Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2033/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2033/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 12/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2033/LĐTBXH-KHTC
V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch năm 2010 theo các nội dung sau:

1. Yêu cầu trong xây dựng Kế hoạch năm 2010

Kế hoạch năm 2010 xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động khó lường, đặc biệt là tác động của cuộc suy thoái toàn cầu sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện Kế hoạch 2010. Do đó, việc xây dựng kế hoạch 2010 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm so với các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2009; đồng thời so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 của địa phương theo các lĩnh vực: lao động – việc làm, dạy nghề, người có công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia do ngành quản lý trên địa bàn.

- Đánh giá đầy đủ sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn; đặc biệt là đánh giá, nêu rõ các chính sách, giải pháp của địa phương để thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; triển khai chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế theo và các chính sách mới ban hành thực hiện từ năm 2009; Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH ngày 20/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2009.

- Xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 phải căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009, dự báo các biến động từ nay đến cuối năm và có khả năng tác động trong năm 2010.

- Xây dựng kế hoạch phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của địa phương, cơ sở để đảm bảo tính khả thi và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; huy động nguồn lực và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị và đại diện nhân dân trên địa bàn để đảm bảo nâng cao chất lượng kế hoạch.

Trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn về bản kế hoạch để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện kế hoạch.

2. Nhiệm vụ chủ yếu Kế hoạch năm 2010

- Tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút mạnh các dự án đầu tư có trình độ công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

- Làm tốt công tác dự báo, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động theo ngành nghề, cấp trình độ và địa bàn; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, phát triển và hoạt động có hiệu quả sàn giao dịch việc làm, kết nối cung – cầu lao động trên từng địa bàn và cả nước. Tháo gỡ vướng mắc trong việc xây dựng, thẩm định dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân Quỹ quốc gia Việc làm, tập trung các dự án tạo nhiều việc làm để thu hút lao động mới và lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

- Phát triển mạnh quy mô dạy nghề; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường lao động trong nước và nước ngoài; thực hiện có hiệu quả dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề (thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục – Đào tạo); phát triển các hình thức dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn, thanh niên dân tộc, người tàn tật, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người sau cai nghiện góp phần đảm bảo công bằng và trật tự xã hội.

- Thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ lao động mất việc làm, thiếu việc làm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn; nâng cao chất lượng việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động; cải thiện môi trường và điều kiện lao động; giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Thực hiện đồng bộ, đầy đủ chính sách, chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công; phát triển sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án và các giải pháp, chính sách an sinh xã hội đã ban hành để hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống đối với người nghèo, vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, vùng bị thiên tai; rà soát, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo; huy động và tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo theo Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg ngày 25/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt trong việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020 theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tạo môi trường bình đẳng thực hiện toàn diện quyền trẻ em; thực hiện bình đẳng giới; mở rộng các hoạt động nhân đạo, từ thiện trợ giúp xã hội đối với nhóm dân cư yếu thế, khó khăn, rủi ro, mất mùa, thiên tai.

- Hạn chế, ngăn chặn gia tăng người nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm; phát triển các hình thức cai nghiện, quản lý sau cai phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

- Phát triển mạnh xã hội hóa, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực của ngành; thực hiện đồng bộ cơ chế tự chủ toàn diện đối với các đơn vị sự nghiệp.

- Gắn cải cách hành chính với thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng đối với mọi hoạt động trên các lĩnh vực của ngành.

Cùng với thuyết minh đánh giá kết quả thực hiện năm 2009 và kế hoạch năm 2010, yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp đầy đủ số liệu vào các phụ lục kèm theo công văn này.

Để đảm bảo yêu cầu tiến độ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 bảo đảm nội dung, yêu cầu gửi về Bộ trước ngày 10/7/2009 đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ e-mail: phongkh_molisa@yahoo.com

Quá trình thực hiện, Bộ sẽ bố trí các đoàn công tác đến các địa phương (lịch cụ thể sẽ thông báo sau) để kiểm tra, phối hợp cùng rà soát, đánh giá tình hình cụ thể trên địa bàn. Mọi vướng mắc xin phản ánh về Bộ (Vụ kế hoạch – Tài chính – điện thoại 04.3.8269.544).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2033/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.100

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141