Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2093/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp 3 công ty nông-lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (các công văn số 2440/TTr-UBND.NN ngày 04 tháng 5 năm 2010, số 6149/TTr-UBND.NN ngày 5 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các công văn số: 3493/BNN-ĐMDN ngày 26 tháng 10 năm 2010, số 2897/BNN-ĐMDN ngày 07 tháng 9 năm 2010 và số 2322/BNN-ĐMDN ngày 20 tháng 7 năm 2010) về việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bán tài sản trên đất của Công ty Rau quả 19/5. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc bán này theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm không thất thoát tài sản nhà nước và quyền lợi của người lao động. Phương án sử dụng đất của Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phương án sắp xếp Công ty Lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty Lâm nghiệp Yên Thành theo quy định của Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11 năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TC, NV, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2093/TTg-ĐMDN ngày 15/11/2010 về sắp xếp 3 công ty nông-lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.395

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!