Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2102/TCT-CS về việc chứng từ, kê khai thuế khi chuyển đổi sở hữu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2102/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2102/TCT-CS
V/v chứng từ, kê khai thuế khi chuyển đổi sở hữu

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 480/CT-TTHT ngày 28/04/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chứng từ, kê khai thuế khi chuyển đổi sở hữu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2 Mục VI Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán, doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền”

Tại điểm 5.18b2 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn”

Căn cứ các hướng dẫn trên, khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp thì trước khi chuyển đổi phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp tờ khai quyết toán thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với các tài sản của Công ty trước khi chuyển đổi tiếp tục được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi chuyển đổi thì Công ty trước khi chuyển đổi phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo toàn bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn GTGT.

2. Tại chương 6 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội chỉ quy định doanh nghiệp tư nhân được “quyền cho thuê”, “bán”, tạm ngừng hoạt động” mà không quy định được chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu. Vì vậy không có trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn.

Kể từ thời điểm Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định tại điều 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2102/TCT-CS về việc chứng từ, kê khai thuế khi chuyển đổi sở hữu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240