Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1573TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1573TCT/ĐTNN
V/v: Hoàn thuế TNDN tái đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

 Kính gửi:  Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3325/CT-CN ngày 4/4/2005 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do tái đầu tư của Công ty Scavi Việt Nam SARL (do Vụ NSNN chuyển). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Khoản 1, Điều 50, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ quy định tại Mục 2, Phần II Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Từ ngày 1/1/2004, nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận thu được và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ không được hoàn thuế TNDN đối với khoản lợi nhuận tái đầu tư. Đối với những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp giấy phép tái đầu tư hoặc có văn bản trước ngày 1/1/2004, chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư để tăng vốn đầu tư mở rộng dự án đang đầu tư hoặc tái đầu tư vào dự án mới, doanh nghiệp dùng khoản lợi nhuận thu được trước ngày 1/1/2004 để tái đầu tư, doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì sẽ được xem xét hoàn thuế TNDN tái đầu tư.

Vì vậy, trường hợp Công ty Scavi Việt Nam SARL được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh chuẩn y việc dùng lợi nhuận để lại của năm 2002 để tái đầu tư mở rộng sản xuất tại Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC6-BKH-HCM ngày 6/4/2004 không thuộc đối tượng được hoàn thuế TNDN đối với khoản lợi nhuận tái đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Scavi Việt Nam SARL;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1573 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do tái đầu tư của Công ty Scavi Việt Nam SARL (do Vụ NSNN chuyển)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.437

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!