Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8811/BTC-HCSN năm 2013 hướng dẫn việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các cấp Hội Luật gia ở địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8811/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 08/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8811/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các cấp Hội Luật gia ở địa phương

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình có biện pháp cụ thể để đảm bảo, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các chế độ hiện hành của Nhà nước, tương xứng với vị trí, vai trò của Hội trong giai đoạn mới.

Tại Điều 1 Quyết định 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù quy định: Căn cứ quy định về cơ sở xác định hội có tính chất đặc thù tại Điều 1 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ nội dung và quy trình bảo đảm, hỗ trợ kinh phí đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước quy định tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc phân cấp bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với các hội có tính chất đặc thù thuộc phạm vi quản lý.

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Quyết định 71/2011/QĐ-TTg , đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp hoạt động theo quy định.

Ngoài ra, về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Nhu cầu kinh phí chi trả tiền thù lao hàng tháng cho người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội đã được xử lý từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương (Bộ Tài chính đã có công văn số 15946/BTC-NSNN ngày 16/11/2012 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh chuyên trách tại các Hội đặc thù).

- Về quy trình bảo đảm, hỗ trợ kinh phí:

Hội Luật gia các tỉnh căn cứ quy định tại Điều 3 Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, lập dự toán kinh phí được ngân sách nhà nước đảm bảo và kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách quyết định cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- TW Hội Luật gia VN;
- Lưu: VT; Vụ HCSN. (75b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8811/BTC-HCSN năm 2013 hướng dẫn việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các cấp Hội Luật gia ở địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238