Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 118/SNN-HTX về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 118/SNN-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Trần Đức Diện
Ngày ban hành: 05/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/SNN-HTX
V/v cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Hạ Long, ngày 05 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Gặp gỡ các chủ trang trại Nông dân nông thôn năm 2006 ngày 07 tháng 12 năm 2006. Theo báo cáo của các địa phương và qua kiểm tra của ngành đến nay tiến độ cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại rất chậm gây khó khăn cho các đơn vị, cá nhân trong việc vay vốn phát triển sản xuất, hộ nông dân không mạnh dạn đầu tư.

Để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại góp phần thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế trang trại và giúp các trang trại vươn lên sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường và tình hình hội nhập kinh tế. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan, chính quyền cơ sở thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Tiến hành rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho các hộ gia đình.

2. Việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (được thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “V/v sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 hướng dẫn tiêu chí, để xác định kinh tế trang trại” và Thông tư số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 “V/v hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại”) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số: 3395/2004/QĐ-UBND ngày 29/9/2004 “V/v phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại”. (Có hướng dẫn kèm theo).

3. Thời gian hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh kịp thời về Chi cục Hợp tác xã và Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, cục Hợp tác xã & PTNT.

Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chi cục HTX & PTNT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Diện

 

HƯỚNG DẪN

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
(Kèm theo Văn bản số 118/SNN-HTX của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 05/02/2007)

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý; cho các trang trại quan hệ giao dịch với các tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế - xã hội để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và được hưởng các chính sách đối với trang trại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đăng ký hoạt động của các trang trại như sau:

1. Đối với các trang trại có đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp thì đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

2. Đối với những trang trại không đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì triển khai cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

3. Việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a. Thủ tục đơn giản, gọn nhẹ.

b. Đối tượng được xét cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại phải đạt 1 trong 2 tiêu chí về giá trị hàng hóa, dịch vụ bình quân năm và quy mô sản xuất quy định tại Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 26/3/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê, Thông tư số 74/2004/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2004 hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại.

c. Sử dụng đất đai hợp pháp, không có tranh chấp (có giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất hoặc hợp đồng thuê khoán đất để sản xuất).

4. Thủ tục để cấp giấy chứng nhận:

a. Đối với chủ trang trại:

- Báo cáo về tình hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất, kinh doanh của trang trại theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại hoạt động.

- Nộp bản sao hợp lệ (có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với diện tích đất hộ đang sử dụng không có sự tranh chấp nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND xã xác nhận.

b. Phòng Kinh tế hoặc phòng chức năng quản lý nông lâm nghiệp, thủy sản (nếu huyện không có Phòng Kinh tế) hướng dẫn thủ tục, nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, trình UBND cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nếu xét thấy không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại phải trả lời bằng văn bản cho đối tượng đề nghị cấp.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế, chuyển nhượng hợp pháp toàn bộ trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, phải đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

5. Theo dõi tình hình hoạt động của trang trại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Phòng Kinh tế hoặc Phòng chức năng quản lý nông lâm nghiệp, thủy sản có nhiệm vụ:

a. Theo dõi tình hình hoạt động của các trang trại về quy mô sản xuất kinh doanh; giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân hàng năm của trang trại.

b. Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong các trường hợp sau:

- Trang trại chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trang trại có quy mô sản xuất kinh doanh xuống dưới mức quy định hoặc trong ba năm liền trang trại vẫn không đạt chuẩn quy định về giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân năm trong điều kiện sản xuất bình thường.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành tổ chức cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có đề nghị trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI

NĂM………….

Họ và tên chủ trang trại:

Loại hình sản xuất:

Địa điểm sản xuất:

STT

Tên sản phẩm và dịch vụ

Năm bắt đầu đầu tư

Chu kỳ sản xuất (năm)

Quy mô sản xuất

Năng suất hiện nay (hoặc dự kiến)

Sản lượng thu hoạch trong năm

Giá bán sản phẩm

Giá trị sản lượng thu được trong năm

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10=6x8)

(11)

(12)

(13)

(14=10x12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
(Nơi trang trại hoạt động)
(Ký tên, đóng dấu)

……ngày…tháng…năm……
Chủ trang trại
(Ký tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 118/SNN-HTX về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.19