Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2561/BKH-HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010

Số hiệu: 2561/BKH-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 13/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2561/BKH-HTX
V/v: Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 529/BKH-HTX ngày 25/01/2006 hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch và công văn số 1276/BKH-HTX ngày 01/3/2006 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006.

Qua khảo sát tại một số địa phương và theo dõi tình hình triển khai tại các bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng việc thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã và Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ của các bộ, ngành liên quan và các địa phương còn chậm. Một số nội dung của Nghị định và Quyết định, như bảo hiểm xã hội đối với khu vực hợp tác xã, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể tuy đã được thể hiện tương đối rõ tại các văn bản pháp luật có liên quan, nhưng vẫn cần có hướng dẫn cụ thể thì mới có thể triển khai được.

Trước tình hình đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các bộ, ngành như sau:

1. Các Bộ, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực Bộ, ngành phụ trách và tổ chức thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã theo các nội dung trong công văn số 529/BKH-HTX ngày 25/01/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc ban hành các văn bản nói trên quyết định tới việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm và 5 năm 2006-2010, cũng như đảm bảo cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

2. Bộ Nội vụ hướng dẫn thành lập và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể theo quy định tại Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg, ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính nhất quán và thông suốt của bộ máy tổ chức quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể từ trung ương tới địa phương. Bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể là khâu thiết yếu, đảm bảo triển khai có kết quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội cho các đối tượng nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc trong hợp tác xã; nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chính sách truy đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ hợp tác xã đã phục vụ lâu năm cho hợp tác xã từ trước khi có Luật Hợp tác xã năm 1996 và năm 2003.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010 của tỉnh, xây dựng Kế hoạch 2006.

Các nội dung khác, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010 và các văn bản liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố;
- Lưu: HTX, VT.

BỘ TRƯỞNG 
Võ Hồng Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2561/BKH-HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209