Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1070/BTC-TCT hướng dẫn kê khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1070/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1070/BTC-TCT
V/v hướng dẫn kê khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của các hãng tàu về việc sửa đổi thủ tục kê khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài quy định tại Khoản 2.c, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ (Thông tư số 28/2011/TT-BTC).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2011/TT-BTC, trong đó Khoản 2.c, Điều 18 cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung. Trong khi Thông tư sửa đổi Thông tư số 28/2011/TT-BTC chưa được ban hành, để giải quyết vướng mắc về thủ tục kê khai đối với hãng tàu nước ngoài, hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 2.c, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC như sau:

1. Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọi chung là đại lý của hãng vận tải nước ngoài) có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đại lý của hãng vận tải nước ngoài.

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là loại khai theo quý.

1.1. Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo mẫu số 01/VTNN ban hành kèm theo công văn này;

- Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu theo mẫu số 01-1/VTNN, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ theo mẫu số 01-2/VTNN, Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ theo mẫu số 01-3/VTNN ban hành kèm theo công văn này.

1.2. Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định:

Trường hợp hãng vận tải nước ngoài thuộc diện miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác thì thực hiện thêm các thủ tục sau:

thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này để cơ quan thuế xem xét, quyết định.

1.2.3. Kết thúc năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài gửi cơ quan thuế Giấy chứng nhận trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của hãng tàu cho năm đó.

Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, thì các năm tiếp theo hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài chỉ cần thông báo bất kỳ sự thay đổi nào về tình trạng kinh doanh như thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi về hình thức khai thác tàu (nếu có)... và cung cấp các tài liệu tương ứng với việc thay đổi.

1.2.4. Trường hp các hãng vận tải nước ngoài có:

- các đại lý tại nhiều địa phương ở Việt Nam; hoặc

- các đại lý của hãng vận tải nước ngoài có các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện (sau đây gọi chung là chi nhánh) tại nhiều địa phương ở Việt Nam,

thì các hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài nộp bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú đã hp pháp hóa lãnh sự và bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) cho Cục Thuế địa phương nơi đại lý của hãng vận tải nước ngoài có trụ sở chính; gửi bản chụp Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) có xác nhận của đại lý chính của hãng tàu nước ngoài có trụ sở chính tại các Cục Thuế địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có chi nhánh và ghi rõ nơi đã nộp bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) trong Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.

2. Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài nêu trên áp dụng đối với thu nhập từ vận tải biển quốc tế phát sinh kể từ ngày 1/1/2013.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Ngoại giao; Bộ Công thương, Cục Hàng hải VN, Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải, TT trọng tài quốc tế VN bên cạnh phòng TMCN VN; Hiệp hội chủ tàu VN;
-
Các Vụ: PC, CST, HTQT, Cục TCDN - BTC;
- Các Vụ: PC, CS, KK - TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, HTQT (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 


Mẫu số: 01/VTNN

(Ban hành kèm theo công văn số 1070 ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN TẢI NƯỚC NGOÀI

[01] Kỳ tính thuế: quý……năm……..

(02] Lần đầu [   ]                               [03] Bổ sung lần thứ [    ]

[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:…………………………………………………….                    

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: cccccccccc            ccc

[06] Địa chỉ:……………….. [07] Quận/huyện:……………….. [08] Tỉnh/thành phố:…………….

[09] Điện thoại: …………….[10] Fax:……........……………… [11] E-mail:……………………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................................

[13] Mã số thuế:            cccccccccc            ccc

[14] Địa chỉ:………………….[15] Quận/huyện: ............................ [16] Tỉnh/thành phố:…………….

[17] Điện thoại:………………[18] Fax:…….....……………………. [19] E-mail:……………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………ngày………………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Tên hãng vận tải nước ngoài

Tên/ hô hiệu phương tiện vận tải

Ngày/tháng/năm

Cảng đi

Cảng đến

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Tổng số thuế phải nộp vào NSNN

Đến

Đi

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ giá trị gia tăng

Thuế suất thuế GTGT

Thuế GTGT phi nộp

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ thuế TNDN

Số thuế được miễn, giảm theo Hiệp định

Thuế TNDN phi nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10=7x8x9)

(11)

(12)

(13)

(14=11x12-13)

(15=10+14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Tổng số thuế đã nộp kỳ này: ………………………….

(17) S nộp thừa/thiếu kỳ trước:            ……………………………..

(17.1) Số nộp thừa kỳ trước: ……………………………..

(17.2) Số nộp thiếu kỳ trước: ……………………………..

(18) Số thuế còn phải nộp kỳ này [(18)=(15)-(16)-(17)]: ……….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

Ngày….tháng…..năm .....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

 

Mẫu số: 01-1/VTNN

(Ban hành kèm theo công văn số 1070 ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

(Dành cho trường hp doanh nghiệp khai thác tàu, kèm theo Tờ khai ngày………)

Kỳ tính thuế: Từ……….đến……….

Tên hãng vận tải nước ngoài:………………………..Nước cư trú:……………………….

Tên/hô hiệu phương tiện vận tải:…………………………………………………….

Bên Việt Nam khấu tr và nộp thuế thay: …………………………………………………                                                                    

Mã số thuế: cccccccccc            ccc

Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………..

Mã số thuế: cccccccccc            ccc

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chứng từ vận chuyển

Hóa đơn

Cảng đi

Cảng đến

Thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, mã số thuế)

Tổng doanh thu vận chuyển thực tế

Số thuế phải nộp

Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định

Số

Ngày

(1)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………….

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

Ngày……tháng……năm……..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Ghi chú:

- Cột (1) đến (5) ghi trên cơ s vận đơn xuất cho khách hàng

- Cột (6) ghi doanh thu tính thuế của người trực tiếp điều hành phương tiện vận tải không bao gồm tiền thuế đã trả cho doanh nghiệp khác tham gia vận tải từ cng Việt Nam đến cảng trung gian

 

Mẫu số: 01-2/VTNN

(Ban hành kèm theo công văn số 1070 ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

(Dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ, kèm theo Tờ khai ngày……….)

Kỳ tính thuế: Từ ………….đến…………

Tên hãng vận tải nước ngoài: ……………………………………..Nước cư trú:…………………………

Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: ………………………………………………………..

Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: ……………………………………………………………

Mã số thuế: cccccccccc            ccc

Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………

Mã số thuế: cccccccccc            ccc

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chứng từ vận chuyển

Hóa đơn

Cảng đi

Cảng đến

Khách hàng

(tên, địa chỉ, mã số thuế)

Sch hoán đổi/chia

(theo thỏa thuận hoán đổi/chia chỗ)

Số chỗ hoán đổi thực tế

Doanh thu quy đi

S thuế TNDN phải nộp

S thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định

S

Ngày

(1)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

Ngày….tháng…..năm .....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Ghi chú:

- Cột (1) đến (5) ghi trên cơ sở vận đơn xuất cho khách hàng

- Cột (6) ghi số TEU hoặc số chỗ được sử dụng miễn phí quy định trong thỏa thuận hoán đi/chia chỗ

- Cột (7) ghi số TEU hoc số chỗ đã thực tế sử dụng trên tàu của hãng đối tác

- Cột (8) ghi doanh thu quy đi đã là số tiền thu được từ khách hàng đối với số chỗ đã s dụng thực tế không vượt quá hạn mức được sử dụng.

 

Mẫu số: 01-3/VTNN

(Ban hành kèm theo công văn số 1070 ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ DOANH THU LƯU CÔNG-TEN-NƠ

(Kèm theo Tờ khai ngày……)

Kỳ tính thuế: Từ………….đến………….

Tên hãng vận tải nước ngoài: …………………………………………..Nước cư trú:…………………………

Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: ………………………………………………………………………….

Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: …………………………………………………………………

Mã số thuế: cccccccccc            ccc

Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………….

Mã số thuế: cccccccccc            ccc

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chứng từ vận chuyển

Hóa đơn

Cảng đến

Thông tin khách hàng

(tên, địa chỉ hoặc mã số thuế)

Doanh thu lưu công- ten-nơ (không bao gồm thuế GTGT)

S thuế TNDN phải nộp

S thuế TNDN miễn, giảm theo Hip đnh

S

Ngày

(1)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

Ngày….tháng…..năm .....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1070/BTC-TCT hướng dẫn kê khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.955

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229