Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2354/VPCP-TCCB về việc ban hành Nghị định về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2354/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2354/VPCP-TCCB
V/v ban hành Nghị định về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

 

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định tại Công văn số 42/BQLCLCN ngày 04 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành văn bản về tổ chức bộ máy ban quản lý các khu công nghiệp và kiến nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo, trình Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2007 Nghị định về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1422/VPCP-CN ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, trong đó quy định khái niệm, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, trình tự, thẩm quyền thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, các PTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ, đơn vị: TH, CN, ĐP, KTTH, XDPL; 
- Lưu VT, TCCB (05b). Hào (65 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2354/VPCP-TCCB về việc ban hành Nghị định về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241