Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1714/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 2176/CT-Ttra2 ngày 18/12/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng

Tại Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 hướng dẫn: ''Cơ sở kinh doanh khi mua bán hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định của Pháp luật''

Tại Khoản 1.3 Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: ''Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ quy định.trên đây là số thuế ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào...”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh thương mại vừa có hoạt động xây dựng cơ bản nhưng chỉ hạch toán đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ đối với ngành kinh doanh thương mại; ngành xây dựng cơ bản chỉ hạch toán được doanh số đầu ra, còn chi phí đầu vào không có hoá đơn, chứng từ thì:

- Đối với ngành xây dựng cơ bản, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra, nếu không có hoá đơn, chứng từ đầu vào thì không kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

- Đối với ngành kinh doanh thượng mại thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ thì tính thuế theo sổ sách kế toán của đơn vị.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điểm 7 Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ...”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh thương mại vừa có hoạt động xây dựng cơ bản nhưng chỉ hạch toán đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ đối với ngành kinh doanh thương mại, ngành xây dựng cơ bản chỉ hạch toán được doanh số đầu ra nhưng chi phí đầu vào không có hoá đơn, chứng từ thì nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được 2 hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựng cơ bản thì thực hiện thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai đối với hoạt động kinh doanh thương mại, còn hoạt động xây dựng cơ bản thì thực hiện thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp ấn định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC
- Lưu: VT, DNK, Ttra, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1714/TCT-PCCS ngày 07/05/2007 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!