Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2844/UBND-GT năm 2013 xử lý tài sản hợp pháp trên đất thu hồi do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 2844/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2844/UBND-GT
V/v xử lý tài sản hợp pháp trên đất thu hồi

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng;
- Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1554/STC-GCS ngày 04/8/2013 về việc kết quả thực hiện đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản và chi phí đầu tư trên khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh; kèm theo Biên bản làm việc giữa đại diện các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh; UBND tỉnh thống nhất như sau:

1. Giá trị đánh giá lại tài sản và chi phí đầu tư hợp pháp còn lại trên khu đất thu hồi là: 2.483.880.000 đồng (có phụ lục kèm theo) thuộc sở hữu của nhà nước, không được bồi thường, hoàn trả khi thu hồi đất.

Yêu cầu Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao số tài sản trên cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng quản lý, sử dụng theo chế độ tài chính quy định hiện hành.

2. Thanh toán một số chi phí cho Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh:

Tổng số:

301.034.000 đồng

(Ba trăm linh một triệu, không trăm ba tư ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí quản lý, bảo vệ (10% tổng giá trị tài sản hợp pháp trên đất đánh giá lại):

 

246.523.000 đồng;

 

- Chi phí bồi thường, GPMB Công ty bỏ ra trước đây mà đã kết cấu vào tài sản doanh nghiệp (80%):

35.864.000 đồng;

 

- Cây cối (100%):

18.647.000 đồng;

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng chuyển trả cho Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh số tiền trên.

Giao Sở Tài chính tham mưu nguồn kinh phí để bố trí cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng thanh toán kịp thời; báo cáo UBND tỉnh trong ngày 12/8/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chánh, phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT, GT.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2844/UBND-GT năm 2013 xử lý tài sản hợp pháp trên đất thu hồi do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250