Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1328/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/TCT-CS
V/v hướng dẫn thủ tục miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 780/CT-TTHTNNT ngày 18/12/2007 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc miễn giảm thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán, Tổng cục thuế có ý kiến như sau :

Luật Quản lý thuế đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Do sơ suất trong khâu in ấn, hệ thống mẫu biểu kê khai ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính in thiếu mẫu biểu phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với tổ chức niêm yết chứng khoán. Trong khi chờ hướng dẫn thống nhất, Tổng cục thuế đồng ý Cục thuế tỉnh Yên Bái hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo mẫu của Cục thuế đề xuất kèm theo công văn số 780/CT-TTHTNNT nêu trên của Cục thuế (bản phô tô kèm theo) để gửi khi quyết toán thuế TNDN năm 2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Các Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

..............................

.............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:....................

............, ngày.......... tháng ....... .năm 200...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

MIỄN (GIẢM) THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Cục Thuế ……………………….……………….

Căn cứ Công văn số 11924TC/CS ngày 20/10/2004 và Công văn số 5428TC/TCT ngày 29/4/2005 của Bộ Tài Chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán.

Công ty .................................. chúng tôi đã niêm yết chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán ngày ........ tháng........ năm 2000... Nay đề nghị Cục Thuế miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty.

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

1. Điều kiện ưu đãi:

 - Công ty cổ phần có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

2. Mức độ ưu đãi thuế:

 - Giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong thời gian 02 năm, thời gian giảm thuế được tính từ tháng ……. năm 200.......

B. Xác định số thuế được ưu đãi:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

Số tiền

3. Xác định số thuế TNDN được giảm trong kỳ tính thuế: 

 

3.1. Tổng thu nhập chịu thuế TNDN

 

3.2. Thuế suất thuế TNDN (%)

 

3.3. Thuế TNDN phải nộp

 

3.4. Thuế TNDN được giảm 50%

 

 

 

......................, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1328/TCT-CS ngày 03/04/2008 hướng dẫn thủ tục miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!