Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1026/TTg-ĐMDN sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1026/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1026/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc NHNo và PTNT Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại các công văn: số 1677/NHNo-TKDB ngày 09 tháng 4 năm 2010 và số 509/HĐQT-TKDB ngày 19 tháng 5 năm 2010 về sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3991/NHNN-TTGSNH ngày 28 tháng 5 năm 2010) và Bộ Tài chính (công văn số 5964/BTC-TCNH ngày 12 tháng 5 năm 2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Quyết định chuyển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; trong đó cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định mức vốn điều lệ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam khi chuyển sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện cổ phần hóa và phương án khắc phục những tồn tại về tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính I và Công ty Cho thuê tài chính II và đề xuất phương án xử lý.

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam:

- Thực hiện cổ phần hóa Công ty Kinh doanh lương thực và Đầu tư phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Du lịch thương mại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong năm 2010.

- Chuyển Công ty Kinh doanh vàng bạc đá quý Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty In thương mại và Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thực hiện cổ phần hóa các công ty này khi đủ điều kiện.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi trên theo đúng quy định hiện hành./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, NV, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1026/TTg-ĐMDN sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.167
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37