Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3544/LĐTBXH-LĐTL chi trả lương đóng bảo hiểm xã hội công ty nhà nước dịch vụ công ích

Số hiệu: 3544/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 04/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3544/LĐTBXH-LĐTL
V/v chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

Trả lời công văn số 57/KTTL ngày 11/8/2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai về việc chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động, trả lương cho người lao động và đóng hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

2. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí tiền lương làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá của sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch. Theo đó, hệ số lương, mức lương, phụ cấp lương quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên làm cơ sở xác định quỹ tiền lương đầu vào của sản phẩm, dịch vụ công ích. Quỹ tiền lương thực hiện xác định tương ứng với khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích đã hoàn thành. Trả lương cho người lao động gắn với kết quả thực hiện công việc và theo quy chế trả lương của công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3544/LĐTBXH-LĐTL ngày 04/09/2015 về chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!