Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3078/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 09/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3078/BTC-TCDN
V/v đôn đốc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài nộp báo cáo tài chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã thực hiện nộp báo cáo tài chính theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên vẫn còn không ít các doanh nghiệp FDI chưa chấp hành nghiêm chỉnh nộp báo cáo tài chính về cơ quan tài chính theo quy định.

Để Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đủ căn cứ số liệu báo cáo về tình hình tài chính của các doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn và yêu cầu doanh nghiệp FDI thực hiện đầy đủ chế độ nộp báo cáo tài chính theo quy định, từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của khối doanh nghiệp FDI cả nước, phục vụ công tác phân tích đánh giá về vai trò của đóng góp của khối doanh nghiệp FDI trong thời gian qua;

Căn cứ Điều 73 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; khoản 3 Điều 11 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khoản 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quản lý tài chính doanh nghiệp của các Sở Tài chính;

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế) thông báo và đôn đốc các doanh nghiệp FDI đăng ký trụ sở kinh doanh chính trên địa bàn nộp báo cáo tài chính năm 2010 và các năm tiếp theo như sau:

1.1. Đối với các doanh nghiệp FDI do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì cơ quan tài chính tiếp nhận báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

1.2. Đối với doanh nghiệp FDI do Bộ ngành, trung ương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

2. Thời gian nộp báo cáo tài chính về cơ quan tài chính, chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

3. Giao Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp đánh giá báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp FDI đăng ký trụ sở kinh doanh chính tại địa bàn (bao gồm cả các doanh nghiệp do Bộ ngành, trung ương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư do Cục Tài chính doanh nghiệp cung cấp dữ liệu), gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 30 tháng 4 hàng năm để tổng hợp chung theo cả nước.

4. Bộ Tài chính giao Cục Tài chính doanh nghiệp hướng dẫn chi tiết về nội dung, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo.

Bộ Tài chính xin thông báo và mong nhận được sự phối hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu VT, TCDN (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3078/BTC-TCDN ngày 09/03/2011 về đôn đốc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài nộp báo cáo tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.761

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!