Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10441/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 14/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PH�NG CH�NH PHỦ
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
--------------------

Số: 10441/VPCP-ĐMDN
V/v b�o c�o t�nh h�nh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong th�ng 10 năm 2020

H� Nội, ng�y 14 th�ng 12 năm 2020

 

K�nh gửi:

- Bộ T�i ch�nh;
- Bộ Văn h�a - Thể thao v� Du lịch;
- Bộ C�ng an;
- Bộ Khoa học v� C�ng nghệ;
- Bộ Giao th�ng vận tải;
- Ng�n h�ng Nh� nước Việt Nam;
- Đ�i tiếng n�i Việt Nam;
- Ủy ban nh�n d�n tỉnh B� Rịa - Vũng T�u;
- Ph�ng Thương mại v� C�ng nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về b�o c�o của VCCI tại c�ng văn số 2057/PTM-KHTH ng�y 05 th�ng 11 năm 2020 về t�nh h�nh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ng�y 16 th�ng 5 năm 2016 của Ch�nh phủ trong th�ng 10 năm 2020 (sao gửi k�m theo), Ph� Thủ tướng Trịnh Đ�nh Dũng c� � kiến như sau:

a) C�c Bộ, cơ quan: T�i ch�nh, Văn h�a - Thể thao v� Du lịch, C�ng an, Ng�n h�ng Nh� nước Việt Nam v� Ủy ban nh�n d�n tỉnh B� Rịa - Vũng T�u khẩn trương trả lời kiến nghị c�n tồn đọng của c�c doanh nghiệp tại Phụ lục 4 c�ng văn số 2057/PTM-KHTH ng�y 05 th�ng 11 năm 2020 của VCCI, nhằm th�o gỡ kh� khăn, vướng mắc, th�c đẩy sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

b) C�c Bộ, cơ quan: T�i ch�nh, Khoa học v� C�ng nghệ, Giao th�ng vận tải, Ng�n h�ng Nh� nước Việt Nam v� Đ�i tiếng n�i Việt Nam theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chủ tr�, phối hợp với c�c cơ quan li�n quan để xem x�t, xử l� v� trả lời c�c kiến nghị của c�c doanh nghiệp tại Phụ lục 1 c�ng văn số 2057/PTM-KHTH ng�y 05 th�ng 11 năm 2020 của VCCI, đồng gửi Văn ph�ng Ch�nh phủ, VCCI đ tng hợp; trường hợp vượt thm quyn, b�o c�o cp c� thẩm quyền xem x�t, quyết định.

Văn ph�ng Ch�nh phủ th�ng b�o đNg�n h�ng Nh� nước Việt Nam, Đ�i tiếng n�i Việt Nam, Ủy ban nh�n d�n tỉnh B� Rịa - Vũng T�u, VCCI v� c�c cơ quan li�n quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như tr�n;
- TTg, PTTg Trịnh Đ�nh Dũng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới v� Ph�t triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, Cục Kiểm so�t Thủ tục h�nh ch�nh, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PH� CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94