Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1066/TTg-ĐMDN sắp xếp chuyển đổi Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và Công ty Thông tin di động VMS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1066/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1066/TTg-ĐMDN
V/v: sắp xếp chuyển đổi TCT Bưu chính VN và Cty Thông tin di động VMS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tờ trình số 121/TTr-VNPT-HĐQT-TCCB ngày 09 tháng 6 năm 2010 và số 129/TTr-VNPT-HĐQT-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2010) và ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 1702/BTTTT-TCCB ngày 03 tháng 6 năm 2010) về việc chuyển đổi Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và sắp xếp đối với Công ty Thông tin di động, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định chuyển đổi Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và bổ nhiệm Kiểm soát viên của Tổng công ty này.

2. Giao Hội đồng thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện chức năng Hội đồng thành viên của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Hội đồng thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bổ nhiệm một thành viên của Hội đồng thành viên làm Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

3. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao vốn điều lệ cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2010.

4. Đồng ý chuyển Công ty Thông tin di động (VMS) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với cơ cấu tổ chức quản lý gồm Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là Chủ tịch Công ty Thông tin di động, thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày chuyển đổi Công ty.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1066/TTg-ĐMDN sắp xếp chuyển đổi Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và Công ty Thông tin di động VMS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.314
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10