Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13186/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13186/BTC-TCDN
V/v: chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

Kính gửi

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Thực hiện Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Bộ Tài chính đang chủ trì tổ chức để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Để đảm bảo hoạt động bình thường của các doanh nghiệp sau khi chuyển giao, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp này. Nội dung quản lý nhà nước được quy định tại Điều 161, 162, 164, 165 Luật Doanh nghiệp.

- Giải quyết chế độ và bố trí công việc đối với người đại diện chuyên trách hoặc kiêm nhiệm khi không đảm nhiệm chức năng đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã chuyển giao.

- Phối hợp, giới thiệu với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cử người thay thế người đại diện phần vốn nhà nước theo đề nghị của tổng công ty.

- Đối với doanh nghiệp chưa chuyển giao thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã chuyển giao:

- Người đại diện chuyên trách hoặc kiêm nhiệm vẫn tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến khi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có quyết định thay thế. Người đại diện cần tập trung thực hiện một số việc sau:

+ Yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký lại sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước từ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

+ Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng dẫn của tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

+ Trước mắt, trong thời gian Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước chưa ban hành quy chế phân cấp ủy quyền, đề nghị người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp báo cáo và xin ý kiến Tổng công ty trước khi biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tăng, giảm vốn Điều lệ; chia lợi tức; bán tài sản có giá trị lớn; quyết định tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty.

+ Báo cáo Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cần phải tăng, giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

+ Đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền bán cổ phần, bán phần vốn nhà nước và lợi tức được chia về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

- Trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nay không còn làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước thì báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để giải quyết quyền lợi và các nghĩa vụ khác liên quan theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng tiền thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác có liên quan đến người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính.

3. Đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước:

- Đôn đốc người đại diện phần vốn nhà nước làm thủ tục đăng ký lại sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước từ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổng công ty.

- Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử người đại diện phần vốn nhà nước bổ sung, thay thế khi cần thiết và giải quyết chế độ cho người đại diện phần vốn nhà nước khi thôi đảm nhiệm vai trò này (nếu có).

- Được Bộ Tài chính ủy quyền để thực hiện quyền chủ nợ trong việc theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty nộp các Khoản thu về cổ phần hóa và cổ tức thuộc phần vốn nhà nước về Tổng công ty và quyết toán việc thu nộp các Khoản này với Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và PTDN;
- Vụ Pháp chế, Vụ TCCB,
Vụ TCNH, Vụ BH, UBCKNN;
- Lưu VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13186/BTC-TCDN ngày 25/10/2006 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.821

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!