Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 334/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp, đổi mới Công ty Đường Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 334/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 334/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp, đổi mới Công ty Đường Kon Tum

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3593/BNN-ĐMDN ngày 28 tháng 12 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 1824/BTC-TCDN ngày 18 tháng 02 năm 2008) và Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (công văn số 18/MBN-PC ngày 07 tháng 01 năm 2008) về việc tái cơ cấu tài chính và chuyển đổi Công ty Đường Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện sắp xếp lại Công ty Đường Kon Tum theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 54 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận với Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, lựa chọn và quyết định phương án chuyển đổi Công ty Đường Kon Tum thực sự có hiệu quả theo các quy định hiện hành, Nhà nước không bao cấp hoặc bù lỗ; áp dụng nguyên tắc này để thực hiện chuyển đổi đối với các trường hợp tương tự./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ TH, KTTH, NN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 334/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp, đổi mới Công ty Đường Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.026
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108