Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15206/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 15206/BTC-TCT
V/v chi phí được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của Cục thuế hỏi về việc xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thế TNDN của các đơn vị Quân đội tham gia xây dựng đường tuần tra biên giới trên đất liền. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại công văn số 1473/TTg-NC ngày 08/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thu chênh lệch kinh phí khi thực hiện dự án đường tuần tra biên giới đất liền, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng được thu một phần kinh phí khi thực hiện cơ chế chỉ định thầu xây dựng các dự án đường tuần tra biên giới đất liền để mua sắm, đổi mới trang bị cho bộ đội Công binh, trong đó nêu mức thu:

“- Đối với các đơn vị Công binh: thu 10% giá trị xây lắp trước thuế, trong đó 8% là chi phí nhân công và 2% là phần thu nhập sau thuế tính trước.

- Đối với các doanh nghiệp xây lắp trong Quân đội: thu 5% giá trị xây lắp trước thuế, trong đó 2% là phần thu nhập sau thuế tính trước và 3% là tiết kiệm do chỉ định thầu”.

Tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 185/2007/QĐ-BQP ngày 10/12/2007 của Bộ Quốc phòng về việc quản lý tài chính và một số chế độ chính sách áp dụng đối với các dự án thuộc Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo quy định phương thức thu, quản lý nguồn thu:

“a) Cục Tài chính thực hiện thu trực tiếp đối với các doanh nghiệp, đơn vị được chỉ định thầu thực hiện dự án theo tỷ lệ quy định trong giá trị khối lượng hoàn thành của từng kỳ thanh toán;

b) Nguồn thu này được quản lý tập trung tại Bộ Quốc phòng để đảm bảo cho việc mua sắm trang bị công binh theo kế hoạch”.

Tại điểm 1, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Tại điểm 2.11, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: “Phần trích nộp quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn vượt mức quy định. Phần chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên, chi đóng góp vào các quỹ của hiệp hội vượt quá mức quy định của hiệp hội”. Như vậy, khoản chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên không vượt quá mức quy định của cơ quan quản lý cấp trên thì được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các đơn vị quân đội tham gia thực hiện dự án xây dựng đường Tuần tra biên giới đất liền nộp mức thu theo quy định tại Công văn số 1473/TTg-NC ngày 08/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ hình thành nguồn được quản lý tập trung tại Bộ Quốc phòng để đảm bảo cho việc mua sắm trang bị công binh theo kế hoạch và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì các đơn vị quân đội được tính khoản trích nộp này cho Bộ Quốc phòng vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Quốc phòng; Bộ KH&ĐT;
- Vụ CST; Vụ PC; Vụ Đầu tư; Vụ I;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC(2b), CS (4b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15206/BTC-TCT ngày 09/11/2010 về chi phí được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.915

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!