Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 238/UBCK-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN
 NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 238/UBCK-QLPH

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2005 

                      

 

Kính gửi :

- Các trung tâm giao dịch chứng khoán
- Các công ty chứng khoán
- Các doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Thi hành Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 144) và Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn về niêm yết/ đăng ký giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán như sau:

1. Việc niêm yết / đăng ký giao dịch cổ phiếu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Riêng đối với số lượng cổ phiếu niêm yết / đăng ký giao dịch được xác định tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng của doanh nghiệp theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết / đăng ký giao dịch cổ phiếu thực hiện nghĩa vụ của công ty niêm yết, công ty đăng ký giao dịch theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết / đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thực hiện nguyên tắc quản trị công ty theo Quyết định số: 07/2002/QĐ-VPCP ngày 19/11/2002 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành mẫu điều lệ áp dụng cho các công ty niêm yết.

4. Căn cứ Quyết định 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ của bên tham gia nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ tham gia của người đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tối đa là 30% tổng số cổ phiếu niêm yết / đăng ký giao dịch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan phản ánh về Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN, Vụ TCNH, Vụ PC (Bộ TC);
- Cục ĐTNN (Bộ KHĐT);
- Lưu: VT, QLPH

CHỦ TỊCH UỶ BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 238/UBCK-QLPH ngày 29/07/2005 của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.039

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!