Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 18/BHXH-BT về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 18/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 07/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 18/BHXH-BT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để kịp thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, trong khi chờ thông tư hướng dẫn của các bộ, Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện tạm thời như sau:

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; mức đóng, tiền tương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp

a. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là người lao động và người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 2; Điều 3 và khoản 4 Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Báo hiểm xã hội về BHTN (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

b. Mức đóng BHTN

Mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 25 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

c. Tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

Trường hợp tiền lương, tiền công của người lao động bằng ngoại tệ thì được chuyển đổi sang đồng Việt Nam để tính đóng BHTN theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố lại thời điểm ngày 02 tháng giêng cho 06 tháng đầu năm và ngày 01 tháng bảy cho 06 tháng cuối năm. Đối với các đồng ngoại tế mà Ngân hàng nhà nước không công bố tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng thì áp dụng tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với dụng ngoại tế đó để tính thuế xuất nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước công bố.

2. Phương thức đóng BHTN

Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của những người lao động tham gia BHTN, đồng thời trích 1% tiền lương, tiền công của người lao động tham gia BHTN nên để đóng cùng một lúc với bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng quặc kho bạc nhà nước.

Người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT ở địa bàn nào thì đăng ký tham gia đóng tại địa bàn đó.

Người sử dụng lao động thuộc bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu của Chính phủ quản lý thì đóng BHTN tại BHXH bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ. BHXH Bộ Quốc phòng, bộ Công an, Ban cơ yếu của Chính phủ chuyển tiền đóng BHTN hàng tháng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH Việt Nam mở tại Kho bạc Nhà nước trung ương.

- Trường hợp đơn vị đóng BHTN bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH hướng dẫn thủ tục nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH, nếu đóng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan BHXH thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc, cơ quan BHXH phải nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

- Người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều ngạch sử dụng lao động thì được chọn một hợp đồng để đóng BHTN. Hợp đồng này đồng thời là hợp đồng đóng BHXH, BHYT.

- Người lao động được cử đi học, thực tập, công tác, nghiên cứu, điều dưỡng ở trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị cử đi thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHTN.

3. Thủ tục tham gia đóng BHTN

a. Người sử dụng lao động lập 02 bản danh sách người lao động tham gia BHTN theo mẫu số 02a-TBH (kèm theo) nộp cho cơ quan BHXH.

b. Khi đơn vị sử dụng lao động có thay đổi tăng, giảm về lao động hoặc căn cứ đóng BHTN trong tháng; hoặc đơn vị di chuyển sang tỉnh khác; thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu; sáp nhập hoặc giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật thì kê khai, lập hồ sơ diều chỉnh, nộp hồ sơ cho cơ quan BHXII trước ngày 20 hằng tháng, bao gồm:

- Lập mẫu 02a-TBH nếu chỉ tăng lao động;

- Lập mẫu 03a-TBH (kèm theo) nếu giảm lao động hoặc chỉ điều chỉnh tiền lương, mức đóng BHTN;

- Các hồ sơ, giấy tờ có liên quan của người sử dụng lao động hoặc người lao động.

c. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu, xác định số người, mức đóng, số tiền đóng BHTN, BHXH, BHYT bắt buộc, hoàn thiện hồ sơ để đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện

a. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thực hiện phân cấp quản lý thu BHTN theo phân cấp quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc hiện hành;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn lập danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN theo mẫu Số 02a-TBH và thực hiện đóng BHTN từ 01/01/2009;

b. Ban thu, Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc nâng cấp phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc SMS để xử lý đồng thời nghiệp vụ thu BHTN, kịp thời đưa vào áp dụng trong toàn quốc trong quý I/2009.

Quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị báo cáo về BHXH Việt Nam đề kịp thời nghiên cứu, hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH Bộ QP CA, Ban Cơ yếu CP;
- Lưu VT, BT (06b). 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương


MẤU 03A-TBH

Tên đơn vị:

Mã đơn vị:

Địa chỉ:             

Số… Tháng…..năm               

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT

(Ban hành kem theo QĐ số: 1333/QĐ-BHXH, ngày 21/02/2008 của BHXH VN)

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Ngày tháng năm sinh

Tiền lương và phụ cấp

Thời gian

Tỷ lệ nộp bổ sung

Ghi chú

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Từ tháng

Đến tháng

CVụ

TNVK

TNNG

KV

Cvụ

TNVK

TNN

KV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG

Phát sinh

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

1. Số LĐ

 

 

 

 

 

 

2. Quỹ lương

 

 

 

 

 

 

3. Số phải nộp

 

 

 

 

 

 

4.Đ/c số phải nộp

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …..tháng…..năm

Ngày …..tháng…..năm

Cán bộ thu

Phụ trách thu

Người lập biểu

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Ghi chú: Mẫu số 03a-TBH lập khi đơn vị có điều chỉnh về lao động, tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

 

MẪU 02A-TBH

Tên đơn vị:

Mã đơn vị:

Địa chỉ:             

Số… Tháng…..năm               

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN

(Ban hành kem theo QĐ số: 1333/QĐ-BHXH, ngày 21/02/2008 của BHXH VN)

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Số thẻ BHYT

Ngày tháng năm sinh

Nữ

(x)

Số CMT

Địa chỉ

Đăng ký KCB ban đầu

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Đóng BH thất nghiệp

(x)

Đóng từ tháng năm

Ghi chú

Tỉnh

Bệnh viện

CV

TNVK

TNN

KV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG

- Số sổ BHXH được cấp:……số, từ số……đến số…….. 

Phát sinh tăng

BHXH

BHYT

BHTN

1. Số lao động

 

 

 

2. QL tham gia

 

 

 

3. Số phải đóng

 

 

 

4. Điều chỉnh số phải đóng

 

 

 

 

- Thời hạn BHYT đươc cấp:……thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh……thẻ

- Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày:…/……/…đến ngày……/…./… 

Ngày …..tháng…..năm

Ngày …..tháng…..năm

Cán bộ thu

Phụ trách thu

Người lập biểu

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Ghi chú: - Mẫu số 02a-TBH đơn vị sử dụng lập khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu hoặc khi có lao động tăng mới để cấp thẻ BHYT, sổ BHXH

               - Cột 16 đánh dấu (x) đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp

VIETNAM SOCIAL SECURITY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------

No. 18/BHXH-BT

Hanoi, January 7, 2009

 

Dear Social Security Offices of centrally-affiliated cities or provinces,

In order to collect unemployment insurance contributions on the predetermined schedule from January 1, 2009 under the provisions of the Government's Decree No. 127/2008/NĐ-CP dated December 12, 2008 on providing instructions on the implementation of several articles of the Social Insurance Law on unemployment insurance, while looking forward to receiving the guiding Circular from Ministries and regulatory agencies, the Vietnam Social Security hereby provide the following temporary instructions:    
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 18/BHXH-BT về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61