Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3592/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3592/TCT-ĐTNN
V/v: chuyển tiền góp vốn của phía nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn ĐTNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 927/CT-ĐTNN ngày 25/8/2005 của Cục thuế TP. Hải Phòng về việc chuyển tiền góp vốn của phía nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP;

Để góp vốn pháp định nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài Khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ tại một ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối và thực hiện giao dịch chuyển vốn pháp định của nhà đầu tư vào Việt Nam qua tài Khoản này theo qui định tại Thông tư số 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, không có qui định nào bắt buộc doanh nghiệp có vốn ĐTNN phải góp vốn pháp định bằng nguồn tiền mang tên chính nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên Giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 3592/TCT-DTNN
V/v: Transfer of contributed capital of foreign side in the foreign-invested enterprises

Hanoi, October 13, 2005

 

To : Department of Taxation of Hai Phong city

In reply of the Official Dispatch No.927/CT-DTNN dated 25/8/2005 of Department of Taxation of Hai Phong city on the transfer of contributed capital of foreign side in the foreign-invested enterprises (FDI), the General Department of Taxation has the following opinions:

- Based on the Law on Foreign Investment in Vietnam;

- Based on Decree No.24/2000/ND-CP dated 31/7/2000 of the Government detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam and Decree No.27/2003/ND-CP dated 19/3/2003 of the Government amending and supplementing some Articles of Decree No.24/2000/ND-CP;

In order to contribute legal capital, foreign investors must open specialized capital deposit accounts in foreign currency in a bank authorized to trade foreign exchange and make the transactions of transfer of legal capital of investors into Vietnam through this account as stipulated in the Circular No.04/2001/TT-NHNN dated 18/5/2001 of the State Bank of Vietnam guiding the management of foreign exchange for enterprises with foreign owned capital and foreign parties participating in business cooperation contract, there is no regulation that required foreign-invested enterprises to contribute legal capital by funds named the foreign investors themselves stated in the investment license.

General Department Of Taxation replies for the Taxation Department of Hai Phong city to know and implement./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3592/TCT-ĐTNN ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc chuyển tiền góp vốn của phía nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn ĐTNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.459

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!