated according to the issuing province.

7. Attached forms

a) Forms 01-DK-TCT, 02-DK-TCT, 03-DK-TCT, 04-DK-TCT, 04.1-DK-TCT, 05-DK-TCT, 06-DK-TCT and attached lists, 08-MST, 09-MST, 10-MST, 11-MST, 12-MST, 13-MST shall be amended.

b) Forms  05-DK-TH-TCT, 14-MST, 15/BB-BKD, 16/TB-DKT, 17/TB-DKT, 18/TB-DKT, 19/TB-ĐKT, 20-DK-TCT, 20-DK-TH-TCT, 21-MST, 22-MST, 23/DK-TCT, 24/DK-TCT, 25/DK-TCT, 26/TB-DKT shall be added.

c) Form of notification of establishment of branch/representative office/business location (07-MST) shall be annulled.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3706/TCT-KK ngày 17/08/2016 triển khai và giới thiệu nội dung mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.456

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!